Hukukun Temel Kavramları Vize ve Final Ders Notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,14 / 5)
Loading...

Hukukun temel kavramları ders notları, uzun bir çalışma sonucunda tarafımızca ve özgün olarak hazırlanmıştır. Vize ve Final olmak üzere iki bölümden oluşan notlara, aşağıdan göz atabilirsiniz.

Ayrıca, yazının sonunda Hukukun Temel Kavramları Ders Notlarının pdf versiyonunu da bulabilirsiniz.

Hukukun Temel Kavramları Vize Ders Notları

Ahlak sözcüğünün NORMATİF kullanımı; uyulması gereken davranış ve kurallara gönderme yapılarak kullanıldığında gündeme gelir.

Hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlar şunlardır:

 • Geçersizlik
 • Ceza
 • Tazminat
 • Hükümsüzlük
 • Cebri icra

Kolluk kuvvetleri; kamu düzenini sağlama, koruma ya da eski durumuna getirme faaliyetlerini yerine getiren kamu organını ifade eder.

Teorik akıl; aklın, nesne ve olgularla ilgili NEYE İNANILMASI GEREKTİĞİYLE ilgili düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür.

Şekil denetimi; bir kuralın, öngörülen usule uygun çıkarılıp çıkarılmadığının denetlenmesidir.

Resmi gazetede yayımlanması zorunlu OLMAYAN yönetmelikler, usulüne uygun ilan edilmekle yürürlüğe girmiş olur.

Sözel yorum ilkesi; hukuk kurallarının yorumlanmasında, metinde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan bir yorum teorisidir.

İstihsan; fıkhın kaynaklarındandır ve daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya çıktığında, kendisine uygun gelen kural esas alınarak KIYASEN hüküm kurulmasıdır.

İngiliz hukuk sistemindeki “Statute law”; parlamentonun çıkardığı yasaların ve bunların uygulanması esaslarının gösterildiği düzenlemelerdir.

Hümanist okul, sadece Fransa’da etkili OLMAMIŞ ve tüm dünyayı etkilemiştir.

Federal devletlerde hem federe devlerin hukuku hem de federal devletin ayrı ayrı hukuku söz konusudur.

Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözüm yeri, sulh hukuk mahkemesidir.

Örf ve adet kuralları; başlangıcı bilinmeyecek kadar eskiden beri uygulanmakta olan ve toplumda da o şekilde hareket edilmesi gerektiğine dair yaygın inancın bulunduğu kuralları ifade eder.

Hukukun işlevleri şunlardır:

 • Barış
 • Eşitlik
 • Güvenlik
 • Özgürlük

Hükümsüzlük; hukuki işlemin geçerlilik şartlarından olan kamu düzenini ilgilendirenlerin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan geçersizlik türüdür.

İlga; bir hukuk kuralının, o kuralı oluşturan organ ya da makam tarafından yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu tür kurallara MÜLGA kurallar denir.

Kıyas; benzerlik gösteren iki hüküm, olay ya da durum arasında bir ilişki kurulması ve bu şekilde, açıkça gözlemlenmeyen başkaca ortak noktalarının bulunduğu çıkarımına varılması anlamına gelmektedir.

Mülkilik ilkesi; bir devletin ülkesi içinde meydana gelen olayların ve eylemlerin, o devletin hukukuna tabi olmasıdır.

Şunlar; hukukun asli kaynaklarındandır:

 • Anayasa
 • Kanun
 • Tüzük
 • Örf ve adet hukuku

Şunlar, hukuk kurallarının yorum teorileridir:

 • Sözel yorum teorisi
 • Sistematik yorum teorisi
 • Tarihsel yorum teorisi
 • Amaçsal yorum teorisi

Pandekt hukuku; Roma hukukunun Almanya’da geçerli olduğu zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir.

Amerikan hukuku, kıta Avrupası hukuk sistemi içinde yer ALMAZ.

Equity; İngiliz hukukundaki Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin yetersizliğini gidermek için ortaya çıkmış hukuk uygulamasıdır.

Tedvin (Yasalaştırma); ülkede dağınık olarak bulunan hukuk kurallarının derlenmesi ve sistemli bir bütünlüğe kavuşturulmasıdır.

adalet terazisi

Kasten yaralamada, HADD cezası UYGULANMAZ.

Yaptırım; hukuk düzenine aykırı durumlarda, hukukun verdiği tepki olarak tanımlanır.

Hangi eylemin suç olarak kabul edileceği, siyasal iktidarın güttüğü suç politikası tarafından belirlenir.

Hukuk düzeni içinde tazminatın amacı; hukuka aykırı eylemlere bozulan hukuk düzeninin eski haline getirilmesidir.

Hukuk kurallarının çatışması; hukukun uygulanması sırasında aynı konuda farklı hukuk kuralları tarafından farklı düzenlemeler olması durumudur.

Örf ve adet hukukuna, ceza hukukunda rastlanmamasının sebebi; bir eylemin suç kabul edilebilmesi için yasada açıkça yazması gerektiğidir.

Hakimin takdir yetkisi; uygulayıcının, sorun ile ilgili, kurallarda açıkça yer almayan bir karar almasını ifade eder.

Özel hukuk; karşılaştırmalı hukukun bölümüdür ve yeryüzündeki farklı ulus ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitlilikleri ve benzerliklerine ilişkin ayrımları ortaya koyar.

1215 tarihli Magna Carta Libertatum şu hükümleri içerir:

 • Papa ile kral ve baronları arasında imzalanmıştır.
 • Kralın bazı yetkileri sınırlandırılmış ve hukuk kurallarının kralın iradesinden üstün olduğu ilan edilmiştir.
 • Kralın keyfi vergi salamayacağı hüküm altına alınmıştır.
 • Yasal dayanak olmadan tutuklama ve sürgün olmayacağı düzenlenmiştir.

Roma hukukunun kavramsal yapısını anlayabilmek için başvurulan İNSTİTUTIONES’lerden günümüze ulaşabilen tek örneği, GAİUS’a aittir.

Adli yargıda, iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, numaralandırılmış mahkemeler arasındaki iş bölümünü belirleme yetkisi Hakimler ve Savcılar Kuruluna aittir.

İlk derece mahkemesi; adli yargıda kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda esas hakkında karar vermekle yetkili mahkemeleri ifade eder. (Benzer tanım, idari yargı için de yapılabilir.)

Adli yargıda; dava konusunun değerine ve miktarına bakmaksızın, malvarlığı haklarına ilişkin uyuşmazlıklara bakmakla görevli genel mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimiyle ve kesin hükme bağlanmasıyla görevli merci Sayıştay’dır.

Hukukun GÜVENLİK işlevi; insanların gündelik yaşamı sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmesiyle ilgilidir.

Yokluk; hukuk düzeninin kurucu unsurlarının bulunmaması halinde ortaya çıkan yaptırımdır.

Din; insanın doğasında, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine ve değerleriyle ilgili bir inanç kümesi ve tutum ve pratikleri ifade eder.

Anayasa; devletin TEMEL kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve birey özgürlüklerini belirleyen kuralları ifade eder.

Takdir yetkisi; hakimin somut sorunlarla ilgili olarak kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda karar almasıdır.

Yargı faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak, gerektiğinde kanun yoluna başvurmak yetkisi Cumhuriyet Savcılığına aittir.

Kıta Avrupası hukukunun başlıca özelliği, Roma hukukunun yeniden canlandırılmasına dayalı olmasıdır.

Örf; Osmanlı hukuk sisteminde, hükümdarın kendi iradesine dayanarak şeriat dışı alanda yasa koyma yetkisidir.

Diğer yargı kollarının görevine girmeyen tüm davalar, ADLİ YARGIDA çözülür.

Adli yargıda; yargı çevresinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözme yetkisi Bölge Adliye Mahkemesine aittir.

Common Law, İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini yerine getirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturduğu aşırı biçimci hukuku ifade eder.

Koruyucu kamu hakları; kişinin maddi ve manevi varlığı ile ilgili olan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi için, kişinin devlet tarafından dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere denir.

Hukuka aykırı idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları zarar görenler tarafından açılan tam yargı davaları, İdari Yargıda görülür.

Asli fonksiyonu; adli yargıda çözüme bağlanan davalar bakımından, ülke genelinde hukuk birliğinin sağlanması olan mahkeme Yargıtay’dır.

Adli yargı kolunda genel görevli hukuk mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Hukuk kültürü evrensel DEĞİLDİR.

Roma kişiler hukukundaki kategoriler şunlardır:

 • Özgür insanlar ve köleler
 • Aile reisi ve ona tabi olanlar
 • Yabancılar ve vatandaşlar

Kanunun başka idari yargı merciine bırakmadığı kararların son inceleme merci Danıştay’dır.

Türk hukukuna bir de olsa etki eden sistemler, Kıta Avrupası hukuk sistemi ve İslam Hukuk sistemidir.

Askeri mahkemeler tarafından verilen kararların temyiz incelemesi, Askeri Yargıtay tarafından yapılır.

Genel ve olağan yargı kolu, Adli Yargı’dır.

Kanun hükmünde kararnamenin anayasaya aykırı olduğu iddiası, Anayasa Mahkemesinde incelenir.

Kamu hakları ancak yasayla sınırlandırılabilir.

Alelade haklar; hak sahibinin hakkını kullanmasıyla, herhangi yeni bir hukuki ilişki doğurmayan haklardır.

Sahibine tam ve sınırsız yetki veren ayni hak türü, mülkiyet hakkıdır.

Sahibine en geniş yetkiler veren ve sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklar, mutlak haklardır.

Genellik; kamu haklarının aksine, özel haklardan herkesin yararlanması olarak ifade edilir.

İslam hukukunda kısas; öldürme ve yaralama gibi fiilleri bilerek işleyen faillerin, kadı kararıyla aynı fiile maruz bırakılarak cezalandırılmasıdır.

Görgü kuralları; toplumsa düzende ve gündelik hayatta bazı davranış kalıplarına uyulmasını gerektiren tavırlar ve kurallar bütünüdür.

İptal edilebilirlik; kanunun aradığı unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, iradedeki bir sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasıdır.

Kıyas, ceza hukukunda uygulama alanı bulamaz.

Yorumlayıcı hukuk kuralları; tarafların iradeleri ile açıkça belirtebilecekleri halde belirtmedikleri konuların açığa kavuşturulmasına yardımcı olan kurallara denir.

İptal; hukuka aykırı biçimde yapılmış bir işlemin, idari yargı organlarınca ortadan kaldırılmasıdır.

Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde gösterilen tepkiye yaptırım denir.

Osmanlı hukukunda; askeri sınıfa ait şeri ve hukuki davalara bakan hâkime kazasker denir.

Muamelat; fıkhın, insanlar arasındaki doğumdan ölüme kadar her türlü toplumsa ilişkiyi inceleyen bölümüdür.

İdari yargıdaki en üst yargı merci Danıştay’dır.

İslam hukukunda; islam dinine ait ilahi buyrukların toplamına şeriat denir.

Asliye hukuk mahkemeleri, tek hâkimden oluşur.

Bir hukuk kuralının, yaptırım kuralı içermemesi MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Ölüm cezası Türkiye’de 2002’de kaldırılmıştır.

adalet kadını

Cebri icra; zorla yerine getirme anlamına gelir.

Yokluk; bir işlemin hukuk dünyasında hiçbir zaman var olmadığının kabul edilmesidir.

Türkiye’de anayasa değişiklikleri TBMM tarafından yapılır.

Kanunda yürürlük tarihi yoksa, yürürlük tarihi, yayımından itibaren 45 gün sonrasıdır.

Tüzük, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.

Hukuk kültürü; bir toplumda, o toplumu oluşturanlarca genellikle paylaşılan hukuka ilişkin fikirler, değerler ve beklentiler toplamıdır.

Hukuk sistemleri arasında bir karşılaştırmadan söz edebilmek için, hukuk teknikleri gerekir.

Corpus Iuris Civilis; 529-524 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru I. Iustiniaus tarafından hazırlanan ve Roma Hukuk konusundaki en kapsamlı külliyattır.

Dağılan Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerinde hâkim olan hukuk sisremi, Sosyalist Hukuk sistemidir.

Türk Medeni Kanunu 1926 yılında kabul edilmiştir.

Osmanlı Türk anayasal tarihindeki ilk anayasa, 1876 tarihli Kanun-i Esasi’dir.

Kamu hukuku hakları; kamu hukukundan doğan ve vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklardır.

Devlet memurlarının aylık hakkı; özel nitelikli kamu haklarındandır.

Rehin hakkı; sahibine, alacağını alamaması halinde, rehin verilmiş şeyi sattırma yoluyla alacağını tahsil etme yetkisi veren bir sınırlı ayni haktır.

Nispi hakların konusunu; bir edimin yerine getirilmesi yönündeki talepler oluşturur.

Malvarlığı (Mamelek) hakları; miras yoluyla intikal eden hak ve borçların tümünü ifade eder.

Devredilemeyen haklar; sağlar arası hukuki işlemler devredilemeyen ve miras yoluyla da intikal etmeyen haklara denir.

Hukuka uygun fiiller üç gruptur:

 • İrade veya iş ve emek açıklamaları
 • Bilgi veya haber verme (tasavvur) açıklamaları
 • Duygu açıklamaları

Hukuki işlemin iki unsuru bulunur:

 • İrade açıklaması
 • Hukuki sonuç

İyiniyetin en önemli sonucu, hakların kazanılmasını sağlamasıdır.

Hakkın mutlak kaybı; bir hakkın kaybı sonucunda hakkın tamamen ortadan kalkmasıdır.

Kanuna karşı hile; emredici hukuk kuralının, yaptırımdan korunmak amacıyla, kanunda yer alan başka kuraldan yararlanılarak yasaklanmış olan sonucunun elde edilmesidir.

Hukukun Temel Kavramları Final Ders Notları

Uluslararası anlaşmalar, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilemez.

Nisbi haklar; sadece hukuki ilişkiye taraf olan kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır.

Topluluk davası; bazı tüzel kişiliğin üyelerinin, mensuplarının menfaatini korumak için, hukuka aykırı durumun giderilmesi amacıyla açtıkları davadır.

Dürüstlük kurallarına uygun hareket edilmesi; kişilerin hakkını kullanırken ya da borçlarını ifa ederken, makul, saygılı ve dürüst hareket etmesidir.

Vakıflar, kişiler hukuku kapsamında yer alır.

Şunlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yer alan sigorta türleridir:

 • Malullük sigortası
 • Ölüm sigortası
 • Genel sağlık sigortası
 • Analık sigortası

Kamu hukuku – özel hukuk ayrımının ortaya çıkması, devlet-vatandaş ve yönetilen-yöneten ayrımının ortaya çıkmasıyla yakından ilgilidir.

1982 Anayasasındaki başlangıç bölümü, Anayasaya dahildir.

İnsan haklarına ilişkin olanlar HARİÇ, uluslararası anlaşmalar ve kanunlar aynı düzeydedir. İnsan haklarına ilişkin olanlar ise kanunlardan üstündür.

Haksız fiil; hukuka aykırı kusurlu bir eylemle başkasına zarar verilmesidir.

Geçmişe etkili olmama ilkesi; hukuk kurallarının ancak yürürlüğe girdikten sonra meydana gelen olaylara uygulanabilmesidir.

Kişilik hakkı, özel bir haktır.

Telif hakkı, devredilebilir bir haktır.

Hakların kullanılmasında ve borçların ifa edilmesinde, herkesin uymak zorunda olduğu kural, dürüstlük kuralıdır.

Hakkın nisbi kaybı; hak sahibinin hakkını başka kişiye devretmesi sonucunda, hakkın kaybedilmesinde denir.

Tapu siciline itimat (güven) ilkesi gereğince “Tapu kütüğündeki tescile dayanarak iyiniyetle mülkiyeti veya ayni hakkı kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.”.

İyiniyet; bir hak kazanılırken, hakkın kazanılmasına engel sebebin olduğu ya da gerekli bir unsurun yokluğu konusunda, gerekli özeni göstermesine rağmen kişide bulunan, makul görülebilen yanlış bilgi veya bilgisizliğe denir.

İrtifak hakkı; bir taşınmaz üzerinde ve diğer bir taşınmaz lehine konulan, taşınmazın verdiği bazı yetkileri kullanmaktan kaçınma ya da taşınmazı belirli bir şekilde kullanmaya katlanmaya mecbur bırakan sınırlı ayni haktır.

Türk Borçlar Hukuku sisteminde, borcun kaynakları şunlardır:

 • Sözleşme
 • Kanun
 • Hukuka aykırı fiil

Şunlar, Türk Borçlar Kanununda yer alan kusursuz sorumluluk halleridir:

 • Hakkaniyet sorumluluğu
 • Adam çalıştıranın sorumluluğu
 • Hayvan bulunduranın sorumluluğu
 • Yapı malikinin sorumluluğu

Meclis hükumeti sistemi; 1921 Teşkilat-ı Esasiye ile benimsenen ve yasatma ile yürütme yetkilerinin parlamentoda toplandığı hükümet sistemidir.

Şunlar, hukukun işlevlerindedir:

 • Barış
 • Güvenlik
 • Eşitlik
 • Özgürlük

Hakimin hukuk yaratması; yürürlükteki kuralların dahi, uyuşmazlığın karara bağlanmasına yetmeyeceği durumlarda başvurulan bir yöntemdir.

Bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına ya da yargı çevresinin değiştirilmesine, Hakimler ve Savcılar Kurulu karar verir.

Tüzel kişiler de kişilik haklarına sahiptir.

Dava açma hakkı devredilemez.

Şunlar, maddi olmayan mallar üzerinde kurulan mutlak haklardır:

 • Marka
 • Patent
 • Endüstriyel tasarım
 • Coğrafi işaret

İkrar; dava görülürken, diğer tarafça öne sürülen iddianın doğruluğunun kabul ve beyan edilmesidir.

Haksız rekabet konusu, Ticaret Hukukunun “Ticari İşletme Hukuk” alanı kapsamında incelenir.

Kolektif şirket; ticari bir işletmeyi ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler tarafından kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğunun şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olduğu şirket türüdür.

1982 Anayasasının orijinal metninde öngörülen hükümet sistemi; yürütmenin ve yürütme içinde de Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırıldığı bir parlamenter sistemdir.

Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımının kökeni, Roma Hukukuna kadar gider.

Üniversite, hizmet yönünden yerel yönetim kuruluşudur.

Barış; hukukun, insanlar arasındaki acımasız kavga ve savaş durumunu bastırması ve kurala bağlaması işlevidir.

Benimsemenin (İktibas), hukuk devrimimizin ana niteliği olmasının asıl nedeni, adli kapitülasyonlardan kurtulmaktır.

Kişiliğin; çocuğun sağ doğumuyla başlayıp ölümle sona ermesi, geniş anlamda hukuki olaya örnektir.

Türk Medeni Kanununa göre, sahibinin elinden rızası olmadan çıkan bir taşınır mala, iyiniyetli bir kişi davasız ve aralıksız 5 yıl sahip olursa, o eşyanın mülkiyetini kazanır.

Vasiyet yapabilmek için en az 15 yaşını doldurmak olmak gerekir.

Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımı yapılırken şu ölçütlere başvurulur:

 • Menfaat
 • İrade hürriyeti
 • Eşitlik
 • Egemenlik

Kamu hizmeti, HER statüdeki insanlara sunulur.

Şunlar, hukuk sistemleridir:

 • Sosyalist hukuk sistemi
 • Kıta Avrupası hukuk sistemi
 • Anglo Amerikan hukuk sistemi
 • İslam hukuku sistemi

İşveren vekili; İş Kanununa göre, işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişiyi ifade eder.

Ölüme bağlı tasarruflar; aile hukukunun kapsamına girmez.

Pragmatik ölçüt; kamu hukuku-özel hukuk ayrımını pratik bazı nedenlere dayandıran ölçüttür.

Türk Medeni Kanununa göre, taşınırı kaybolan ya da çalışan zilyet; o şeyi elinde bulundurana karşı 5 yıl içinde istihkak (taşınır) davası açma hakkına sahiptir.

Hakkın kazanılması; bir hakkın bir kişiye bağlanmasıdır.

İnsancıl hukuk; bireylerin silahlı çatışma sırasında korunması ile devletlerin silahlı çatışmalar sırasında uyması gereken kuralları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır.

Genel kamu hukuku; devleti tarihsel kaynakları, gelişimi ve nitelikler çerçevesinde inceleyen hukuk dalıdır.

İnşai dava; mahkemeden yeni bir hukuki durum meydana getirilmesi ya da var olan bir durumun içeriğinin değiştirilmesi ya da onun ortadan kaldırılmasının talep edildiği davadır.

Tarihsel yorum; kanunların yorumunda, kanun koyucunun sübjektif iradesinin dikkate alındığı yorum yöntemidir.

Tespit davası; mahkemeden bir hakkın ya da ilişkinin varlığının veya yokluğunun belirlenmesinin talep edildiği dava türüdür.

Sebepsiz zenginleşme; bir kişinin malvarlığının, haklı bir neden olmaksızın diğer bir kişinin malvarlığı ALEYHİNE çoğalmasıdır.

Dilekçe hakkı, birinci kuşak (klasik) haklar içinde yer alır.

Elbirliği mülkiyeti; Eşya Hukukunda, kanun ya da sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara BİRLİKTE malik olanların mülkiyetine verilen addır.

TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır.

Türk Ceza Kanununa göre, aksi belirtilmeyen hallerde, süreli hapis cezasının üst sınırı 20 yıldır.

Bir hukuk dairesi ile ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlığını giderme yetkisi, Yargıtay Büyük Genel Kuruluna aittir.

Karine; bilinen bir olaydan, bilinmeyen bir olayın varlığı hakkında sonuç çıkarılmasıdır.

Limited şirket, şahıs şirketi DEĞİLDİR.

Soyut suç kavramını inceleyen ceza hukuku dalı, Ceza Genel Hukukudur.

Maslahat; kaldırılmasında kamusal yarar bulunan bir güçlüğü kaldırmak için hükmolunan çözüm olarak tanımlanan bir fıkıh kaynağıdır.

İhkak-ı hak; kişinin hakkını, bizzat kuvvet kullanarak korumasıdır.

Sınırlı ayni haklar şunlardır:

 • İrtifak hakları
 • Taşınmaz yükü
 • Rehin hakları

Tazminat; genellikle zararın parasal değerine karşılık gelen ödeme yükümlülüğüdür.

İngiliz Hukuku’nun temeli; örnek olay gruplarına ve bunların konu edinildiği yargı kararlarına bağlıdır.

Nişanı bozma hakkı devredilemez.

İslam hukukunda, hukuk bilimine verilen ad Fıkıh’tır.

Paylı mülkiyet; birden çok kişinin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belirli paylarla malik olmasıdır.

Miras, aile hukukunun konuları arasında YER ALMAZ.

Tüzel kişilerin intifa hakkı en fazla 100 yıl sürer.

Mirasçi bırakmadan ölen kişinin mirası, DEVLETE geçer.

Şunlar, mülkiyet türleridir:

 • Ferdi mülkiyet
 • Birlikte mülkiyet
 • Elbirliğiyle mülkiyet
 • Paylı mülkiyet

Üst hakkının sürekli olarak kabul edilmesi için, en az 30 yıl için kurulmuş olması gerekir.

Türkite tarihindeki anayasalar şunlardır:

 • 1921 Anayasası
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası
 • 1982 Anayasası

Meşru müdafaa; kişinin, kendine ya da malına yönelik bir saldırı olduğunda, kuvvet kullanarak bu saldırıyı uzaklaştırma hakkıdır.

AÖF Hukukun Temel Kavramları Ders Notlarının pdf halini de aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz:

https://drive.google.com

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir