Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ders Notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,29 / 5)
Loading...

Avukatlık ve noterlik hukuku ders notları adaletokuyorum sitesi tarafından hazırlanmıştır ve tamamen özgündür. bu notlar vize ve final olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

Yazının sonunda, AÖF Avukatlık ve Noterlik Hukuku ders notlarının PDF versiyonunu da bulabilir ve dilerseniz indirebilirsiniz.

Avukatlık ve noterlik hukuku vize notları

Avukat-müvekkil ilişkisinde, her iki taraf için de EN ÖNEMLİ unsur güven’dir.

Avukatlara, görevlerinden doğan ya da görevleri sırasında işledikleri suçlar için dava açılması Adalet Bakanlığı’nın iznine tabidir.

Mitolojide, avukatlık mesleğinin ilk temsilcilerine LİTAİLER denir.

Avukatlar mesleki faaliyetlerini, hizmet sözleşmesine dayanarak yürütür.

Avukatlık sözleşmesi sadece müvekkile borç YÜKLEMEZ. Aynı zamanda avukatın da sözleşmeden kaynaklanan borçları vardır.

İflas kararı verilmiş bir kişinin avukatlık yapabilmesi için, iflas kararını kaldırması gerekir.

Avukatlık sözleşmesinin sona ermesine rağmen, avukatın vekilliğinin devam etmesinin nedeni, vekilliğin SÜREKLİLİK arz etmesidir.

Avukatlık Kanununa göre, avukatlık ücretinin üst sınırı, dava veya hükmolunan şeyin değerinin %25’idir.

Azil hakkı, bozucu yenilik doğuran bir haktır.

Sır saklama yetkisi; avukatın, tanıklıktan çekinmesi halinde, kendisine hukuki yaptırım uygulanaması anlamına gelir.

Alt vekil; avukatın, tevkil yetkisi kapsamına, üstlendiği bir işi bir başka meslektaşına devretmesi halinde, tevkil olunan avukata verilen addır.

Avukat, görülmekte olan bir davada vekaletten çekilirse, vekilin vekalet görevi, mahkemeye vekilin istifası ulaştığı anda son bulur.

Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) idari görev alacak olan avukatların, daha önce de barolarda idari görev almış olması GEREKMEZ.

Silahların eşitliği ilkesi; savunma avukatının savcı ile karşılıklı eşit haklara sahip olması anlamına gelir.

Serbest meslek özelliği; avukatın çalışma saatlerini özgürce takdir edebilmesi anlamına gelir.

Kamu hizmeti özelliği; avukatlık asgari ücret tarifelerinin özel kanun hükümleriyle belirlenmesini gerektirir.

Süresiz avukat sözleşmelerinde, davanın sona ermiş olması, avukatlık sözleşmesini de SONA ERDİRMEZ.

Tasfiye memurluğu, avukatlık mesleğiyle BİRLEŞEN işlerden biridir.

Yanında avukatlık stajı yapılacak olan avukatın, meslekte en az 5 yıldır faaliyette olması gerekir.

Avans; henüz gerçekleşmemiş ya da vadesi gelmemiş müstakbel giderlere ilişkin müvekkilin avukata PEŞİN olarak yaptığı ödemeye verilen addır.

Davacı; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararın gereği yerine getirilmeden davasından feragat ederse, davalı avukatı lehine, avukatlık ücret tarifesindeki ücretin YARISINA hükmedilir.

Avukatın müvekkilinden ücret alacağının tahsili için dava açması için, asıl davanın sonuçlanmış olması veya hükmün kesinleşmesi GEREKMEZ.

Vekaletten kendi isteğiyle çekilen avukatın vekalet görevi; durumun müvekkile tebliğinden itibaren 15 gün süreyle daha devam eder.

Avukat, kendi meslek kuruluşlarınca verilen görevleri kabuk etmek ZORUNDADIR.

Avukatlar; meslektaşları hakkındaki şikayetlerini Yetkili Baroya bildirmekle yükümlüdür.

Avukatlık meslek kuralları, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenir.

Avukatın; başka bir avukata karşı takip edeceği davayı, kendi barosuna yazılı olarak bildirmesi gerekir.

Taraflar arasında hakemlik ve arabulucuk yapmak, avukatlık mesleği TEKELİNDE DEĞİLDİR.

Avukatlık faaliyetinin iki yönü vardır:

 • Kamu hizmeti yönü
 • Serbest meslek yönü

Avukatlar mesleki faaliyetlerini, baroların denetimi altında yürütür.

evrak imzalayan noter

Avukatlık mesleğine kabulün ön şartı, TC vatandaşı olmaktır.

Karar düzeltme yoluna başvuran avukatın, ayrıca bir ücret talep etme hakkı YOKTUR.

Avukat ücretsiz dava alırsa, bu durumu bağlı olduğu baronun yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.

Avukatın, avukatlık statüsünden kaynaklanan İLK yükümlülüğü, bir büro edinmek ve baro levhasına kaydolmaktır.

Avukatın verilen mahkeme kararı hakkında, kamuoyunda eleştiride bulunurken uygun dil kullanması, yargılama mercileri ve resmi makamlarla ilişkisinden kaynaklanan bir yükümlülüğüdür.

Baroların hiyerarşik amiri, Türkiye Barolar Birliğidir.

Aleyhine mesleki bir çalışmadan dolayı dava açılan avukat, dava dilekçesinin bir örneğini bağlı bulunduğu baroya bildirmekle yükümlüdür.

Ortak büroda çalışan avukatlar, yararları çatışan kişileri temsil EDEMEZLER.

Avukatların reklam yapma yasağı; avukatın mesleğini yaparken kâr amacı güdemeyeceğinin en temel alametidir.

Vekalet sözleşmesi; avukatla müvekkilin irade uyuşması sonucu doğan, avukata hukuki yardım borcunu, müvekkile de vekalet ücreti borcunu yükleyen bir sözleşmedir.

Avukatlık mesleğiyle birleşemeyen yasak işler, Avukatlık Kanununda düzenlenmiştir.

Özen yükümlülüğü yerine getirilmediği için doğan vekil eden zararını, Avukat karşılamak zorundadır.

Avukatlık mesleğine ilişkin GENEL kurallar, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından belirlenir.

Avukatın, aleyhine mesleki nedenle açılan dava dilekçesinin bir örneğini barosuna vermesinin nedeni, bilgi verme yükümlülüğüdür.

Avukat stajyerlerinin de meslek kurallarına uymaları gerekir.

Avukatların toplumdan bağımsızlığı; basının ve kamuoyunun avukatın faaliyetlerine engel olmaması, toplumun avukatın savunmasına etkide bulunmasının engellenmesi anlamına gelir.

Davanın kaybedilmesi, avukatlık sözleşmesini kendiliğinden SONA ERDİRMEZ.

Tacirlik, avukatlık mesleğiyle bağdaşmaz.

Hazır buluna yetkisi; avukata, ifade alınırken sanığın yanında bulunma yetkisini verir.

Avukatlık sözleşmesinde avukatlık ücreti gösterilmemişse, ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir.

Avukatın kendisine tevdi edilen evrakı, aksi belirtilmemişse, vekalet görevinin sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle saklaması gerekir.

Avukatın sadakat yükümlülüğü, vekalet görevinin sona ermesiyle BİTMEZ.

Aydınlatma yükümlülüğü; avukatın müvekkilini konuya ilişkin yeteri kadar bilgilendirmesini gerektirir.

Avukat uzun süre bürosundan uzak kalacaksa, işlerini kabul edecek bir meslektaşını baroya bildirmek zorundadır.

Duruşmaya geç kaldığı için hakkında gıyap kararı alınan avukat, duruşmaya yetişmişse, gıyap kararının kaldırılmasını veya düzeltilmesini istemelidir.

Avukatların disiplin açısından denetimi; barolarda avukatlar arasından oluşturulan bir disiplin kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Meslek tekeli; adli işlemler yapmanın, vekaletname üzerine münhasıran avukatlara tanınmış bir hak olmasını ifade eder.

Avukatlık mesleği, sigorta prodüktörlüğü ile birleşemez.

Avukatlık sözleşmesinin konusu, hukuki yardım ya da hizmettir.

Avukata, temyiz yoluna başvurduğu için ayrıca ücret ödenmesi GEREKMEZ.

Avukat dava dosyasını, ancak mahkemenin bulunduğu yerde inceleyebilir.

Avukat, vekalet görevini yerine getirirken bir zarara uğrarsa, bu zararı talep için öngörülen zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Gerçeğin bulunmasına katkı sağlama; avukatın yargılama esnasında, tüm bilgi ve belgeleri öne sürmesi ve bu konuda özenli çalışması anlamındaki bir yükümlülüktür.

Duruşmaya geç kaldığı için hakkında gıyap kararı alınan avukatın hemen gelmesi halinde; karşı taraf avukatının gıyap kararının kaldırılmasın talep etmek zorunda olması, meslektaşlar arası ilişki kapsamında ele alınmalıdır.

Avukat tanıklara tavsiyede BULUNAMAZ.

İddia ve savunma dokunulmazlığı; avukatın yargıda ya da idari makamlara başvurarak bir kişi hakkında SOMUT inatta bulunmasının ya da OLUMSUZ değerlendirme yapmasının cezalandırılmasına sebep OLMAMASI anlamına gelir.

Avukatın, sanığın savunmasına ilişkin metni özgürce hazırlamasına getirilecek bir sınırlama, avukat-devlet ilişkisinde bağımsızlığını ihlal edecektir.

Tacirlik, avukatlık mesleğiyle bağdaşmaz.

Sır saklama yükümlülüğünün sonucu; avukatın, mahkemede tanıklık edebilmesinin ancak iş sahibinin rızasına bağlı olmasıdır.

Yazışma yetkisi; avukat ile sanık arasındaki haberleşmelerin gizli olması, bunların açılamaması ve kontrol edilememesi anlamına gelir.

Sadakat yükümlülüğü; avukatın amaca en uygun şekilde müvekkilini bilgilendirmesi ve temsil etmesini gerektirir.

Hesap verme yükümlülüğü; avukatın, müvekkili adına aldığı paraları ve değerleri geciktirmeden vekil edene duyurması veya vermesi anlamına gelir.

Avukatın; mahkemeye verdiği belgelerin bir örneğini de karşı taraf avukatına vermesi, meslektaşlar arası dayanışmanın bir sonucudur.

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Final Notları

ofisinde çalışan avukat

Avukat, müvekkili ADINA karşı tarafın mallarını haczetmeye YETKİLİ DEĞİLDİR.

Değeri para ile ölçülemeyen davalarda, avukatlık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir.

Avukat; davayı sürüncemede bırakmaktan kaçınma yükümlülüğünü ihlal ederse, davayı yavaşlatmış olur.

Hapis hakkı; avukatın, müvekkili namına aldığı para ve değerleri, avukatlık ücreti ödenene kadar kendi nispetinde bulundurmasını ifade eder.

Noter; Latinceden hukukumuza giren; gelir ve not tutan, süratle yazan, seri yazan anlamına gelen bir kelimedir.

Şunlar, noterlik görevini sona erdirir:

 • Noterin başka noterliğe atanması
 • Noterin meslekten çıkarılması
 • Noterin istifa etmesi
 • Noterin meslekte yeterli olmadığının anlaşılması

Noterdeki başkatiplik servisi, duruşmalara KATILMAZ.

Şunlar, noterlikte tutulması zorunlu defterlerdir:

 • Yevmiye defteri
 • Emanet defteri
 • Tescil defteri
 • İzin defteri
 • Değerli kağıt defteri
 • Muvazene defteri
 • Zimmet defteri

Şunlar, noter huzurunda yapılması gerekli sözleşmelerdir:

 • Evlenme sözleşmesi
 • Şirket sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Evlat edinme sözleşmesi

Noterlik Kanununa göre, mümessilin başkası adına işlem yapabilmesi için bildirmesi gereken belgeler; temsil ve izin kağıdıdır.

Serbest meslek olma özelliği gereği; noterlik giderlerinin tamamının noterden karşılanması gerekir.

Noterlikte yazılan işlemlerin asılları ve suretlerinin her bir sayfası için alınan ücrete, Yazı Ücreti denir.

Noterlerin görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında kovuşturma yapılabilmesi, Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır.

Noter, imza ve mühür örneklerini aşağıdaki mercilere göndermekle yükümlüdür:

 • Valilik
 • Adalet Bakanlığı
 • Noterler odası
 • Türkiye noterler birliği

Avukatın HAKLI sebeple istifası halinde, ifaya dair talep edeceği ücret, ücretin TAMAMI olacaktır.

Sadakat yükümlülüğünün bir gereği olarak avukat; uygunsuz işleri reddetmek, çatışan menfaatleri temsil etmekten kaçınmak ve taraf değiştirmekten kaçınmak zorundadır.

Avukat, kendisine teklif edilen bir işi gerekçe GÖSTERMEDEN de reddedebilir.

Noterin, haklı bir neden olmadan iznini 15 gün geçirmesi halinde noter istifa etmiş sayılır.

Noterlik sıfatının kazanıldığı tarih, noterliğe atama kararının tebellüğ edildiği tarihtir.

Yeni noterliklerin açılmasında ve olanların kapatılmasına TEK yetkili merci Adalet Bakanlığıdır.

Yevmiye defteri; noterliğe gelen iş kağıtlarının geliş sırasına göre numara verilerek işlendiği bir defterdir.

Noter işlemleri üzerindeki çıkıntı, değiştirme, düzeltme gibi işlemlerin, önceki işlemi yapan noter dairesinde yapılması gerekir.

Şu işlemlerin yapılmasında, noter tarafından ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur:

 • Vasiyetname
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Boşanma davası için düzenlenen vekaletname
 • Gayrimenkul satış vaadi

Bir yerde sadece 1 adet noter varsa ve o da yasaklılık nedeniyle işleme bakamıyorsa, o işlem o yerin Asliye Hukuk Hakimi tarafından yapılır.

Noterler şu işlerden yasaklıdır:

 • Borsa oynamak
 • Kefil olmak
 • Ücretten indirim yapmak
 • Noterlik ücreti konusunda kendi aralarında anlaşma yapmak

Noterlerin yıllık iznini vermeye yetkili makam, Adalet Bakanlığıdır.

Noterlere verilecek disiplin cezaları şunlardır:

 • Uyarma
 • Kınama
 • Para cezası
 • Geçici olarak işten çıkarma
 • Meslekten çıkarma

Ortak işlemlere ait gelir tutarının hesaba yatırılacak kısmını, süresi içinde yatırmayan notere İLK DEFASINDA kınama cezası verilir.

Müvekkilin ikinci bir avukat tayin etmesi, önceki avukatın sözleşmesini kendiliğinden SONA ERDİRMEZ.

Avukatın sadakat yükümlülüğünün temelinde GÜVEN yatar.

İcra müdürlüğüne atananlar, noterlik stajına tabidir.

Noterler 4 sınıfa ayrılır.

Noter olabilmenin ön koşulu, TC vatandaşı olmaktır.

Bir bölgede noter odası kurulabilmesi için, o bölgede en az 3 noter olması gerekir.

Şunlar, noterlikte bulunan bölümlerdir:

 • Noter çalışma makamı
 • Bekleme bölümü
 • Servisler bölümü
 • Arşiv bölümü

Muvazene defteri, noterlerin aylık gelir ve giderlerinin kaydedildiği defterdir.

Bir noter tarafından düzenlenen senet, ancak sahteliği sabit olursa geçersiz olur.

Resmi vasiyetname düzenleyen noter, durumu Nüfus Dairesine bildirmelidir.

Noterler tatil gümlerinde iş yapamazlar. Ancak vasiyetname tanzimi bunun istisnasıdır.

Noterlik evraklarının ve defterlerinin dışarı çıkarılabilmesi, mahkeme kararıyla mümkündür.

Noterin, aleyhine verilen disiplin cezasına itiraz süresi 15 gündür.

İşlemin kanuna uygun olması, noteri sorumluluktan KURTARIR.

Noterlerin Adalet Bakanlığı tarafından denetimi kural olarak yılda en az 1 kez yapılır.

Noterliklerin sınıflandırılması, Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılır.

Noterler birliği yönetim kuruluna seçilmek için, noterin en az 5 yıllık meslekte kıdemi olması gerekir.

Noterlerin, piyango vb. kura çekimlerinde yaptıkları işler, TESPİT işleri kapsamında yer alır.

Noter imza yetkisini geri aldığını, şunlara bildirmek zorundadır:

 • Adalet Bakanlığına
 • İmza yetkisi verdiği kişiye
 • Türkiye Noterler Birliğine
 • Valiliğe

Noterler, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk YAPAMAZ.

Avukatlık ücret sözleşmesinin geçerliliği, yapıldığı tarihteki Avukatlık Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Noterliğe atanma için öncelikle ilan verilir. Bu ilana başvurular arasından atama yapma yetkisi Adalet Bakanlığına aittir.

Noterlere mazeret izni verme yetkisi, Cumhuriyet Savcısına aittir. Cumhuriyet Savcısı tarafından gidiş geliş dahil olmak ve 10 günü geçmemek üzere, mazeret izni verilebilir. Bu şekilde alınan izinler toplamı 20 günü aştığı takdirde aşan miktar yıllık izinden düşülür.

Noterlerin yıllık izin süresi, hizmeti altı aydan 10 yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 30, daha fazla hizmeti olanlar için de 40 gündür. Bu sürelere, gidiş ve dönüş süreleri dahildir.

Noterler 65 yaşını tamamladıklarında emekli edilirler.

AÖF avukatlık ve noterlik hukuku ders notlarını, aşağıdaki bağlantıdan pdf olarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz:

drive.google.com

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir