İnfaz Hukuku Ders Notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,33 / 5)
Loading...

İnfaz Hukuku ders notları tamamen özgündür ve bizzat tarafımızca hazırlanmıştır. Vize ve final olarak iki bölüme ayrılan İnfaz Hukuku ders notlarının PDF versiyonuna da yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

İnfaz Hukuku Vize Ders Notları

Ortaçağ Avrupa’sında suç kabul edilen fiillerin belirlenmesinde en etkili faktör, din kurallarıdır.

İnfaz hukuku; ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesi esaslarını gösteren hukuk dalıdır.

İslam hukukunda, esas olarak BEDENE YÖNELİK cezalara yer verildiği görülür.

CGTHİK’e göre (Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun), mağdurun intikam duygularının tatmin edilmesi, cezanın amaçlarından birisi DEĞİLDİR.

Kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi ve olağanüstü itiraz, KESİNLEŞEN kararlara karşı başvurulan kanun yollarıdır.

Müddetname; hükümlünün ceza infaz kurumuna teslim edildiğinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ve infaz defteri numarasını, cezaevine alındığı ve salınacağı tarihi, ceza süresini vb. bilgileri içeren belgedir.

İnfazın konusunu, MAHKUMİYET oluşturur.

CGTİHK’e göre cezanın infazını CUMHURİYET SAVCISI izler ve denetler.

Pensilvanya sistemi; kaynağını Hristiyanlıktan alan ve suç işleyen kişinin Tanrı ile baş başa kalarak ve özür dileyerek günahlarından kurtulması esasına dayana bir infaz sistemidir.

Açlık grevi; bir hedefe ulaşmak, görüşüne taraftar bulmak ya bir şeyi protesto etmek amacıyla bir kişinin ya da grubun yemek yemeyi durdurarak ya da sıvı almayarak yaptığı aç kalma eylemidir.

Hükümlünün defterine, DİNİ ve MEZHEBİ kaydedilmez.

Avukatlar vekaletsiz olarak hükümlüyle en çok 3 kez görüşebilir.

Hükümlünün numarasını, hükümlü defterindeki sıra numarası oluşturur.

Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde şu görevliler bulunur:

 • Sosyal çalışmacı
 • Pedagog
 • Psikiyatri uzmanı
 • Psikolog
 • Rehberlik uzmanı
 • Öğretmen
 • Kriminolog

Bireyselleştirilmiş infaz programlarında şu ölçütler gözetilir:

 • Hükümlünün geçmişi
 • Suçluluk nedeni
 • Suç sicili
 • Fiziki yeteneği ve ruhsal yapısı

Pasif güvenlik; infaz kurumlarında dikenli teller, duvar ya da kameralarla sağlanmaya çalışılan güvenliği ifade eder.

Tıbbi model; yeniden topluma kazandırmada insanların devletin yardımına ihtiyaç duyduğunu ve kendilerini kontrol etme noktasında başarısız olduğunu iddia eden görüştür.

İyileştirme; hükümlünün bireysel varlığını sürdürmesi için, ona psikolojik ve sosyal destek sağlanması ve uygulanacak ceza rejiminin buna göre belirlenmesidir.

Hırsızlık suçundan mahkum olan kimseye, yağma suçunun cezasının çektirilememesi, infazın kanuniliği ilkesinin gereğidir.

hapishane telleri

İnfaz hukuku, bağımsız bir hukuk dalıdır.

Pozitif özel önleme; cezanın, faili iyileştirerek yeniden topluma kazandırmasıdır.

İnfazın bireyselleştirilmesi; hükümlüyle ilgili bir iyileştirme planının, yine hükümlüyle birlikte hazırlanmasıdır.

TCK’da ölüm cezası YOKTUR.

Kanunda ayrıca belirtilmezse, adli para cezası gün biriminin alt sınırı en az 5 gündür.

Topluluk sisteminde; özellikle ilk defa suç işleyenlerin itiyadi suçlu haline gelmesi tehlikesi gözetilmiştir.

Kısa süreli hapis cezası; bir yıl ve daha az süreli hapis cezasıdır.

İnfazın koşulu, mahkumiyet hükmünün kesinleşmiş olmasıdır.

Hükümlüler, ücreti kendisi tarafından karşılanmak suretiyle telefonla görüşebilir.

Açlık grevi, sadece disiplin cezası gerektirir.

Hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emriyle infaz kurumuna sev edilir.

Hükümlü, avukatıyla vekaletsiz olarak en çok 3 kez görüşebilir.

Kural olarak açık görül ayda bir gerçekleştirilir.

İnfaz kurumunda, kedi/köpek beslenemez. Küçük kafes kuşu bulundurulabilir.

CGTİHK’te disiplin cezaları arasında “zorla çalıştırma” bulunmaz.

İnfazın kesintisizliği; cezanın infazına başlandıktan sonra, ceza çekilinceye kadar infaza ara verilememesi anlamına gelir.

Gizlilikten kaçınma ilkesi; ceza infazının, bilinmeyen bir yerde ya da yöntemle yapılamaması anlamına gelir.

Amsterdam hapishaneleri; genç bir hırsızın idam yerine eğitilmesine ilişkin bir mahkeme kararına dayanarak ortaya çıkan ve ilk modern hapishane örneklerinden olan, diğer devletlere de örnek olan bir hapishane tipidir.

6 ay ve daha az hapis cezası alanların cezası; infaz kurumuna cuma 19:00’da girip pazar 19:00’da çıkmak şeklinde infaz edilebilir.

TCK’da idari para cezası yer almaz. İdari para cezaları için Kabahatler Kanunu vardır.

Cezaevilileşme; hükümlünün, bir alt kültür normu olarak cezaevi yaşamına uyumuna denir.

Kısa süreli hapis cezasına çarptırılan hükümlüler, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde gözleme tabi TUTULMAZ.

Çocuk hükümlüler, disiplin cezası olarak, ziyaretçi kabulünden yoksun BIRAKILAMAZ.

Ceza muhakemesi hukuku; amacı hukuk devleti ve insan onuru başta olmak üzere; temel hak ve özgürlüklere ve muhakeme hukukunun ilkelerine göre gerçeğe ulaşmak olan hukuk dalıdır.

 1. yüzyılda cezaevlerinin çöküş sürecine girmesinin en önemli sebebi, siyasi istikrarsızlıklar ve savaşlar olmuştur.

Sanığın suç işlediğinin sabit olması demek; suçun işlendiği yönünde yüzde yüz kanaat oluşması demektir.

Adli para cezasının ödenmemesinin yaptırımı, ödenmeyen kısım kadar gün miktarınca hapsedilmektir. Çocuklar için bu hüküm uygulanmaz.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında, koşullu salıverilmeden yararlanmak için kişinin cezasının 30 yılını çekmesi gerekir.

Kanun yararına bozma; istinaf ya da Yargıtay incelemesinden GEÇMEDEN kesinleşmiş kararlarda hukuka aykırılık olması durumunda başvurulabilecek bir olağanüstü kanun yoludur.

Hükümlünün yaşamını ve bedenini tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunması, cezanın yerine getirilmesine katlanma yükümlülüğünün ihlali sayılır.

Radyo, TV ve internet hakkı, örgüt mensubu hükümlüler için kısıtlanabilir.

Çocuk hükümlülerin çalıştırılması, ancak meslek eğitimine yönelik olabilir.

Cezaevinde analarının yanında kalan çocukların yiyecek ve içecek ücretleri anneleri tarafından değil, devlet tarafından karşılanır.

Ziyaret gün ve saatleri, ceza infaz kurumu tarafından belirlenir.

Disiplin soruşturmalarında, savunmanın mutlaka yazılı olarak verilmesi gerekmez.

Hükümlüler koğuşta bilgisayar bulunduramaz.

Çocuk eğitimevlerinde görüşler, her zaman açık görüş şeklinde yapılır.

Negatif genel önleme; cezanın infaz edilerek ileride suç işlemeyi düşünecekler için korkutucu etki yapmasıdır.

Kanunda aksi belirtilmemişse, süreli hapis cezası en az 1 ay olabilir.

Cezaevindeki hükümlünün askerlik çağına gelmesi ya da silah altındaki kişilerin cezaevlerine alınmasında, kayıtlı bulundukları askerlik şubesine bilgi verilir.

Hükümlüler mektup gönderebilir ya da alabilir; ama mektupları denetlenir.

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü, kural olarak, yakınlarıyla ayda bir açık görüş yapabilir.

Eşitlik ilkesinin gereği olarak; özgürlüğü kısıtlanan kişi, bundan dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz.

Güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar, infaz hukukunun kapsamında yer alır.

Hukuk sistemimizde, suç karşısında CEBRİ İCRA cezası öngörülmemiştir.

Bağlayıcılık; mahkemece verilen kararın yasama, yürütme ya da yargı organları tarafından değiştirilememesidir.

CGTİHK’e göre, ilamların infazında yetkili merci Cumhuriyet Savcısıdır.

Hükümlü annenin, dışarıda bakacak kimsesi olmayan çocuğu, en çok 6 yaşına kadar onunla birlikte ceza infaz kurumunda kalabilir.

Hükümlünün telefon görüşmeleri idarece dinlenir ve kayıt altına alınır.

Kınama cezasının kaldırılması ve iyi halin kazanılması için, infaz tarihinden itibaren 15 gün geçmesi gerekir.

Ağırlaştırılmış müebbet alan hükümlüler, en az 15 günlük aralarla ziyaretçisiyle görüşebilir.

Cezaevinde eğitim yerini terk etmenin disiplin cezası, bazı etkinliklerden alıkoymadır.

Cezaevinde elektrogitara izin verilmez.

Sosyal devlet ilkesi gereği; hükümlüye, özel bakımını mümkün kılacak sosyal yardım, bakım ve özen garanti edilir.

TCK’nın benimsediği para cezası sistemi, gün para cezası sistemidir.

Hükümlüyü topluma kazandırmada temel amaç, suç işleyerek kanunu ihlal eden suçluyu, kanuna saygılı hale getirmektir.

Osmanlı’da hürriyeti bağlayıcı cezalar, ilk olarak tanzimat döneminde kabul edilmeye başlanmıştır.

Cezasının en az 1 yılını iyi halli olarak çeken hükümlüler, durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırılabilir.

TCK’da ağır hapis cezası YOKTUR.

Çocuklar, cezaevlerin disiplin cezası olarak hücreye konulamaz.

İnfaz kurumlarında; odalarda ve üst baş, MUTLAKA önceden haber verilmek kaydıyla, her zaman arama yapılabilir.

Koğuşlarda kuş beslenmesi için, diğer hükümlülerin de onay vermesi gerekir.

Hükümlü mektupları, faks ve telgraflar kural olarak, mektup okuma komisyonu tarafından denetlenir.

Gözlem sonucunda hükümlünün gönderileceği infaz kurumu, Adalet Bakanlığınca belirlenir.

Gözlem; hükümlülerin uygun kurumlara ayrılması için durumlarının dikkatle araştırılması faaliyetidir.

İnfaz Hukuk Final Ders Notları

Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ya da 2 yıldan fazla hapis cezası alanlar için GÖZLEM süresi en fazla 60 gündür.

Aktif güvenlik; infaz personeli ile hükümlüler arasında bağlantı, ilişki ve iletişimle sağlanmaya çalışılan güvenliktir.

İnfaz kurumlarında kemençeye izin verilir.

Hükümlü, mazeret izin talebinin reddine karşı infaz hakimliğine itiraz edebilir.

Sorumlu infaz ve koruma baş memurunu, kurum müdürü seçer.

Disiplin kuruluna, kurum müdürü başkanlık eder.

İnfaz kurumlarında, bilişim servisi YER ALMAZ.

Güvenlik tedbiri; fiil ve failden kaynaklanması muhtemel tehlikeleri önlemek, faili eğitmek ya da korumak amacını güden müdahalelere denir.

Suç işlenirken kullanılan silahın müsaderesi, bir tür eşya müsaderesidir.

Suçlunun, mahkumiyet kararının kesinleşmesinden itibaren belli süre için yeniden suç işlemesine TEKERRÜR denir.

İzleme kurullarına üyeler 4 yıl için seçilir.

İzleme kurulu üyelerini Adli Yargı Adalet Komisyonu seçer.

Kanunda aksi belirtilmedikçe, süreli hapis cezasının üst sınırı 20 yıldır.

Sevk; tutuklunun ya da hükümlünün, hastalık, soruşturma ya da sınav vb. nedenlerle geçici olarak cezaevinden çıkarılması ve sonra geri getirilmesidir.

İzin süresini iki gün veya daha az süre geçiren hükümlü hakkında, sadece disiplin işlemi yapılır.

Hükümlünün, hücreye koyma cezası gerektiren bir fiili nedeniyle, başka infaz kurumuna nakline Adalet Bakanlığı karar verir.

İlk kez suç işlemiş ve cezası da 2 yıl veya daha az olan hükümlülerin cezası, doğrudan açık cezaevinde infaz edilir.

Gebe olan hükümlünün cezası, çocuk ölürse, doğumdan itibaren 2 ay sonra infaz olunur.

Gençlik kapalı cezaevinde, 18 yaşını bitirmiş ve 21 yaşını doldurmamış olanlar kalır.

Tutuklular, hücre cezasına çarptırılamaz.

Tekerrür için; yeni suçun, önceki suç için verilen 5 yıldan fazla mahkumiyetin kesinleşmesinden itibaren, en fazla 5 yıl içinde gerçekleşmesi gerekir.

İnfaz muhakemesi sonunda, Bölge Adliye Mahkemesi ya da Yargıtay kararları dışındaki kararlara karşı İTİRAZ kanun yoluna başvurulabilir.

İnfaz hakimliğine yapılacak şikayetin süresi, fiilin öğrenilmesinden itibaren 15 gündür.

Cezanın infazı başladıktan sonra, hükümlünün hastanede geçirdiği süreler, cezadan indirilir.

Kural olarak, infaz kurumunun tamamında en geç ayda bir arama yapılır.

Kasten suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda 5 yıl ve daha az süreli hapis cezasının infazı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ertelenebilir.

hapishane koğuş camı demir parmaklık

Hükümlünün yakınlarından birisinin yaşamsal ve ağır bir hastalık geçirmesi ve bu durumun sağlık raporuyla belgelenmesi halinde, yol izni hariç hükümlüye 1 gün mazeret izni verilebilir.

Koşullu salıvermesine en fazla 1 yıl kalan hükümlü, koşullu salıverilmeye kadar, denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabilir.

Örgüt faaliyet kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hüküm giyenlerin infazı, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında yapılır.

İnfaz kurumlarında kurullar karar alırken oylamada eşitlik olursa, başkanın bulunduğu tarafa üstünlük sağlanır.

Belirli haklardan yoksun bırakmaya ilişkin emniyet tedbirinin infazına, mahkumiyete ilişkin hapis cezasının infazına başlanmasıyla birlikte başlanır.

Tekerrür halinde işlene suçtan mahkum olan hükümlü, hapis cezasının en az ¾’ünü iyi halli olarak geçirirse, koşullu salıvermeden yararlanabilir.

Soruşturma evresinde tutuklunun ziyaretçi kabulünün yasaklanmasına, Cumhuriyet Savcısı karar verebilir.

Müsadere; cezai fiillerden kaynaklanan ya da bunların işlenmesiyle ilgili olan eşyaların mülkiyetinin devlete geçirilmesidir.

Mahkumiyet hükmünün yorumunda ya da cezanın hesabında duraksama olursa, hükmü veren mahkemeden karar istenir.

İnfaza ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde yetkili merci, infaz hakimliğidir.

“Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulu”, Adli yargı il adalet komisyonu tarafından kurulur.

 1. yüzyılda, cezanın toplumsa yaşama yeniden kazandırma çabalarını engelleyen gelişme, nazilerin iktidara gelmesi olmuştur.

Olağanüstü itiraz yoluna, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı başvurabilir.

Hücreye koyma cezası en çok 20 gün sürebilir.

Kendi istekleriyle nakledilen hükümlüler, nakledildikleri kurumda en az 1 yıl kalmaz zorundadır.

Disiplin suçu nedeniyle nakledilen hükümlüler, nakledildikleri kurumda en az 6 ay kalmak zorundadır.

İnfazı durması; başlamış olan infazın bir süre işlememesi devam etmemesi ve sonra kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelir.

İnfaz kurumunun unsurları şunlardır:

 • Fiziki unsur
 • Personel unsuru
 • Kişi unsuru
 • Hizmet unsuru

Tutukluların hakları arasında, izin hakkı YOKTUR.

4615 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu, 2001’de yürürlüğe girmiştir.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar, hiçbir şekilde mazeret izninden faydalanamaz.

Kovuşturma evresinde, tutuklunun ziyaretçi kabulünü hakim ya da mahkeme yasaklayabilir. (Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısıydı)

İnfaz kurumunda intihar etmek, TCK kapsamında bir suç DEĞİLDİR.

Cezası ertelenen bir hükümlü hakkında en çok 3 yıllık denetim süresi öngörülebilir.

Akıl hastalığı nedeniyle cezanın infazının geri bırakılmasına, Cumhuriyet Başsavcılığı karar verir.

Hükümleri ödüllendirmek, disiplin kurulunun yetkisi kapsamındadır.

Ambar memuru, iş yurdu yönetim kurulunda yer alır.

Kurum müdürü ve ikinci müdürden sonra gelen yönetici personel, idare memurudur.

İnfaz hakimlikleri Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.

Genel af; kamu davasını ve hüküm olunan tüm cezaları ve mahkumiyetleri ortadan kaldıran af türüdür.

Hükümlünün, iyi hale bağlı olarak verilen mazeret iznine hak kazanması için, mahkumiyetinin en az beşte birini iyi halli olarak geçirmiş olması gerekir.

Mazeret izni talebinin reddine karşı başvurulacak kanun yolu, itirazdır.

Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırma formunu, psiko-yardım servisi düzenler.

Müsadere çeşitleri şunlardır:

 • Eşya
 • Eşdeğer
 • Kazanç
 • Kaim değer

İzleme kurulu üyelerinin, görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı soruşturma iznini, adli yargı adalet komisyonu başkanı verir.

İnfaz hakimliği, Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde kurulur.

Cezaların içtimaı konusu, CGTİHS’te düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanı affı, özel bir af türüdür.

İnfaz kurumunda kütüphaneci yoksa, onun görevini öğretmen yapar.

İnfaz hukuku ders notlarının pdf versiyonuna aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1fKD0zc0uzUEWuY7GSq728E2_WKM2tKjO

 

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir