Aöf Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar ders notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (12 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,83 / 5)
Loading...

Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar VİZE ve FİNAL ders notları

Aşağıda yer alan ders notları tarafımca hazırlanmış olup hiçbir yerden alınmamıştır. Özellikle amacı ders geçmek olan öğrenciler için çok yararlı olacağına inandığım AöF Adalet bölümü Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar ders notlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Bu notlar iki bölüme ayrılmaktadır. İlk bölümde vize ders notlarını bulabilirsiniz. Final sınavına ya da üç ders sınavına hazırlanacaksanız ikinci bölümdeki “final” ders notları kısmına da mutlaka bakmalısınız.

Ayrıca yazının sonundaki bağlantıları kullanarak Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar dersi için hem vize hem de final ders notlarını pdf olarak indirebilirsiniz.

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR VİZE NOTLARI

Hukuk dilinin resmi yazı türleri alt-sınıfına ait olan örnek yasalar’dır. Sözlü alt sınıfına dair olan ise “tanık yemini”dir.

Tecil, erteleme anlamına gelmektedir.

Teşkilat-ı Esasiye’nin diğer anlamı “anayasa”dır.

Zamanaşımının eski dildeki karşılığı “müruruzzaman”dır.

Yazı dili; bir konuşma dilinin yazıya geçirilmesinden ortaya çıkan ve çeşitli ilim ve sanat eserlerinin kaleme alınmasında kullanılan dildir.

Yazı dili bir başka tanımıyla; ses, şekil ve cümle bakımından işlenmiş ve geliştirilmiş, yani bir kültü ve medeniyet dili sayılan dildir.

Dava dilekçesinde, diğerlerinden daha önce yazılan kısım davacının adı ve soyadıdır.

İstida dilekçe anlamındadır ve bir dileği bildirmek için resmi makamlara sunulan imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazıdır.

Cevap dilekçesinde mal bildirimi BULUNMAZ.

Bir dilekçede, dilekçeyi yazanın adı ve soyadı SAĞ ALT bölümü yazılır.

Resmi belge; kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişim sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir STANDART ve içeriği olan belgedir.

Resmi yazıda İVEDİLİK DERECESİ ve EK ana bölümde yer ALMAZ.

Duruşma tutanağını, duruşma hakimi ile birlikte ZABIT KATİBİ imzalar.

Zabit; her hangi bir olayı TESPİT eden, belli şekillere uygun ve ilgililerin imzasını taşıyan belgedir.

Yargı yetkisine sahip olan organlar tarafından verilen kararlara, ADLİ KARAR denir.

Islah isteminin kabulü ya da reddi şeklinde verilen karar ya da ilk itirazların reddi  bir tür ARA KARAR’dır.

Ceza davalarında karar hükmünde tutanak katibinin de imzası bulunur.

Ceza davalarında son kararda, üstte mahkemenin adından sonra gelen kısım ESAS NO’dur.

Konuşma dili; günlük yaşantıda herkes tarafından kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış dil türüdür.

Dil; belli bir grup insan arasında iletişimi gerçekleştirmek amacıyla evrene ilişkin düşüncelerin uzlaşımsal göstergelerle dizginlenerek kullanılmasıdır.

hukuk dili adli yazışmalar ders notları

Hukuk dili, genel dilden MUTLAK sınırlarla AYRILMAZ.

Hukuk dili, tekdüze DEĞİLDİR.

H.M.K.  127. madde gereğince davaya cevap süresi kural olarak 2 haftadır.

Sulh hukuk mahkemesi, özel mahkemelerden DEĞİLDİR.

Dilekçede ad ve soyad yazıldıktan sonra imzaya gerek VARDIR.

Dava dilekçesinde, tarafların nüfus kayıtlarının bulunması GEREKMEZ.

Duruşma tutanağına MUTLAKA YAZILMASI gereken hususlarda birisi, “tarafların açık adresleri” DEĞİLDİR.

Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeye “dosya planı” denir.

İlgi; yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğun gösteren veya bazı belgelerle başvurulması gerektiğini belirten resmi yazı bölümüdür.

Resmi yazı gizlilik derecesi içerirse; bu durum belge üzerinde, belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle ve kırmızı renkli olarak belirtilir.

Tensip zaptı; dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından hazırlanan ve taraflara ya da üçüncü şahıslara ilk duruşmaya kadar yapılması gereken işlemleri duyuran ve tarafları duruşma gününden haberdar eden mahkeme kararıdır.

Adli yardım talebinin kabulü, nihai bir karar değildir.

Dosyanın bilirkişiye tevdii bir nihai karar değildir, ara karardır.

Islah isteminin kabulü ve bekletici sorun yapma/yapmama kararı da bir ara karardır.

Sadece hüküm özetinin tutanağa yazılarak kararın tefhim edildiği zorunlu hallerde gerekçeli kararın en geç 1 ay içinde yazılması gerekir.

Caza davasında son kararda; esas, karar ve cumhuriyet başsavcılığı numaralarından sonra ilk olarak yazılan bölüm “son kararı veren hakimlerin ad ve soyadları ile sicil numaraları”dır.

Durum tespiti yapan ve bir hususu bildiren belgeye İhbarname denir.

Nizamname, tüzük demektir.

Yasa dili belirsiz OLMAZ.

Dilekçe yazımındaki ifadeler EDEBİ olmaz.

Dilekçe; yetkili makamlara YAZI ile başvurma hakkıdır.

Dilekçe yazılırken, renkli kalem kullanılmaz.

Davanın açıldığı mahkemenin adı, dilekçenin başına yazılır.

Dava dilekçeleri Adalet Bakanlığına hitaben yazılmaz. İlgili mahkemeye hitaben yazılır.

Yazışma yönetmeliğine göre doğru tarih yazımı örneği şudur: 15/05/2018

Zabıt, ilgililerce imzalanmış ve bir durumu anlatan yazıdır.

Tensip tutanağının yeni adı, duruşmaya hazırlık tutanağıdır.

İdari karar; idari tasarrufa yetkili olanlar tarafından yasalara ve diğer mevzuata uygun olarak verilen ve emir ve yasaklamayı içeren ya da bir sıfat ya da yetki veren ya da bunlar kaldıran ve yerine getirilme gücü barındıran karardır.

Ceza davalarındaki ara kararların biçimleri konusunda yasal bir düzenleme yoktur.

Hukuk davalarında, uyuşmazlığı ilk derece mahkemesi önünde çözen nihai karara HÜKÜM denir.

Dilekçe hakkı SİYASAL bir haktır.

Bir dava dilekçesinde, kanununa aradığı şartlar eksikse, hakim bu eksikliğin tamamlanması için 1 haftalık kesin süre verir.

aöf hukuk dili ve adli yazışmalar

Dilekçelerde samimi bir dil KULLANILMAZ.

Dilekçe, konusuyla ilgisi olmayan bir idari makama verilirse, yetkili makama gönderilir.

İvedilik derecesi, resmi yazıda ana bölümde YER ALMAZ.

Resmi yazışmalar gerektiğinde, faks ile de gönderilebilir.

Bir mahkeme kararında mübaşirin adı ve soyadının bulunması GEREKMEZ.

Mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre; taslağın şekli içeriğinde bulunanlar sırasıyla şu şekildedir: Madde/Fıkra/Bent/Alt bent

Taslağın bütçeye, mevzuata, sosyal, ticari hayata ve diğer kesimlere etkisinin ne olacağını göstermek için hazırlanan ön değerlendirmeye “düzenleyici etki analizi” denir.

Ek madde; mevzuata yapılacak olan yeni düzenlemenin mevcut maddelere eklenememesi veya bunların sıralamasına uygun düşmemesi halinde kullanılan bir maddeleme uygulamasıdır.

Hükmün tavzihi; hükmün açıklanması esnasında, hüküm yeterli açıklıkta olmadığı için bir tereddüt yaşanıyorsa, bu anlaşmazlığın giderilmesi için başvurulacak hukuki yoldur.

TBMM İç Tüzüğünün 81inci maddesine göre; tasarı ve tekliflerin maddeleri üzerinde soru cevap süresi 10 dakikadır.

Elektrobik ortamda hazırlanacak belgelerde kullanılabilen yaz tiplerinden birisi Time New Roman’dır.

Belge; her hangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da kamu kurumlarınca hazırlanmış olan; içerik ve ilişkisi ile ait olduğu işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden ve kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dokümandır.

Muhatabına gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, parafı nüshası hazırlayan kurumda kalacak şekilde en AZ 2 nüsha düzenlenir.

Resmi yazışma; kamu kurumlarının kendi içlerinde, birbirleriyle ya da gerçek ve tüzel kişilerle İLETİŞİM sağlamak üzere fiziksel ortamda ya da güvenli elektronik imza kullanılan elektronik ortamda yürüttükleri süreçtir.

Yazışan makamlar arasında, hiyerarşi yönünden, ALT makama yazılan yazı “rica ederim” ve üst makama yazılan yazı “arz ederim” diye bitirilir. Yazı dağıtımlıysa ve muhatapları arasında hem alt hem de üst makamlar varsa bu kez “arz ve rica ederim” diye bitirilir.

Bireysel başvurularda görevli mahkeme, Anayasa Mahkemesidir.

Davacı vekili; dava dilekçesini imzalamadan mahkemeye verirse, eksikliğin tamamlanması için kendisine 1 hafta kesin süre verilir.

Kıymetli evrakın iptali talebinde görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Ergin kılınma, kişiler hukukuna ait ÇEKİŞMESİZ bir yargı işidir.

Çekişmesiz yargı işi, karşı tarafın OLMADIĞI bir yargı işidir. Mirasçılık belgesi verilmesi de buna bir örnektir ve bu belge NOTERLER tarafından da verilebilir.

Avukatlık Kanununun 35/A maddesi gereğince düzenlenen tutanağın niteliği, “İLAM niteliğinde belge”dir.

hukuk dili ve adli yazışmalar ders notları

Ceza yargılamasında; suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süreye “soruşturma evresi” denir. İddianamenin kabulünden hüküm verilmesine kadar geçen süreye de “kovuşturma evresi” denir.

Mevzuat hazırlama yönetmeliğine göre; düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinde “ayraç içinde açıklayıcı hükümler”e yer VERİLMEZ.

Gizlilik derecesi taşıyan belgelerde, gönderen kurumun ve alıcının bilgiler zarfın üzerinde YER ALMAZ.

Paraf; imza niteliğinde olmayan ve genelde bir metnin kontrol edildiğine dair bir işaret anlamına gelen, uygulamada adın ve soyadın baş harfleri yazılarak oluşturulan bir belge unsurudur.

Tevzi formu; davanın ya da işlerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gönderildiğini gösterir ve başvuru sahibine verilen bir alındı belgesidir.

Basit yargılama usulünde, ön inceleme ve tahkikat duruşması ayrı ayrı YAPILMAZ.

Bozma kararı; ilk derece hakiminin yargılamayı bitirdiği ve dosyadan el çektiği bir karar DEĞİLDİR.

Mahkeme hükmünde, temyize bakacak mahkemenin adı YER ALMAZ.

Noterlik işlemlerinin geçerlilik süresi 4 yıldır.

Tebliğ mazbatasında muhatabın birden fazla adresine yer verilirse; tebliğ mazbatası tebligatı çıkaran mercie iade edilir.

Meşruhatlı davetiye, bazı hususlarda İHTAR içeren davetiyedir.

İş görme amacı güden sözleşmeler; hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekalet sözleşmesi ve yaym sözleşmesidir.

Düzenleme şeklinde yapılması ZORUNLU olan noterlik işlemleri vasiyetname, vakıf senedi, evlat edinme ve mirasın taksimi sözleşmesidir.

Özel bir süre belirlenmemişse, kendilerine gelen bilgi ve görüş taleplerini kamu kurumları 15 iş günü içinde yerine getirmek zorundadır. (Talep kendilerine ulaştığı andan itibaren)

Çekişmesiz yargı işleri; yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesini mahkemeye teslimi, borçluya ifa ve teminat göstermesi için süre verilmesi, alacaklı ihtilaflı olan borcun mahkemeye tevdi ve satılmak için komisyoncuya gönderilen eşyanın hasarının tespitidir.

Şu mevzuatlar, günümüz Türkçesiyle ve anlaşılır bir şekilde YENİDEN kaleme alınmıştır:

 • Türk Medeni Kanunu
 • Türk Borçlar Kanunu
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • Türk ticaret Kanunu

İstida, dilekçe demektir.

Hukuk dili şu 3 dili kapsar:

 • Kanunların dili
 • Doktrinde yazılan eserlerde kullanılan dil
 • Mahkeme kararlarını kapsayan hukuk uygulamasında kullanılan dil

Hukuk dili nasıl olmalıdır? Günlük konuşma dilinden farklı; ama hukukçuların tamamının aynı anlamı çıkaracağı şekilde olmalıdır.

Kanunların dili karmaşık ve belirsiz olmaz.

Adli yazılar tam olmalı ve uygun dille yazılmalıdır. Uzun bir şekilde kaleme ALINMAMALIDIR.

Müzekkere, yargı organı tarafından yazılan ve talimat niteliğinde olmayan her türlü yazıdır.

Yazı tipi, belgenin bölümlerinden DEĞİLDİR.

Belgenin bölümlerinden biri olan ve gönderildiği kurum ya da kişiyi belirten unsur, MUHATAP’tır.

Resmi belgelerin MUTLAKA el yazısıyla imzalanması GEREKMEZ. Elektronik imza ile de imzalanabilir.

Zaman damgası; bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği ya da gönderildiği vb. ZAMANIN tespit edilmesi için elektronik sertifika sağlayıcısı tarafından güvenli elektronik imza ile doğrulanan zaman kaydıdır.

İcra ve İflas Dairelerinin yaptıkları işlemler, kendilerine yapılan istemler ve beyanlar hakkında hazırladıkları tespit belgesine İCRA TUTANAĞI denir.

Dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren, 2 hafta içinde cevap verilmesi gerekir.

Davanın açılma zamanı; dava dilekçesinin KAYDEDİLDİĞİ tarihtir.

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru; kişi ya da kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.

Hukuk davalarında hazırlanan tutanağın sonunda ve ara kararların yazımına “gereği düşünüldü” yazılır.

Re’sen, “kendiğilinden” anlamına gelir.

Kamu davasında iddianamede geçen “K.H” kısaltması, kamu hukuku anlamına gelir.

İdari yargı alanında düzenlenecek tutanaklarda dikkate alınması gereken mevzuat, İdari Yargılama Usulü Kanunu’dur.

Ön inceleme tutanağının altı “duruşmada hazır bulunan taraflar”ca imzalanır.

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre yargılamanın aşamaları, başta sona doğru sırasıyla şu şekildedir:

 • Dilekçe
 • Ön inceleme
 • Tahkikat
 • Sözlü yargılama
 • Hüküm

Eski ve yeni kavram örnekleri şu şekilde verilebilir:

 • Hükmi şahıs – Tüzel kişi
 • Beyine Külfeti – İspat yükü
 • Nizamname – Tüzük
 • Füru – Alt

Mevzuat hazırlanırken, taslağın adı koyu harfle yazılır.

Resmi yazışmalarda ilgi ve imza arasındaki kısma METİN denir.

Rektörlüğün dekanlığa gönderdiği belgeye süresi içinde cevap verilmezse, rektörlüğü dekanlığa göndereceği yazıya TEKİT YAZISI denir.

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru süresi, iç hukuk başvuru yollarının tüketilmesinden itibaren 30 gündür.

Ön inceleme duruşmasında; davalıya dilekçesinde sunmadığı SENEDİ vermesi için; 2 hafta KESİN süre verilir.

İleride açılacak davaya ilişkin, delilin mevcut durumuyla tespit edilerek sonradan kullanılabilmesini sağlayan hukuki imkan “delil tespiti”dir.

Sevk ve serbest bırakma tutanağı SADECE ceza yargılamasında düzenlenen bir tutanaktır.

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR FİNAL NOTLARI

Mevkufiyet tutuklama anlamına gelir.

Davanın verdiği 2. cevaba düplik layihası denmektedir.

Talimat; hakimin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, sanık kişinin adresini tam olarak tespit edilerek sonucun acele olarak mahkemeye gönderilmesini istediği bir belge türüdür.

Eski hale getirme istemi bir ara karar türüdür.

Taşınırın açık arttırma şartnamesini ve tutanağında alacakların eğitim durumu yer ALMAZ.

Basın İlan Kurumu kanuna göre reklam; satışı arttırmak ya da ticari bir gaye ile veya bir fikre rağbet sağlamak için maddi ya da manevi menfaat temini amacıyla, gazete ya da dergilerde resim, çizgi ya da yazılarla yapılan ilan demektir.

Sözleşme; tarafların bir hukuki sonucu doğurmaya yönelik olarak ve birbirine uygun olan irade açıklamalarından oluşan bir hukuki işlemdir.

Vekalet sözleşmesi iş görme sözleşmelerinden biridir.

Karma ve bileşik sözleşmeler kanunlarla düzenlenmiş sözleşmelerden değildir.

Noterler adalet bakanı tarafından görevlendirilir.

Onaylama şerhinde ilgilinin adı soyadı adresin noterin adı ve noterin mühür ve imzası bulunur.

Noter bir hukuki işlem için kendisine müracaat edildiğinde şu hususları tespit etmekle yükümlüdür:

 • Kimlik tespiti
 • Adres tespiti
 • Gerçek isteğin tespiti
 • Yeteneğin tespiti

Düzenleme şeklinde yapılan geri alma hakkı sözleşmesinde şu hususlar bulunmalıdır:

 • Satıcının adı soyadı
 • Alıcının adı soyadı
 • Noterin adı soyadı
 • Noterin imza ve resmi mührü

Dil tek bir kalıpta olmaz.

Teşri, yasama anlamına gelir

Dava dilekçesinin içeriğinde şunlar yer alır:

 • Davanın dayandığı sebepler
 • Deliller
 • Davacının imzası
 • İstem sonucu

Replik dilekçesi; dava dilekçesinde karşı davalının vermiş olduğu cevaba karşılık olarak davacının verdiği yanıt demektir.

İcrayı geri bırakma belgesi; borçluya icra iflas Kanunu madde 36 ya göre icrayı geri bırakma kararı getirmesi için tebliğ tarihinden itibaren 45 günlük süre verildiğini gösterir belgedir.

Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “arz ve rica ederim” şeklinde bitirilir.

Davadan feragat; mahkemenin dosyadan el çekmesi sonucunu doğuran bir karardır

Mahkumiyet hükmünün gerekçesinde şu hususlar yer alır:

 • İddia ve savunmanın ileri sürülen görüşler
 • Delillerin tartışılması
 • Varılan kanaat
 • Cezaya mahkumiyet yerine uygulanacak güvenlik tedbirleri

Takip talebi; takibe girişen kişinin belirli bir miktar paranın ödenmesi ya da teminat olarak gösterilmesi için icra  takibi yapılması yönündeki icra dairesinden talebidir.

Resmi tebligat, niteliğine göre tebligat çeşitlerinden biridir

Şu durumlarda ilan verilmesi gerekir:

 • Taşınmazın açık artırma ilanı
 • Vasi atanması
 • İsim değişikliği
 • Gaipliğe karar verilmesi ilanı

Tasfiyenin tatili ilanında, iflas dairesinin adından sonra “dosya numarası” gelir.

Şunlar iş görme sözleşmeleridir:

 • Hizmet sözleşmesi
 • İstisna sözleşmesi
 • Vekalet sözleşmesi
 • Vedia sözleşmesi

Şunlar kanunla düzenlenmiş sözleşmelerdir:

 • Emanet sözleşmesi
 • Kefalet sözleşmesi
 • Ödünç sözleşmesi
 • Kredi sözleşmesi

Şunlar basit bir sözleşme örneği de yer alması gereken asgari hususlardır:

 • Tarafların adı soyadı ve adresleri
 • Sözleşmenin konusu
 • Tarafların imzası
 • Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri

Şunlar, okuryazarlar için düzenleme şeklinde vekaletnamede bulunması gereken hususlardır:

 • Vekalet verenin adı soyadı
 • Noterin adı soyadı
 • Noterin resmi mühür ve imzası
 • Vekalet verenin imzası

Şunlar noterin, Noterlik Kanunu madde 60 uyarınca görevlerindendir:

 • Protesto ihbarname ihtarname göndermek
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak
 • Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek
 • Yapılması kanunla başka makam veya mercie verilmemiş her türlü hukuki işlemi düzenlemek

Şunlar edinilmiş mallara katılım sözleşmesinde bulunması gereken hususlardandır:

 • Eşlerin ad ve soyadları
 • Evlilik tarihleri
 • Noterin imzası ve mührü
 • Yevmiye numarası

Şunlar hukuk dilinin özelliklerindendir:

 • Açıklık
 • Bilimsel tutarlılık
 • Sadelik
 • Kesinlik
 • Çok biçimlilik

Dilekçenin sağ üst kısmına, dilekçenin verildiği tarih yazılır.

İstida, bir dilek ya da şikayette bulunmak için resmi makamlara sunulan imzalı ve tarihini mektuptur.  Dilekçe anlamına da gelir.

Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha düzenlenir.

İlgi, resmi yazıda 2. bölümde yer alır.

Nihai karar, hukuk davalarında mahkemenin dosyadan el çekmesi sonucunu doğurur.

Ceza muhakemesi kanununa göre keşif bir hüküm değildir.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emirlerinde çocuğun cinsiyeti yer almaz.

Davet kağıdında, artırmanın yeri bulunmaz.

Adi tasfiye ve iflasın açılması anında, iflasın açıldığı tarihten önce “ müflisin adı soyadı ve adresi”  gelir.

Basın İlan Kurumu’nun şubesinin olmadığı yerlerde resmi ilanların yayınlanmasına Valilik aracılık eder.

Yargısal tebligat, konusuna göre tebligat çeşitlerinden biridir.

Kira sözleşmesi, kullandırmaya yönelik sözleşmelerden birisidir.

Tarafların belirli bir Hukuki sonuç doğurmaya yönelik ve karşılıklı olarak irade açıklamalarından oluşan hukuki işleme akit, mukavele, bağıt veya sözleşme denir.

Satış sözleşmesi, mülkiyet hakkının geçirmeye yönelik sözleşmelerden birisidir.

Türkiye Noterler Birliği’nin merkezi İstanbul’da değildir.

Noterlik Kanunu’na göre noter katibi olabilmek için şu şartlara sahip olmak gerekir:

 • Devlet memurları kanunundaki şartlara sahip olmak
 • Ceza veya disiplin kararı ile meslekten çıkarılmamış olmak
 • 6 aylık adaylık suresini geçirmek
 • Yeterliliği noter tarafından Onaylanmış olmak

Noter; hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren gerçek kişidir.

Madde başlıklarının sonunda noktalama işaretlerine yer verilmez.

Üst yazı, belgenin varsa ek listesi ve dağıtım listesi dahil, ek hariç kısmıdır.

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru süresi 30 gündür.

Tensip tutanağı, hukuk mahkemelerinde davanın açılmasından sonra, dilekçeler aşamasının başında düzenlenen bir tutanaktır.

Şunlar ceza muhakemesi kanununda sayılan hüküm çeşitleridir:

 • Beraat kararı
 • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
 • Davanın reddi kararı
 • Davanın düşmesi kararı

İlam, taraflardan her birine verilen hüküm nüshasıdır.

İlamlı takiplerde alacaklının takip talebi üzerine, icra dairesi tarafından borçluya icra emri gönderilir.

İlamsız takipte icra tutanaklarının ilk sayfası ödeme emrini içermez.

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle taşınmazın tahliyesinde ilamsız icra istenebilir.

İcra ve İflas dairesinin yaptığı işlemin kanuna aykırı olduğu veya olaya uygun bulunmadığı nedeniyle icra mahkemesine yapılan başvuruya şikayet denir.

Tebliğ mazbatasında muhatabın başvurabileceği hukuki imkanlar yer almaz .

Yabancı bir ülkeye gönderilecek olan ve belli bir günü içeren tebliğ evrakı, tebliği çıkaran makam tarafından, belirlenen günden en az 3 ay önce ilgili bakanlığa gönderilmelidir.

Tebliğ olunacak evrakın ve ilan suresinin bir ay süreyle herkesin kolayca görebileceği bir yere asılmasına ilanen tebligat denir.

Şu işler noterlik ile birleşmez:

 • 657 sayılı devlet memurları kanununun 28. maddesindeki ticareti yapmak
 • Borsa oynamak
 • Kefil olmak
 • Aracı kullanmak

Noterler “vasiyeti tenfiz memurluğu” yapabilir.

Şu işlemler noter tarafından düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemlerdir:

 • Vakıf senedi
 • Gayrimenkul satış vaadi
 • Evlenme mukavelesi
 • Vasiyetname

Simsarlık sözleşmesi, iş görme amacı taşıyan sözleşmelerdendir

Noterlik Kanunu’nun 94 maddesinde sayılan belgelerin başkasına örnek olarak verilmesi, noterin bağlı olduğu Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin iznine tabidir.

Yetkisizlik kararı bir ara karar değildir.

İspat yükü aynı zamanda “Beyyine külfeti” anlamına gelir.

İsticvap olunacak kişi mahkemenin bulunduğu ilden başka bir yerde oturuyorsa ve kişinin bulunduğu bu yerde aynı anda ses ve görüntü ile cevap alınması mümkün değilse, bu durumda başvurulacak hukuki imkan “istinabe”dir.

Çekişmesiz yargı işlerinde kural olarak basit yargılama usulü uygulanır.

Kovuşturma evresi, ceza yargılamasında iddianamenin kabulü ile başlayan ve hükmün kesinleşmesi ne kadar geçen süredir.

İstinaf yoluna başvuru süresi ilamın tebliğinden itibaren iki haftadır.

İlk derece Mahkemesi’nin hükmü üzerine ve bu hüküm kanuna uygunsa Yargıtay’ın vereceği karara “onama” denir.

Yürütmenin durdurulması, Danıştay ya da idare Mahkemesi’nin geçici hukuki koruma kapsamında verdiği bir karardır.

Hakimin yargılamanın devam etmesini sağlamak için verdiği ve davayı sona erdirmeyen karara ara karar denir.

Kira süresi sona ererse, taşınmazın tahliyesi ilamsız icra takibi ile istenebilir.

Genel haciz yoluyla takip yapılacaksa örnek no 9 ödeme emri kullanılır.

İlamlı takipte borçluya icra emri gönderilir.

Tebliğin nerede, ne zaman ve kime yapıldığını ispatlayan belge tebliğ mazbatasıdır.

Davetiye, kişilerin yargı önüne çağrılması amacıyla mahkemeye daveti içeren belgedir.

İlan yoluyla tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.

Noterlerin evrakları ve defterleri gizlidir.

Noterlerdeki çalışma süreleri o yerdeki resmi dairelerden en çok 1 saat fazla olabilir.

Şu işler noterlik görevi ile birleşebilir:

 • Vasiyeti tenfiz memurluğu
 • Yargı mercilerinin vereceği işler
 • Hayır Kurumu Başkanlığı
 • Hakemlik

Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar VİZE ders notlarını PDF olarak da görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

FİNAL notlarını ise buradan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

One Comment

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir