AÖF İletişim Bilgisi ders notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Lütfen yazıya oy veriniz)
Loading...

Anadolu Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için bizzat ve özgün olarak hazırladığımız notlarımızdan birisi de İletişim Bilgisi ders notları oldu. Aşağıda AÖF iletişim bilgisi ders notlarını hem vize hem de final için ayrı ayrı bulabilir ve dilerseniz de yazının sonundaki bağlantıyı kullanarak Pdf versiyonunu indirebilirsiniz.

İletişim bilgisi vize ders notları

Tuvalet kapılarında yer alan kadın veya erkek figürleri “görüntüsel göstergeler”e örnektir.

Sosyal-psikolojik bağlam; iletişime katılanlar arasındaki statü ilişkileri, roller ve insanların içinde iletişim kurdukları toplumun kültürel kurallarını içeren iletişim bağlamıdır.

Süreç; bir olayın, düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine verilen addır.

Dil öncesi seslenme evresi; bebeğin kullanacağı dilin simgeleri için gerekli konuşma seslerini topladığı ve ses kodu, ses şifreleri dizgesini edinmeye başladığı süreçtir.

Enformasyon; üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi düzeyidir.

Şıkır şıkır, gümbür gümbür gibi sözcükler konuşmanın doğuşu ile ilgili yansıtma kuramına birer örnektir.

İşitme engelliler için geliştirilen alfabe, sessiz-sözel iletişim davranışlarına bir örnektir.

Sözleri söylerken sesleri doğru çıkarmak, sesin semantik özelliklerinden “boğumlama” ile ilgilidir.

Sosyal alan; bireyler arası iletişimde yaklaşık 120 cm ile 350 cm arasında değişen ve yakın / uzak olarak ayrılan bir mesafe türüdür.

İşitmenin gerçekleştirdiği dinlemenin ilk aşaması olan unsur, “alma” unsurudur.

aöf iletişim bilgisi

“önce bir otur da dinle, şok olacaksın” ifadesi iletişimin “ileribildirim” unsuruna örnektir.

Oluk; iletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yoldur.

Kalem dendiğine aklımıza nesne olarak kalem gelmesi, “nedensiz” göstergeye bir örnektir.

Kaynak; duygu ve düşünceleri algılanabilecek şekilde kodlayarak kişilerde davranış değişikliği yaratmak için yönlendirmeye çalışan iletişim sürecidir.

İyi bir konuşmacının sahip olması gereken patos; dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisidir.

Önserim; iyi bit konuşmanın açılış konuşmasının son parçası olan, konuşmanın ana fikri kısaca ifade edildikten sonra önemli alanların tanımlandığı, konuya yaklaşım türünün açıklandığı bölümdür.

Cerebrotonic (gergin sinirli) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısının Ectomorphic olması beklenir.

Bir toplumda gençlerin ya da kadınların çok konuşamaması, sosyo-kültürel susma türüne bir örnektir.

Konuşmacının ne söyleyeceğini bildiğimizi varsaydığımızdan kaynaklanan dinleme engeline, erken yargılama denir.

Bireyler arası iletişimin amaçları içinde; diğerlerinin belirli yönde karar vermesinin ya da düşünmesinin, bir filmi izlemelerinin, bir şarkıyı dinlemelerinin vs. istenildiği sürece “etkilemek” diyoruz.

Tuvalet kapılarında yer alan kadın ve erkek figürleri, görüntüsel göstergelere örnektir.

Geri bildirim; alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere, sözlü veya sözsüz tepki verme sürecidir.

Toplumsal denetim kuramı; konuşmanın ilkel insanda da çocukta da çevresini denetim altına alma güdüsüyle rastgele görsel ve işitsel davranışlarla başladığını öne sürer.

Kalabalık; kişilerin arzu ettikleri mahremiyet düzeyine ulaşmadıkları ya da istenilenden daha fazla sosyal ilişkinin olduğu durumdur.

iletişim bilgisi vize ve final notları

Amerikan işaret dili için geliştirilen alfabe, sözsüz-sözel iletişim davranışlarına bir örnektir.

Bir kişinin kulağına fısıldamak için yaklaştığınızda, onun Özel Alanına girmiş olursunuz.

Dil ve diyalektik farklılıkları, karmaşık terimler ve jargon kullanılması, anlamsal gürültü türüne örnektir.

Kodlama; kaynağın merkezi sinir sisteminde oluşan düşünceleri başkaları tarafından algılanabilir ve anlaşılır örgütlenmiş simge sistemlerine dönüştürmesidir.

Fizyolojik boyut; konuşmanın, soluk aşma gibi birincil önemdeki biyolojik hareketlerin yanında ikincil bir eylem olarak değerlendirildiği konuşma boyutudur.

Jestler ve mimikler, sözel olmayan kodlara örnektir.

Temelde bireylerarası iletişimin bütün görüntüsünü biçimlendiren şey iletişimcinin kimliği ya da benliğidir.

Doyumsuzluk evresi; çocuğun gereksinimlerini gidermek için rastgele jestler yaptığı dönemdir.

Bireylerarası iletişim; genel olarak örgütlü yer ve zamanda iki kişi arasındaki iletişime verilen addır.

Kodaçımı; kaynak tarafından ileti ya da mesaj haline getirilen duygu, düşünce, tasarı veya hayallere alıcı tarafından anlam atfedilmesidir.

Psikolojik boyut; konuşmayı, uyarma ve tepki odağında değerlendiren konuşma boyutudur.

Herakleitos; akıl ve söz anlamında kullandığı “logos”u tüm evrenin ve insan bilgisinin temeli olarak görmüştür.

Mesaj; kaynak tarafından kodlanmış semboller bütünü ve etkileşimin özü olarak tanımlanabilir.

Retorik sanatında iletişim mesajlarını düzenleyen stratejiler şunlardır:

  • Etos
  • Patos
  • Logos

Yeğlenen okuma; hedef kişi ya da kitlenin kaynaktan gelen ileti veya mesajı, kaynağın istediği gibi anlamasına verilen addır.

Kasıtlı düzensizlikten kaçınma; klişeler içeren yapıdan ve yapmacılıktan uzaklaşmak anlamına gelir.

Duyguların ifade edilmesinde en temel araç, yüz ifadeleridir.

Merhabalaşmalarda el sallamak, keyfi kodlara örnektir.

Sağır alfabesinin diğer adı Amerikan İşaret Dilidir.

Bir öğrencinin hocasından alanıyla ilgili bilgi almak istemesi, referans gruplarında iletişime örnektir.

Mehrebian’a göre, iletişimin %55’i beden dilinden oluşmaktadır.

Giyim-kuşam tercihleri, sessiz-sözsüz iletişime örnek olarak gösterilebilir.

Çatışma olgusu içinde fedakarlık yapıp huzuru korumaya yönelik olan çatışma yönetimi stratejisi, Uyum Sağlama: Kaybet-Kazan’dır.

İletişim bilgisi final ders notları

Etos; konuşmacının bir kişilik sahibi olması, içi ile dışının çelişmemesi anlamına gelir.

Birini öldüreceğini işaret eden kişinin boğaz kesme işareti yapması, ikonik kodlara bir örnektir.

Sosyal bağlam; toplumsal olaylara karşı insanların beklentilerinin farklı olması anlamına gelir.

Açık gruplar, üyelerin katılımının serbest olduğu gruplardır.

Çapraz iletişim; örgüt içinde farklı fonksiyonel birimlerde çalışan ast ve üstlerin arasında gelişen bilgi içerikli biçimsel iletişim türüdür.

Oryantasyon ve uyum sağlama aşaması; Caple’nin grup gelişim modeline göre grup üyelerinin birbirini tanımaya çalıştığı aşamadır.

Çevrimiçi iletişimi, diğer iletişimlerden ayıran temel özellik Çoklu Ortam’dır.

Eşzamansız iletişim; iletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türüdür.

Kabul edilmiş kimlik; bir kişinin, grubun sahip olduğu bağlantıları ve özellikleri güçlü bir şekilde sahiplenmek suretiyle oluşturduğu kimliktir.

Kültür şoku; bireylerin kendilerini, farklı ve pek tanımadıkları bir kültür içinde bulduklarında yaşadıkları strese verilen addır.

İletişimin her düzeyinde temel olan öge, ortaklaşma ve paylaşma’dır.

Konuşmanın kapanışında, dinleyicilere onlardan istenenin ne olduğunun söylenmesi, eyleme çağırmak yöntemi olarak adlandırılır.

Başarı aşaması; Caple’nin grup gelişim modeline göre bireyler arasında ki ilişkilerin güçlendiği, statülerin ve rollerin belirginleştiği aşamadır.

Altı aşamalı bir grup gelişim modeline göre, gruba sessizliğin hakim olduğu aşama “dahil olma, grup sınırlarını belirleme ve bağımlılık” aşamasıdır.

Alexis De Tocqueville; Amerika’da Demokrasi kitabında kitle kavramını ilk kez ortaya atan düşünürdür.

Eşzamanlı iletişim; iletişim sürecindeki kaynak ve alıcının aynı anda mevcut olmasıdır.

Z kuşağı, çevrimiçi iletişime uyum sağlamak zorunda kalmamıştır.

iletişim bilgisi dersi

Eposta adreslerinde @ işaretinden önce gelen kısım, göndericinin a posta adıdır.

Işık düzeyi, kaynak-hedef arasındaki mesafe, ortamdaki insan sayısı gibi unsurlar, iletişim ortamı kavramıyla ilgilidir.

Nedensiz göstergeler; gerçek hayatta, işaret ettiği nesne ile varoluşsal bir ilişki içinde olmayan, nesneyle uzlaşmalı ve kurallara bağlı bir ilişki içinde olan göstergelerdir.

Yoğunluk; metrekare başına düşen insan sayısını ifade eder.

Kişiler arasında hiçbir sözel ifade olmasa bile, ileti akışının devam ediyor olması, iletişim yokluğunu olanaksız kılma kavramıyla açıklanır.

Dairesel model; grupta belirgin bir liderin olmadığı, bireylerden herhangi birinin iletişimi başlatabildiği grup modelidir.

Altı aşamalı grup aşamasında, grubun işleyiş sürecinin revize edildiği aşama “adalet arama ve kaliteyi sorgulama” aşamasıdır.

Acta Diurna; Roma’da senato kararlarının, toplumsal olayların ya da gladyatör dövüşlerinin balmumu tabletlere yazılarak şehir meydanına asıldığı İlk Gazetedir.

McCombs ve Shaw; gündem koyma ve saptama ile ilgili ilk bilimsel çalışmayı yapan bilim insanlarıdır.

Hiperkişisel; SIDE kuramı çerçevesinde çevrimiçi iletişimi incelemiş olan bakış açısıdır.

Edward Hall; kültürün bir perde gibi görev yaptığını ve bireyin dış dünyayı anlamlandırmasına yardım ettiğini ifade etmiştir.

Altı aşamalı grup gelişim modelinde, grup üyelerinin birbirleri üzerinde etki oluşturma çabalarının başladığı aşama otorite kazanma aşamasıdır.

Marshall MacLuhan; “İleti, iletişim aracının kendisidir.” demiştir.

Edward Hall’e göre kültür, perde gibi görev yaparak bireyin dünyayı anlamlandırmasına yadım eder.

Eposta adreslerindeki @ işaretinden SONRA gelen kısım, kullanıcının hesabının olduğu internet sitesini gösterir.

On yedinci Yüzyıl Avrupasında tek sayfa çıkarılan ve modern gazetenin öncüsü olan gazete Corantas’dır.

Olasılık yaklaşımı; bütün durumlar için geçerli bir liderlik tipi ve örgütsel yapının söz konusu olamayacağını iddia eden örgütsel yaklaşımdır.

iletişim bilgisi notları pdf

Kablosuz ağ erişim ilk kez 2004’de sağlanmıştır.

McGregor; insan kaynakları yaklaşımı için önemli görüşler belirtmiştir.

Bir örgütteki iki yönlü iletişim, göndericinin prestijini aşağı çekebilir.

Güç mesafesi; aynı zamanda eşitsizlik teorisi olarak da bilinen bir kültürel boyuttur.

Chicago okulu mensuplarına göre iletişim; toplumun ve kültürün devamlılığını sağlayan bir etkinliktir.

Eşik bekçileri; okunan, izlenen veya dinlenen her şeyin bir kişi ya da grup kontrolünden denetlenmiş olarak hedef kitleye ulaştırılmasıdır.

Örgütsel iletişimde karşılıklı bağlılık; bütün alt parçaların bütünle ve bütünün de çevresiyle ilişkide olmasıdır.

Gazete bir kitle iletişim aracıdır.

Sosyal bağ araçları; aynı ilgilere, hobilere ve işlere sahip kişiler arasında sosyal etkileşim kurulmasını kolaylaştıran çevrim içi ortamlardır.

Çevrimiçi iletişim; çeşitli küresel ya da yerel bilgisayar ağları kullanarak insanlara yer ve zaman sınırı olmaksızın kolay iletişim kurma, dosya transferi imkanı sağlayan ve veri bankalarından bilgi edinmelerini sağlayan iletişim sistemidir.

Frankfurt okulu; kitle iletişimi ile ilgili çalışmalar yapan ilk düşünsel gelenektir.

Gürültü; ileti ya da mesajın anlaşılırlığına engel olan her şeydir.

İnsan ilişkileri yaklaşımına göre;

  • Örgüt, insan-makine ilişkisinden daha çok şey ifade eder.
  • Çalışanlar her zaman yalnız hareket edemez.
  • Çoğu zaman ekonomik olmayan ödüller, ekonomik olanlar kadar önemlidir.

Derse ilişkin Açıköğretim Fakültesinin yayınladığı ünite anlatım videolarına da aşağıdaki video ve devamı videolara göz atarak ulaşabilirsiniz:

AÖF İletişim Bilgisi vize ve final ders notlarının pdf halini de aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilir ya da indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1D6dfi1AdTCbaYyNtyt-lnTQj1I_btadX

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir