Damga vergisi ve harçlar bilgisi ders notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Lütfen yazıya oy veriniz)
Loading...

AÖF için hazırladığımız Damga vergisi ve harçlar bilgisi ders notları tamamen özgündür ve başka bir kaynaktan alınmamıştır.

Damga vergisi ve harçlar bilgisi ders notlarını vize ve final olmak üzere iki ana başlık altında hazırladık. Ayrıca yazının sonunda, bu notların PDF versiyonunu da bulabilirsiniz.

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ VİZE NOTLARI

Birden fazla kişinin imzaladığı bir kağıttaki maktu damga vergisinden, her bir kişi damga vergisi miktarınca sorumludur.

Aynı dava dilekçesi kullanılarak hem esas hakkında dava açılır hem de ihtiyati tedbir istenirse, YALNIZCA esas hakkında açılan dava için BAŞVURMA HARCI alınır.

Turizm işletmeleri ile seyahat acenteleri arasında yapılan kontenjan sözleşmelerinde, BELLİ para gösterilmesi zorunlu DEĞİLDİR.

Harca konu hizmetin gerektirdiği giderin neredeyse tamamının har. Olarak alınması; harca VERGİ niteliği kazandırılması anlamına gelir.

Vergi yükümlüsü; vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişiyi ifade eder.

Taahhütname ve teklifnamede, üzerine damga vergisi yükümlülüğü düşen TEK kişidir.

Damga vergisine tabi kağıdın, Türkiye’de düzenlenmiş olması gerekir.

Akreditif mektuplarında süre uzatılırsa, damga vergisinin dörtte biri alınır.

“Neyi vergilendireceğiz?” sorusunun cevabı, verginin konu unsurunu bize verir.

Harcın toplumsal adaleti sağlama amacı; kamu hizmetlerinden şahsen yararlananlardan harç alınarak, harca konu giderin tamamen vergilerden karşılanmasından kaçınılmış olmasını ifade eder.

Yargı harçları; Harçlar Kanununun 1 sayılı tarifesinde düzenlenmiştir.

Damga vergisinin ödeme biçimleri arasında PEŞİN ödeme ya da TAKSİTLE ödeme YOKTUR.

Üç nüsha ve iki suret düzenlenen bir sözleşmeden alınacak olan damga vergisi, sözleşme için öngörülen tutarın 3 katı olacaktır. SADECE nüshalar için damga vergisi alınır.

Belli parayı ihtiva eden mukavele değiştirilirse ve miktar artarsa, artan miktar aynı nispette vergiye tabi olacaktır.

Birden fazla kişi tarafından imzalanan ve NİSPİ vergiye tabi olan bir senette, her ibra sahibine ait olan hisse AYRICA belirtilmişse vergi, imza sahiplerinin hisseleri ORANINDA ayrı ayrı tahsil edilecektir.

Dava dosyası, tarafların gelmemesi nedeniyle işlemden kaldırılırsa, herhangi bir harç alınmadan dava dosyasının işlemden kaldırılmasından itibaren 1 ay içinde, taraflar YENİLEME talebinde bulunabilir.

Cari hesap; iki tacir arasındaki ticari ilişkilerde, tarafların birbirinden alacaklarının ayrı ayrı istenmeyip BİR HESAPTA izlenmesi ve zamanı geldiğinde mahsuplaşamayan alacağın ilgiliye ödenmesini sağlayan hesap türüdür.

İşgal harcı; kamu kurumlarından ya da mallarından yararlanma karşılığında alınan bir harçtır.

Gayrimenkulün tahliyesi davasında nispi karar ve ilam harcının matrahı, BİR YILLIK kira bedelidir.

Şerhler, bir anlam ifade etmek, bir şeyi açıklamak, ayrıntılı olarak anlatmak için yazılmış belgelere denir.

Damga vergisinin içinde yer aldığı mali yükümlülükler sınıflandırması, harcamalardan alınan vergilerdir.

Damga vergisinin; hukuki bir işlemin kağıda dökülmesi suretiyle kazandığı ispat AYRICALIĞI karşılığında alınması, onun RESİM niteliği taşıdığını gösterir.

Damga vergisinin objektif bir vergi olması demek, hesaplanırken mükellefin hukuki, kişisel ve ekonomik durumunun dikkate ALINMAMASI demektir.

kalemler para ve kağıtlar

Kontenjan sözleşmeleri, belli parayı ihtiva etsin ya da etmesin, damga vergisi bakımından MAKTU vergilendirmeye tabi tutulmaktadır.

Damga vergisinde MAKTU vergilendirme açısından önemli olan, kağıdın NİTELİĞİDİR.

Damga vergisinde kullanılan TEMEL vergilendirme biçimi, NİSPİ ve MAKTU vergilendirmedir.

Kağıdın düzenlendiği anda gerçekleşen ve aynı kağıtta yer alan bir ASILDAN doğan birbirine bağlı işlemlerden alınacak damga vergisi, EN YÜKSEK vergisi olan işlem için alınması gereken damga vergisi üzerinden alınır.

Damga vergisine tabi kağıdın niteliği belirlenirken, ŞEKLİ KANUNLARDA belirtilen kağıtlar için kullanılan yöntem, ilgili kanundaki adına bakmak olacaktır.

Birden fazla kişi tarafından imzalanan kağıtta, damga vergisinin mükellefi KURAL OLARAK imza sahiplerinin her birisidir.

Bir kağıdın SURETLERİ, damga vergisi bakımından MAKTU vergiye tabidir.

Harçları vergilerden ayıran en önemli özellik, İHTİYARİ bir ödemenin söz konusu olmasıdır.

Harçlar, belirli bir işin yapılmasına İZİN verilmesi karşılığı alınan ücret DEĞİLDİR.

Randıman ilkesi; harca tabi hizmetlerin karşılığının alınması anlayışını yansıtan klasik bir maliye ilkesidir.

Harçların oluşturduğu mali yükümlülüğün dayandığı ilke FAYDALANMA ilkesidir.

Başvurma harcında vergiyi doğuran olay, kişilerin mahkemeden korunma talep etmesidir.

Dava konusu devredilirse ve davacı davaya üçüncü kişiye karşı devam edilmesini talep ederse, davacıdan YENİDEN karar ve ilam harcı ALINMAZ.

Harçlar Kanunu anlamında, başvurma harcı bakımından açılmış davaya müdahale talebinde bulunulmasından anlaşılacak olan, FERİ müdahale olmalıdır.

Damga vergisi, DOLAYSIZ bir vergi niteliğindedir.

Damga vergisi ile ilgili mevzuat içerisinde BİRİNCİ düzenlemeler şunlardır:

 • Damga vergisi kanunu
 • Vergi usul kanunu
 • Amme alacaklarının tahsili hakkında kanun
 • İdari yargılama usulü kanunu

Bir kağıdın damga vergisine tabi tutulmasının ÖNCELİKLİ koşulu, düzenlenmiş olmasıdır.

Konşimentolar, damga vergisinin konusuna giren TİCARİ ve MÜTEDAVİL senetlerden biridir.

Damga vergisi kanununda özel bir ödeme yöntemi öngörülmemişse, kullanılacak olan ödeme şekli MAKBUZ karşılığı ödeme olacaktır.

Ulaştırma ile ilgili konşimentolara ilişkin damga vergisi, istihkaktan kesinti yoluyla ödenmez.

Birden fazla nüsha düzenlenen kağıtlarda, her nüsha AYRI AYRI miktarda ve nispette damga vergisine tabi olur.

Damga vergisine tabi bir kağıttaki işlemlere, asıl işleme taraf olandan başkasının işleminin eklenmesi durumunda, ek işlem için AYRICA damga vergisi alınır.

Yabancı para üzerinden düzenlenen kağıtların damga vergisinin hesabında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tespit edilen döviz kuru esas alınır. Yabancı paranın Türk parasına çevrilme USULÜ ise Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yeterlilik belgesi harçları; gemi ve liman harçları kapsamında yer alır.

Noterler dışında, Noterlik Kanunu çerçevesinde yaptıkları işlemler için noterlik harcı alma yetkisine sahip olanlar KONSOLOSLARDIR.

Bilirkişi talebinde bulunulduğunda, bunun için başvurma harcı alınmaz.

İş Mahkemelerinde açılacak davalarda, ASLİYE HUKUK mahkemeleri için geçerli olan harçlar uygulanır.

Nafaka verilmesine dair karar verildiğinde, nispi karar ve ilam harcının matrahı, 1 yıllık nafaka bedeli olacaktır.

Damga vergisinin PUL yapıştırılarak ödenmesi usulünden, 2004 yılından itibaren vazgeçilmiştir.

Damga vergisi kanununa göre nispi vergilendirmede en düşük oran binde 1,89’dur.

Damga vergisi kanununa göre en YÜKSEK tutarda MAKTU vergi alınan kağıt; turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleridir. (2019 için 408,60 TL)

Sözlü sözleşmeler, damga vergisine tabi DEĞİLDİR. Çünkü damga vergisinde vergiyi doğuran olay, bir kağıdın düzenlenmesidir.

Damga vergisi, ÖZEL nitelikte bir vergi DEĞİLDİR.

Nispi karar ve ilam harçları, Sulh Mahkemelerinin aldığı kararlar için UYGULANMAZ.

Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem varsa, her bir akit ve işlem için AYRI AYRI vergilendirme yapılır.

Harçlar Kanununda, tellallık harcı diye bir şey YOKTUR.

Ülkemiz yasal düzenlemelerinde harç kavramının, uygulamada RESİM ile birleştirilmeye başlandığı görülmektedir.

Fotokopilerin hukuken SURET sayılabilmesi için, aslı gibidir kaşesi gerekir.

Suret; imza içermeyen ve aslının aynı olduğu TASDİK edilerek hukuken geçerli sayılan kağıt kopyalarına verilen addır.

Celse harcı, 2 celse içerisinde ödenmezse, bir misli fazlasıyla alınır.

Sözleşmede 10.000 lira mal alınacağına dair hüküm varsa ve ayrıca satış iyi olursa 5.000 liralık mal daha alınacağı yazıyorsa, damga vergisi sadece 10.000 üzerinden alınır. (KDV kısmı zaten vergiye dahil değildir.)

Damga vergisinin yansıtılabilmesi; fiili yükümlüsü ile yasal yükümlüsünün farklı kişiler olabilmesini ifade eder.

Damga vergisinde maktu vergilendirmede, SADECE kağıdın MAHİYETİ esas alınır.

Damga vergisine tabi olacak kağıtların, İLLA belli parayı içeriyor olması GEREKMEZ.

Damga vergisinde nispi vergilendirme yapılırken, 4 farklı vergi oranı kullanılmaktadır:

 • Binde 9,48
 • Binde 1,89
 • Binde 5,69
 • Binde 7,59

Damga vergisine tabi olup yabancı para ihtiva eden tutarın Türk parasına çevrilmesinde esas alınacak olan KUR tarihi, kağıdın düzenlenip eksiksiz tekamül ettiği andır.

Vergi hukukunda “sözleşmeyle vergi yükümlülüğünün değiştirilemeyeceği” kuralının istisnası, Sulhta yargılama harçlarının, sulh sözleşmesi ile taraflarca belirlenebilmesidir.

Damga vergisi kanunundaki “Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın niteliğine bakılır” düzenlenmesine paralel düzenlemenin olduğu mevzuat, Vergi Usul Kanunudur.

Güvenlik hizmetleri harca tabi DEĞİLDİR.

Damga vergisine konu kağıtta, başka bir kağıda atıf yapılması halinde vergi, atıf yapılan kağıdın niteliğine göre alınır.

Nüfusları az olan yerlerde daha düşük harç belirlenebilmesi, harçların maliye politikası aracı olarak kullanılabilmesi özelliğinden ileri gelir.

Harçlar kanununun 1 sayılı tarifesinde yer alan yargı harçları şunlardır:

 • Mahkeme harçları
 • İcra ve iflas harçları
 • Ticaret sicil harçları

İhtiyari dava arkadaşlığında, her davacıdan AYRI başvurma harcı alınır.

Damga vergisi bakımından; bir kağıdın imzalanmasının ya da imza yerine geçen bir işaret koyulmasının anlamı, vergi konusunun vergileme açısından tekemmül etmiş olmasıdır.

Resmi daireler damga vergisinin yükümlüsü değil, SORUMLUSU durumundadır.

İstihkaktan kesinti yapmak suretiyle damga vergisi ödeyecek olanlar, kestikleri vergiyi en geç o ayın 26ncı günü akşamına kadar vergi dairesine ödemek zorundadır.

Damga vergisine tabi kağıdın GERÇEK niteliği belirlenirken uygulanan ilke, özün önceliği ilkesidir.

Kanunen belli şekle tabi tutulmamış bir kağıdın niteliği belirlenirken, kağıttaki yazının içerdiği hüküm ve anlam dikkate alınmalıdır.

Kağıdın tabi olduğu damga vergisinin tutarı ve oranı belirlenmemişse, Damga Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunuyla birlikte uygulanarak çözüm bulmaya çalışılır.

Sosyal güvenlik primleri; parafiskal gelirlerden doğan ve sadece ilgili kuruluşun özel bütçe ve hesaplarında bulunan gelirlerdendir.

Resim; bir faaliyetin herkes tarafından serbestçe yapılmasını engellemek amacıyla, İZİN karşılığında kamu tarafından alınan bir yükümlülük türüdür.

Değer artış kazancı; şerefiye tanımına giren, değerleme resmine yakın olan ve gelir unsurları arasında sayılan bir kazanç/irattır.

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ FİNAL NOTLARI

vergi hesaplaması malzemeleri

Damga vergisi kanununa göre, KURAL OLARAK damga vergisinin yükümlüsü, kağıdı imzalayanlardır.

Makbuz karşılığı ödenecek olan damga vergileri, damga vergisi defteri aracılığıyla kaydedilmektedir.

Davacının dava dilekçesinde DEĞER gösterilmemişse, mahkeme davacından değeri tespit ettirmesini isteyecektir. Davacı bu tespitten kaçınırsa, değer tespiti yapılamadığından dava AÇILMAMIŞ sayılır.

Borçlu ipoteğin çözülmesi için icra dairesine başvurur, alacaklıya tebligat yapılır, buna rağmen alacaklı süresinde gelmezse, icra dairesi borçludan icraya başvurma harcı alır ve alacaklıya yükletir.

İcra iflas kanununa göre; ihtiyati haciz kararı verilmesinden sonra, alacaklının kararın icrasını isteyebileceği süre 10 gündür.

İlama dayanmayan icra takiplerinde alacaklıdan alınacak peşin harç miktarı, alacağın BİNDE BEŞİDİR.

Yargı harçlarının haksız çıkan tarafa yüklenmesi, medeni usul hukukuna ilişkin bir kuraldır.

Konkordato harçlarının yükümlüsü, borçludur.

İcraya başvurma harcının yükümlüsü, cebri icra sürecini başlatan kimsedir.

Harçtan muaf tutulan kimse açtığı davada haksız çıkarsa, davacıya herhangi bir harç yüklenmez.

Harçların tahsili ile ilgili dairelere tahsil ve ödeme usulü konusunda yetki verebilen kuruluş Maliye ve Hazine Bakanlığıdır.

Harca tabi OLMAYAN davalarda, davanın açılma zamanı, hakimin dava dilekçesini mahkeme kalemine havale ettiği tarihtir.

Niteliği gereği işin sonunda hesaplanıp alınması gereken maktu harçlar, harç alacağının doğmasından itibaren 15 gün içinde ödenmelidir.

Süresinde ödenmeyen yargı harçları tahsili için ilgili VERGİ DAİRESİNE müzekkere yazılır.

Konusu belirli bir değerle ilgili bulunmayan davalarla ilgili maktu celse harcı, iki oturumda da tahsil edilemezse, iki misli harç alınır.

Kağıdın düzenlenmesi demek; işlemin bir kağıda bağlanması ve yazılı şekilde yapılması demektir.

Damga vergisinde genel ödeme biçimi, makbuz karşılığı ödemedir.

Birden fazla düzenlenen nüshaların arasına karbon koyulursa ve tek bir imza ile imzalanırsa, her bir nüsha ayrı ayrı damga vergisine tabi olur.

Parafiskal gelirle, harçlardan farklı olarak TAHSİS ilkesine göre harcanan kamu gelirleridir. (SGK gelirleri gibi)

Delil tespiti talebinde bulunulması halinde, başvurma harcı alınır.

İflas talebinde bulunan alacaklıdan, başvurma harcı ve peşin harç alınır.

Harçlar kanununa göre, menkuller bakımından tahsi harcına esas olacak değer, menkulün ilamdaki değeridir.

Peşin harç yatırarak takip yapan alacaklı mahkemeye dava açmak zorunda kalırsa, peşin alınan harç kendisine İADE edilir.

Cezaevi harcı, haksız çıkan kişiye ÖDETTİRİLMEYEN bir harç türüdür.

Celse harcı; yargılama sürecinde yapılması gereken bir işlemin yapılmaması nedeniyle ertelenmesi halinde, buna sebep olan kişinin ödemesi gereken bir harç türüdür.

Tüzel kişilerce yapılan işlemler, yargı harçlarından istisna DEĞİLDİR.

Kendisine karşı dava açılan kimse, başvurma harcının yükümlüsü DEĞİLDİR.

Yükümlü; harç konusu işlemin yapılmasını talep eden kişidir.

Yargı harçlarında, tespit edilen değerin eksik olduğu anlaşılırsa, takip eden celseye kadar eksiklik tamamlanmazsa, davaya devam edilmez.

Alacaklı; icra talebinden vazgeçmeye yönelik iradesini ortaya koyarsa, icradan vazgeçme harcında sorumluluk alacaklıya ait olacaktır.

Harçlar kanununa göre maktu yargı harçlarının ödeme zamanı, ilgili olduğu işlem yapılmadan öncesidir.

Dava dilekçesinde değer belirtilmemişse, tespit davacı tarafından yapılacaktır.

Birden fazla kişi tarafından imzalanan kağıdın damga vergisini, vergi dairesi imzalayanların HERHANGİ birinden talep edebilir.

İdare harcı; haczedilen gayrimenkullerin kira mukavelelerinin düzenlenmesi için alınan harçtır.

Borcundan kurtulmak isteyen borçlunun, borcun ödeme yerinin belirlenmesi talebi başvurma harcına tabidir.

İcra iflas kanununa göre; ödeme emrine konu takip kesinleştiği halde, alacaklının haciz talebinde bulunabilme hakkını kullanacağı süre, takibin kesinleşmesinden itibaren 1 yıldır.

İpotek altında bulunan taşınmazını, borcunu ödeyerek kurtarmak isteyen borçlu; alacaklıya ulaşamıyorsa, icra dairesine başvurarak alacaklıya ulaşamadığını bildirmelidir.

Çocuk teslimi sırasında, icranın yerine getirilmesi harcı alınır.

Tahsil harcının doğumu için, ödeme emri ya da icra emrinin tebliği gerekir.

Cezaevi harcını alacaklı öder.

Çekişmeli davalarda; mahkeme kararına göre bakiye harçları ödeyecek olan, aleyhine hizmet talep edilen kimsedir.

Dava açıldıktan SONRA konusuz kalırsa, maktu karar ve ilam harcı alınır.

Temyiz aşamasında, yargılamanın ilk aşamalarına göre DAHA FAZLA harç alınmasının nedeni, temyiz yolunun keyfi kullanımının önüne geçmektir.

Taşınmazın tapu kayıt iptali davalarında; tazminat talebinin bulunması halinde, harcın hesaplanmasına esas değer, taşınmazın değeri ile tazminat tutarı ve ecrimisil tutarının toplamıdır.

Davacının dava dilekçesinde, değer göstermesi gerekirken göstermemesi halinde, dava dilekçesi işleme alınmaz.

Vergi yargısı harçları, dava dilekçesinin verilmesi sırasında PEŞİN olarak ödenir.

Damga vergisi kanununa göre, ibra senedinde, kağıttaki imza adedince vergi alınır.

Damga vergisi geçmişte, RESİM adı altında düzenlenmiştir.

Harçlar kanununa göre; bir gayrimenkulün ya da geminin tahliyesine veya teslimine dair olan icra takiplerinden alınacak olan peşin harç bedeli 1 yıllık kira bedelidir.

Haczedilen malın satılıp paraya çevrilmesinden sonra icra takibinden vazgeçildiği beyan edilirse, tahsil harcının TAMAMI alınır.

İlama dayanmayan takip isteklerinde, alacak miktarının binde 5’i peşin harç olarak alınır.

Ölüm ve cismani zarar nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan yargılama harcı oranı yirmide 1’dir.

Nispi alınan karar ve ilam harçlarında, harcın peşin alınan kısmından sonraki kısmı, kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenmelidir.

Maliye Bakanlığının izniyle makbuzla tahsilatta bulunan memur, bir aya ait tahsilat tutarını en geç ertesi ayın 5inci günü akşamına kadar vergi dairesine yatırmakla yükümlüdür.

Nispi ve maktu harçlar, ihbarnamenin tebliğinden itibaren en geç 1 ay içinde vergi dairesine ödenmelidir.

Yargı harçları bakımından, harç yükümlüsünü tespit ederken öncelikle bakılması gereken kanun Harçlar Kanunudur.

Genel anlamda devler gelirlerinden olan yargılama harçlarını toplama yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığına aittir.

Harçlar kanununda mükellef olarak tanımlanan işlemin yapılmasını isteyen kişi, HMK 120nci maddeye göre yargı harçları bakımından DAVACIDIR.

Müdahalenin önlenmesi, tescil iptali gibi TAŞINMAZ varlığına ilişkin davalarda yargı harcına esas olan tutar, taşınmazın değeri olacaktır.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi, MAKTU olarak damga vergisine tabidir.

Kanunen şekle tabi tutulmamış kağıtların niteliği saptanırken, kağıttaki yazıların lafz-ı deyimsel ifadeleri ile birlikte “kağıdı düzenleyenlerin ulaşmak istedikleri gerçek amaç” da göz önünde bulundurulur.

Ceza mahkemelerinde görülen davaların 1 sayılı tarifeye göre harca tabi olması için; şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması gerekir.

Menkul tesliminde tahsil harcı, menkul kıymetin değerinin tamamı üzerinden hesaplanır.

Cezaevi harcı; harç ve masrafların borçluya ait olduğu kuralının bir istisnasıdır.

Tahsil harcında vergiyi doğuran olay, ödeme emrinin tebliğidir.

Konkordato harcının hesaplanacağı değer, alacaklılara verilmesi kararlaştırılan paradır.

Davayı kazanan hizmet talep edenin, daha önce ödediği harcın, aleyhine işlem talep edilene yüklenmesi, haksız fiil sorumluluğunun bir sonucudur.

Vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi harçlar, Bölge İdare Mahkemesinde ya da Danıştay’da mükellef lehine karar verilmesi halinde, kesin kararın tebliğinden itibaren 1 yıl içinde mükellefe geri verilir.

Tarafların sulh sözleşmesi imzalamaları ve mahkemeden ayrıca karar istememeleri halinde maktu karar ve ilam harcını sözleşmeyle belirlenen taraf öder.

İcra iflas kanununa göre; icra harçları bakımından harçların esas mükellefi Borçludur.

Yargılama harçlarından alınan tutar, kanunlarda aksine düzenleme yoksa, Merkezi Yönetim Bütçesinin geliridir.

Vergi yargısı bakımından, ihbarname üzerine ödenecek harçların ödenmesi gereken yer ilgili vergi dairesidir.

İki celse içinde ödenmeyen ve iki misli olarak alınması kararlaştırılan CELSE HARCI yine de ödenmezse, cebren alınması Maliye ve Hazine Bakanlığından yazılı olarak istenir.

Hizmet karşılığı olarak alınmayan; ancak tahakkuku icra dairesi tarafından yapıldığı için icra harçları içinde yer alan harç türü cezaevi harcıdır.

Borçlu, vadesi gelmemiş ipotek ve teminatlı borçlarını faiziyle birlikte ödemek isterse, başvurma harcı ödeyerek icra dairesine başvurmalıdır.

Trafik harçları; sadece harca bağlı işlemi talep eden kişinin hukukunu etkileyen işlerle ilgili bir harç türüdür.

İcra dairesine ödenmesi gereken başvurma haciz ödenmezse, icra dairesi icra ve iflas işlemlerini durdurma hakkına sahiptir.

Yargı harçlarında; harcı doğuran olay meydana geldikten sonra yapılması gereken ilk işlem, harcın hesaplanması olmalıdır.

Hukuk muhakemeleri kanununda değişiklik yapılmadan önce; düşük değerli işlere baktıkları için, başvuruda alınan maktu harç miktarı diğer mahkemelere göre düşük olan mahkeme Sulh Mahkemesiydi.

Maktu vergiler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, Yeniden Değerleme Oranına göre artırılır.

İstisnalar ve muafiyetler, vergi kolaylıkları başlığı altında incelenir.

İcra aracılığıyla satılan taşınmazın tahliye emrinde, kişinin taşınmazı 15 gün içinde tahliye etmesi istenir.

İcra ve iflas daireleri; borçluların kendiliğinden yerine getirmediği borçlarını, bunların haklarından karşılayarak alacaklıya ifa etmek için kurulmuştur.

Damga vergisi ve harçlar bilgisi ders notlarının pdf halini de aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1C1wF2BMxVtpxM3s1hg_jPW76cq5gEvbh

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir