İdare Hukukuna Giriş Ders Notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,86 / 5)
Loading...

AÖF İdare Hukukuna Giriş için hazırlanan bu ders notları, vize ve final olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Notlar tarafımızca özel olarak hazırlanmıştır. Yazının sonunda, notların Pdf versiyonunu da görüntüleyebilirsiniz.

İdare Hukukuna Giriş Ders Notları Vize Bölümü

Şunlar, bağımsız idari otorite olarak tanımlanan kurumlara örnektir:

 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Şeker Kurumu
 • Enerji Piyasası Denetleme Kurulu
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Milli güvenlik kurulu genel sekreteri, kurulun tabi üyesi DEĞİLDİR.

Uyarma cezası; memura davranışlarında DAHA DİKKATLİ olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Sözleşmeli personel; özel meslek bilgisine ya da uzmanlık gerektiren ve geçici işlerde ve zorun hallerde kullanılan kamu personel türüdür.

Bil ilçe belediye başkanı hakkında verilen soruşturma iznine karşın 10 gün içinde itiraz edilebilir.

Devlet memurları kanunumuza göre, tüm hizmet sınıflarına aynı ücret ÖDENMEZ.

Bir kamu kurumu kamulaştırma yapmak istediğinde, İLK ÖNCE kamulaştırma için yeterli ödeneği temin etmek zorundadır.

Özel mülkiyete tabi bir taşınmaz üzerinde KAMULAŞTIRMA ile irtifak kurulursa, bedeli taşınmazın sahibine PEŞİN olarak ödenmelidir.

İstimval sadece taşınırlarda uygulanan bir yöntemdir.

İdare, devlete ait özel malları DİLEDİĞİ GİBİ satamaz.

Kamu alacağı, ödeme zamanının denk geldiği takvim yılını izleyen 5 yıl içinde tahsil edilmezse, zamanaşımına uğrar.

Belediye meclisi kararları, kolektif işleme bir örnektir.

Kamu düzenini bozan bir durum olmadığı halde, kolluk makamı temel hak ve özgürlüklere müdahale ederse, bu işlem SEBEP bakımından hukuka aykırı olur.

Şu işlemler YOK hükmündedir:

 • Ağır yetki tecavüzü
 • İşlev gasbı
 • İşlemin konusunun imkansız olması
 • Yetki gasbı
 • Fiili memurluk

Görev yerinde alkol alan memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gerekirken, aylıktan kesime cezası verilirse, idari işlem KONU bakımından hukuka aykırı olur.

Bir idari işlemin yapılmasında hangi şekli kurallara uyulması gerekiyorsa, AKSİ ÖNGÖRÜLMEMİŞSE, o işlemin kaldırılmasında, geri alınmasında ya da değiştirilmesinde de AYNI şekli kurallara uyulması gerekir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının organlarının görevine, ilgili bakanlık SON VEREMEZ.

Bakanlık; devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin, konusuna göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümlerine verilen addır.

Şunlar, başkentteki yardımcı kuruluşlara örnektir:

 • Sayıştay
 • Ekonomik ve Sosyal Konsey
 • Milli güvenlik Kurulu
 • Danıştay
 • Devlet Denetleme Kurulu

Memura, disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlenmesinin ardından, 2 yıl içinde ceza verilmezse, bu ceza zamanaşımına uğrar.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, disiplin kovuşturmasından kaynaklanması halinde, en çok 3 ay devam edebilir.

Kamulaştırma işleminde, satın alma ile işlem gerçekleştirilemezse, idare ASLİYE HUKUK mahkemesine başvurarak, malın kamulaştırma bedelinin tespitini ve idare adına tescilini talep eder.

Şunlar, sahipsiz kamu mallarına örnektir:

 • Kıyılar
 • Denizler
 • Göller
 • Akarsular
 • Tepeler
 • Dağlar

İstimval; idarenin olağanüstü dönemlerde, TAŞINIR malların mülkiyetini, bedelini ödeyerek, elde etmesine denir.

Kamu mallarının tapuya tescil zorunluluğu YOKTUR.

metroya inen insanlar

Kamusa mallar, BELİRLİ kişilerin kullanımına değil HERKESİN kullanımına açıktır.

Eşitlik ilkesi; kamu mallarının kullanımında, aynı durumda bulunanlara aynı muamelede bulunulmasını ve bun malların genel ve ortak şekilde kullanılmasını ifade eder.

İdari işlemlerden doğan uyuşmazlıklar, KURAK OLARAK idari yargıda çözülür.

Üniversite öğrencisinin kaydının silinmesi işlemi; maddi açıdan bir ŞART işlemdir.

Bakanlar kurulu, bir yönetmelik çıkararak vergi koyarsa, işlem konu bakımından yetkisizliğe örnek olur. (vergiler ancak kanunla koyulabilir.)

Kamu denetçiliği TBMM’ye bağlıdır.

Üniversiteler, faaliyet konuları bakımından, bilimsel-teknik ve kültürel kamu kurumudur.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına katılım ZORUNLUDUR.

Norm kadro; kuruluşun amacına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sayısının belirlenmesi, temin edilmesi ve geliştirilmesi sürecine verilen addır.

Kadro açığı; memurun kadrosunun kaldırılmasını ama memurluktan henüz çıkarılmamış olmasını ifade eder.

Kariyer ilkesi; memurların kendi sınıfları ve dereceleri içinde en üst derecelere kadar ilerleme imkanına sahip olmalarını ifade eder.

Belediye başkanı, süre yönünden geçici kamu görevlisidir.

Şunlar, hem 4734 hem de 2886 sayılı kanunlar bakımından ortak temel ihale ilkeleridir:

 • Saydamlık
 • Uygun bedel
 • Eşit muamele
 • Kamuoyu denetimi

Üniversiteler, kullanım açısından, hizmet malıdır.

Özel halk otobüsü, virtüel kamu malına örnektir.

Valinin bir kişiyi tutuklaması, işlev yani fonksiyon gasbıdır. (Çünkü tutuklama yetkisi Yargıya aittir.)

Şunlar, İdari Yargılama Usulü Kanununa göre idari işlemin unsurlardır:

 • Yetki
 • Şekil
 • Sebep
 • Konu
 • Amaç

Geri alma; hukuka AYKIRI bir işlemin, idarenin yapacağı yeni bir işlemle ve GEÇMİŞE ETKİLİ OLACAK şekilde ortadan kaldırılmasıdır.

Geniş anlamda kamu görevlisi; kamu sektöründe çalışan ve kamu hukukuna ya da özel hukuka tabi olan bütün personeli kapsar.

Şunlar, istisnai memurlara örnektir:

 • Büyükelçi
 • Vali (Vali yardımcısı ya da kaymakam değildir.)

Devlet memurları kanununda sayılan disiplin cezaları şunlardır:

 • Uyarma
 • Kınama
 • Aylıktan kesme
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • Memuriyetten çıkarılma

Merkezden yönetim, bürokrasiyi ARTIRIR.

Merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerinde hiyerarşi yetkisi YOKTUR. İdari vesayet yetkisi vardır.

Şunlar; idari işlemi yapan idarenin İRADESİNE bağlı olarak gerçekleşen sona erdirici nedenlerdir:

 • Geri alma
 • Kaldırma
 • Düzeltme
 • Değiştirme

İdarenin memur ataması bir birel-şart işlemdir.

Belediyenin kira gelirleri, kamusal alacak kabul EDİLMEZ.

Kaldırma; idari işlemlere GELECEĞE DÖNÜK son verilmesidir.

Kamu malları; kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde yer alan ve kamu yararına tahsis edilmiş mallardır.

Şunlar; Türk idare teşkilatına hakim olan ilkelerdir:

 • Merkezden yönetim
 • Yerinden yönetim
 • İdarenin kanuniliği
 • İdarenin bütünlüğü

İl özel idaresinin başı validir.

Şunlar, memurluğu sona erdiren hallerdir:

 • Çekilme (istifa)
 • Çekilmiş sayılma
 • Çıkarılma
 • Emeklilik

Sınıflandırma; memurları görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve görevlerine göre KÜMELERE ayırma işlemidir.

Türkiye’de kurumlar arası hizmet içi eğitim Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) tarafından yürütülür.

Şerefiye; belediye tarafından yapılan yol, park, yeşillendirme vb. faaliyetler sonucunda değeri arta taşınmazlar için, bu hizmetlere katılım amacıyla, taşınmaz sahiplerinden alınan bir paradır.

Kamulaştırma; devletin ya da kamu tüzel kişisinin, kamu yararının gerektirmesi halinde, bedelini PEŞİN ödeyerek, özel mülkiyette bulunan TAŞINMAZ malın tamamına ya da bir kısmına KAMU YARARINA olarak el koymasıdır.

Yetkide paralellik; bir idari işlem yapılırken uyulan yetki kurallarının,  o işlem kaldırılırken de uygulanması anlamına gelir.

Mezun olan öğrenci için diploma düzenlenmesi, belirleyici yani tespit edici bir idari işlemdir.

Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında hiyerarşi değil, idari vesayet söz konusudur.

Komiser, polis memuruna konusu suç olan emir verir ve polis de emri yerine getirmezse ve bunun üzerine komiser emri YAZILI olarak tekrarlar, polis konusu suç olan bir emri hiçbir şekilde YERİNE GETİRMEMELİDİR. Emri yerine getirirse, sorumlu olur.

Vali ile ildeki yerel yönetim birimleri arasında idari vesayet ilişkisi vardır.

Hakkında soruşturma izni verilen memur, bu karara karşı 10 gün içinde itiraz edebilir.

Hakkında disiplin soruşturması açılan memura, savunması için EN AZ 7 gün süre verilmesi gerekir.

Yetki saptırması; idari işlemin, öngörülen amaca aykırı olarak tesis edilmesidir.

Bir idari işlem yapılırken izlenen USUL ve yöntemlerin, aksine bir düzenleme olmadıkça, o işlem kaldırılırken de uygulanmasına usulde paralellik ilkesi denir.

İstisnai memurluk; bazı hizmetlere, ana personel rejimine tabi olmaksızın, memur atanabilmesine denir.

İdarenin özel mallarına verilen zarardan ve haksız fiilden doğan alacaklar, 6183 sayılı kanuna göre kamu alacağı DEĞİLDİR.

Fakülte öğrencisinin kaydının, fakülte yönetim kurulu kararıyla silinmesi, kolektif işleme bir örnektir.

Hiyerarşi ve idari vesayet, idarenin bütünlüğünü sağlayan araçlardır.

İdari vesayet; merkez konumdaki idarenin, yerel yönetimlerin kararlarını denetleyebilme ve bozabilme yetkisine denir. (Yerine geçip işlem yapamaz.)

metroda kitap okuyam ve telefonla ilgilenen insanlar

Milli güvenlik kuruluna Cumhurbaşkanı başkanlık eder.

Kademe ilerlemesi; memurun görevinde değişiklik olmaksızın, belirli bir hizmet süresini doldurduğu için ve olumlu sicil alması halinde, aylık bakımından ilerlemesine denir.

Pazarda yer tahsisi; kamusal mallardan özel yararlanmaya bir örnektir.

Tahsis; devletin özel mülkiyetinde yer alan bir malın hizmet malı haline getirilmesi ya da bir kamusal mal kümesinden diğerine geçirilmesine denir.

Şunlar, kamu alacaklarının düşme yöntemleridir:

 • Terkin
 • Ödeme
 • Takas
 • Zamanaşımı

Tüzük, bir tür DÜZENLEYİCİ işlemdir.

İdare Hukukuna Giriş Ders Notları Final Bölümü

Geçici personel; bir yıldan az süreli ya da mevsimlik çalıştırılan ve işçi sayılmayan kişilere verilen addır.

Bir belediye, başka bir belediyenin sınırları içinde bulunan taşınmazı kamulaştırırsa, yer bakımından yetkisizlik gündeme gelir.

İmtiyaz sözleşmesi öncesi alınan Danıştay görüşü, bağlayıcı DEĞİLDİR.

Şunlar idari sözleşme türlerine örnektir:

 • İdari hizmet sözleşmesi
 • İmtiyaz sözleşmesi
 • Görevlendirme sözleşmesi
 • Mali iltizam sözleşmesi

Şunlar, idari sözleşmelerde idarenin borçlarıdır:

 • Sözleşmeyi koruma
 • Ücret ödeme
 • Sözleşme taahhütleri
 • Sözleşmecinin mali dengesini bozmama

İdari sözleşme öncesinde hazırlanan şartnameler üzerinde, idareyle istekli müzakere YAPAMAZ.

İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine karar verme yetkisi, il genel meclisine aittir.

Eşitlik; kamu hizmetlerinin sunulmasında kişilere, aileye ya da sınıfa imtiyaz tanınmaması anlamına gelir.

Kolluk tedbirlerinin idari müeyyideleri hakkında en kapsamlı düzenlemeler Kabahatler Kanununda yer alır.

Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Sosyal risk ilkesi; terör olayları sırasında zarar gören kişilerin bu zararlarının idarece tazmin edilmesi amacını güden ve Danıştay içtihadıyla oluşmuş bir kusursuz sorumluluk ilkesidir.

Hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar, özel hukuka tabi DEĞİLDİR.

Yetki genişliği ilkesi, illere tanınmıştır.

Kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun, tüzükle düzenlenmesi işlev gaspına örnektir.

Abonman sözleşmesi; iktisadi ya da ticari kamu hizmet veren kurumların, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerle yaptığı sözleşmedir.

İdareni ÖZEL hukuk sözleşmeleri, idareye üstün ve ayrıcalıklı yetkiler VERMEZ.

Müşterek emanet sözleşmelerinde, kar ve zarar idareye aittir.

İmtiyaz sözleşmesi öncesi Danıştay’ın görüşü alınır ve nihai kararı alma yetkisi de Bakanlar Kuruluna aittir.

Kamu personeli için grev yasağı, kamu hizmetinin süreklilik ve düzenlilik ilkesinin bir gereğidir.

Büyükşehir belediyesinin, sokaklarda kendi araçları ve personeliyle temizlik yapması, emanet usulüne örnektir.

Köy korucusu bir ÖZEL idari kolluk türüdür.

Şunlar, idarenin sorumluluğunu oradan kaldıran nedenlerdir:

 • Mücbir sebep
 • Beklenmeyen durumlar
 • Zarar görenin kusuru
 • Üçüncü kişinin kusuru

Fiili yola ilişkin davalar, adli yargının görevidir.

Öngörülemezlik ilkesi; sözleşme taraflarının iradesi dışında ortaya çıkan ve sözleşme yapılırken öngörülememesi nedeniyle, sözleşmecinin ağırlaşan yükünün bir kısmının idare tarafından karşılanmasını ifade eden ilkedir.

İmtiyaz sözleşmeleri için TAHKİM yolu öngörülebilir.

İş ve işçi bulma faaliyeti bir tür sosyal kamu hizmetidir.

Devlet tüzel kişisi adına imtiyaz verme yetkisi, Bakanlar Kuruluna aittir.

Trafik kolluğu, gelirleri artırmak için araç sürücülerine ceza yazarsa, işlem AMAÇ bakımından hukuka aykırı hale gelir.

Kamu Denetçiliği Kurumu; idari denetimin yanında aynı zamanda dolaylı siyasi denetim de yapabilir.

İdare; bir taşınmaza kamulaştırmasız el atarsa, idarenin kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu doğar.

Fiat Du Prince; idari sözleşmenin koşullarının, idarenin başka bir yetkiye dayanarak yaptığı bir işlem nedeniyle ağırlaşması sonucunda, özel hukuk kişisinin zararının karşılanması gerektiğini ifade eden bir ilkedir.

kitaplık önünde gri hırkalı ve uzun saçlı kadın

Evrensel kamu hizmeti; Türkiye sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, belirli kalitede ve makul ücret karşılığında asgari olarak sunulan, elektronik haberleşme hizmetlerine denir.

Kamu hizmeti; devlet tarafından, ortak gereksinimleri karşılamak ve kamu yararını sağlamak amacıyla topluma sunulmuş sürekli ve düzenli etkinliklere denir.

Bireylerin kendilerine karşı korunmasına örnek olarak, otomobil sürücülerinin emniyet kemeri takma zorunluluğu gösterilebilir.

Siyasi polislik faaliyetlerini MİT yerine getirir.

Sayıştay hem idari denetim hem de dolaylı siyasi denetim yapabilir.

Hiyerarşik denetim, idarenin iç denetimine ilişkindir.

Mücbir sebep; tarafların iradesi haricinde ortaya çıkan. Öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, hem idareyi hem de sözleşmeciyi, ifa borcundan kurtaran durumdur.

Şartname; idari sözleşmelerin yapılmasında ve uygulanmasında uyulması gereken koşulları belirleyen belgedir.

Posta hizmeti, tekelli kamu hizmetine bir örnektir.

Kamu düzeni; bozulduğunda kamu yararını olumsuz etkileyen ve bozulması önlenerek kamu yararı gerçekleştirilen düzendir.

Dış denetim; bir kamu kurumunun tesis ettiği işlemin hukuka uygunluğunun, bir başka kamu kurumunun uzmanlaşmış denetim organlarınca denetlenmesidir.

İltizam sözleşmesi; kamu hizmetinin bedel karşılığında özel hukuk kişisine gördürülmesi ve karın ya da zararın özel hukuk kişisine ait olmasıdır.

Kamusal estetik; belediyenin, sokaktaki evlerin dış cephelerinin aynı renge boyanmasını istediğinde ortaya çıkan bir kamu düzeni türüdür.

Hizmet kusuru; bir kamu hizmetinin kurulmasında ya da yürütülmesinde ortaya çıkan aksaklık ya da eksikliklere denir.

İdare hukukuna giriş özet ders notlarını aşağıdaki bağlantıdan ve PDF olarak da indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1J-gzJ4qmWWDNjHqp-bjGh5LM2AkdOLPx

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir