İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ders Notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (18 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,94 / 5)
Loading...

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri ders notlarımız günceldir ve tarafımızca, hiçbir yerden kopyalanmadan hazırlanmıştır.

Vize ve final olarak ikiye ayırdığımız İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri ders notlarını, dilerseniz PDF olarak da indirebilirsiniz. Notların pdf versiyonu, yazımızın sonundadır.

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Vize Ders Notları

Pozitif hukuk, bağlayıcılığını devletten alan hukuktur.

Virginia haklar bildirisi; tarihteki, tüm insanların doğal olarak eşit ve bağımsız olduğunun ifade edildiği ilk insan hakları belgesidir.

Habeas Corpus yasası, gözaltına alınan kimsenin yargıç önüne çıkarılma hakkının tarihte ilk olarak düzenlendiği belgedir.

Üçüncü tabaka (Tiers Etat), Fransız devriminde, toplumsal tabakanın en altında bulunan kişilerden oluşan meclise denir.

Buda; Hindistan’da halkçı-eşitlikçi görüşleri savunan düşünürdür.

Stoacılık; kaderci eğilimleri nedeniyle, Roma İmparatorluğunun tüm dünyaya hükmetmeyi amaç edinmiş yayılmacı politikasını meşrulaştırmaya yarayan düşünce akımıdır.

Jean Bodin’in egemenlik anlayışına göre egemenlik;

 • Devredilemez
 • Süreklidir
 • Mutlaktır
 • Güçlü iktidar geliştirmeye yöneliktir.

İbn-i Sina, İslam dünyasında halkın, meşruluğunu yitirmiş siyasi iktidarı elinde bulunduran kişiyi öldürme hakkının olduğunu savunmuştur.

Karl Marks, kapitalist sistemi sakıncalı olarak değerlendiren radikal bir sosyalizm yorumu geliştirmiştir.

Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir.

Bireysel başvuru; 1982 Anayasasına göre, temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında olan birisinin, kamu gücü tarafından ihlal edilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvurulabilmesidir.

Şunlar, Birleşmiş Milletlerin kurulmasındaki tarihi etkenlerdir:

 • Avrupa’da faşist düşüncenin egemen olması
 • Yahudi soykırımı
 • İnsan haklarının korunması gerekliliğinin ortaya çıkması
 • Milletler Cemiyetinin barışı korumada etkili olamaması

Birleşmiş Milletlerin, 1235 usulü uyarınca insan hakları ihlallerini incelediği ilk ülke Şili’dir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 1993’te kurulmuştur.

Virginia haklar bildirgesi, Amerika’nın bağımsızlık sürecinde kabul edilmiş bir metindir.

Bill of Rights, İngiltere’de parlamentonun monarşi karşısında kesin üstünlüğünü ortaya koyan belgedir.

Bugünkü ABD kongresinin temelini oluşturan toplantı ilk olarak Philadelphia’da yapılmıştır.

Fransız insan ve vatandaş hakları bildirgesinde yer alan -Yasanın yasaklamadığı hiçbir şey engellenemez- ifadesi, ÖZGÜRLÜK anlayışının bir sonucudur.

Stoacılık; ilk çağda tek bir dünya devleti -Kosmopolis- ve yurttaşlığı fikrinin savunan bir düşünce akımıdır.

Şunlar, ortaçağda İslam kültür sahasında inşa haklarına ilişkin fikri birikime katkıda bulunmuştur:

 • İbn-i Rüşd
 • İbn-i Haldun
 • Farabi
 • İbn-i Sina

Sofizm; Eski Yunan medeniyetinde, devletin ortaya çıkmasını, tüm insanların kendi aralarında yaptıkları bir anlaşmaya dayandıran düşünce akımıdır.

Aqunimlu Thomas, devlet iktidarının keyfi olmayan sınırlı bir yönetime sahip olası gerektiğini dile getiren ortaçağ düşünürüdür. Devlet iktidarının doğal yasaya uygun bir şekilde kullanılması gerektiğini ileri sürmüştür.

Kamu denetçisi, 1982 Anayasasında 2010 yılında yapılan değişiklikle hayatımıza girmiştir.

1982 Anayasasına göre; suç işlediği şüphesiyle yakalanan kişi, en geç 48 saat içinde hakim önüne çıkarılmalıdır.

Anayasadaki -Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz- ifadesi, Yargısal Başvuru Yolları ilkesiyle ilgilidir.

avrupada bir gösteri yürüyüşü

Ekonomik ve Sosyal Konsey; insan haklarının ekonomik ve sosyal boyutuyla teşvik edilmesi için kurulmuş Birleşmiş Milletler organıdır.

2007 yılından itibaren, 1503 ve 1235 usullerini yönetme yetkisi İnsan Hakları Konseyine aittir.

Erken uyarı usulü; her türlü ırk ayrımcılığının kaldırılması sözleşmesinin ciddi olarak ihlal edilmesi halinde öngörülen bir hukuki yaptırımdır.

Evrensellik; bir hukuk düzenini insan haklarının hiçbir türüne ya da bazılarına yer vermemesine rağmen, o hukuk düzenindeki insanların yine de bu haklara sahip olmasını ifade eder.

Magna Carta, İngiltere’de kral ile baronlar arasındaki çelişkinin doğurduğu bir belgedir.

Sened-i İttifak; Osmanlı-Türk siyasal tarihinde padişah ile yerel güç odakları arasında imzalanmış bir metindir.

Petition of Rights, İngiltere’de kral ile parlamento arasındaki mücadelenin ilk ürünü olan yasal düzenlemedir.

John Locke; bireylerin, devletten önce de özgürlük ve mülkiyet haklarının zaten olduğunu, bireylerin devlete, önceden elinde tuttukları cezalandırma yetkisini verdiğini ileri sürmüştür.

Occamlı William; laiklik düşüncesinin temellerini aran düşünürdür.

Stoacılık, Roma İmparatorluğunda köleliği meşrulaştıran düşünce akımıdır.

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında, ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.

Kamu denetçisi; halkın şikayetleri üzerine inceleme yapan ancak karar yetkisi bulunmayan devlet görevlisidir.

Kişinin kolluk kuvveti tarafından gözaltına alınması, kişi hürriyeti ve güvenliğinin sınırlanmasını teşkil eder.

Almanya; 1930’lu yıllarda totaliter diktatörlüğün yükselişine örnek olarak verilebilir.

Modern insan hakları bakımından ilk olma özelliği gösteren belge, Magna Carta Libertatum’dur.

Doğal hukuk, kaynağını devletten ALMAYAN hukuktur.

Prens Gautama; kast sistemine karşı açık mücadeleye girmese de, kast ayrımına karşı çıkan ve davranışlarıyla bunu gösteren kişidir.

Farabi; var olan ve olması gerektiğini düşündüğü toplumsal düzenlere ilişkin tahlillerinde adalete, barışa ulaştırmayı amaçlayan toplumsal dayanışmaya ve evrenselliğe vurgu yapan düşünürdür.

Antik Yunan medeniyetinde, oy hakkı olmayan yabancılara METEKSLER denirdi.

Sofizm; Eski Yunan medeniyetinde, doğal adalet düşüncesini savunan akımdır.

Temel hak ve hürriyetleri ihlal edilenlerin yürütme organına başvurması, bir tür idari başvuru anlamına gelir.

Milletler Cemiyetinin fiilen sonunu getiren olay, II. Dünya Savaşıdır.

İnsan hakları konseyi, 2006 yılında kurulmuştur.

Tiers Etat, Fransız ihtilalinden önce toplumun din adamları ve soylular DIŞINDAKİ kesimini ifade etmektedir.

Virginia haklar bildirgesi, Locke’nin görüşlerini yansıtır.

Sofizm; doğal adalet ilkesini savunur.

Suç soruşturması; yurt dışına çıkma özgürlüğü için MEŞRU bir sınırlandırma gerekçesidir.

Birleşmiş Milletler organları, 1965’ten SONRA, insan hakları şikayetlerini dikkate almaya yönelik tutum sergilemeye başlamıştır.

1946’da kurulan İnsan Hakları Komisyonu, kurulduğunda 9 üyeden oluşmaktaydı.

Şu sözleşmelere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çıkarılan ve İKİZ sözleşmeler olarak anılan sözleşmelerdir:

 • Medeni ve siyasi haklar uluslararası sözleşmesi
 • Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi

1503 usulünde, bireylerin insan hakları şikayetleri kabul EDİLMEZ.

Medeni ve siyasi haklar sözleşmesi, 1945’te imzalanmıştır.

Göçmen İşçiler Komitesinin, bireysel başvuruları kabul edebilmesi için en az 25 devletin, bu mekanizmayı tanıma beyanında bulunması gerekir.

Erken uyarı usulü; Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi’nin denetim mekanizmasına öngörülmüştür.

1235 usulünü, 1503 usulünden ayıran en önemli özelliği, Aleniliğinin esas olmasıdır.

Zorla Kaybettirme; “Bütün kişilerin zorla kaybettirilmeden korunması uluslararası sözleşmesi” kapsamında suç olarak kabul edilmiştir.

Çocuk hakları; “Medeni ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşme”de yer almaktadır.

Mutlaklık; insan haklarının varlığının bir kayda ya da şarta bağlanmamasını, varlığının inkar edilememesini ve geçersiz kılınamamasını ifade eder.

Türk toplumunun ilk yazılı Anayasası, 1876 Kanun-i Esasidir.

Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu ve Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesi; Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesiyle kurulmuştur.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünya genelindeki mülteci sorunlarını çözmek için kurulmuş bir Birleşmiş Milletler organıdır.

1503 usulü, 5 aşamadan oluşur.

Düzeltici önleme rejimi; önceden belirlenmiş objektif şartların yerine getirilmesi halinde, hürriyetlerin kullanılması için istenen iznin idarece verilmesinin ZORUNLU olduğu rejimdir.

Çocuk hakları sözleşmesinde, bireysel şikayet usulü öngörülmemektedir.

Kamu düzeni; yollar ve parklar gibi umumi yerlerde, lokanta, sinema gibi umuma açık yerlerde bireylerin güvenliğinin ve dirliğinin ve sağlıklı olarak yaşamalarının sağlanmasıdır.

Güvenlik Konseyinin, hukuki sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız olan devletlere yaptırım uygulama yetkisi bulunur.

İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin korunmasındaki TEMEL amaç, bireyin, sınırsız devlet iktidarına karşı korunmasıdır.

Sofokles; sofizmin etkisinde kalan ve pozitif hukukun üzerinde bir doğal hukuka işaret eden, bunu ihlal eden yöneticilere karşı yurttaşların direnme ve isyan hakkı olduğunu savunan Yunan düşünürdür.

Locke, siyasal liberazimin öncüsüdür.

Hak; kişiye irade kuvveti tanımak yoluyla korunan menfaat olarak tanımlanabilir.

Doğal haklar, hukuk kurallarıyla düzenlenmemiştir.

İnsan hakları; pozitif hukuk tarafından tanınmış olsun ya da olmasın, insanların sahip olması gereken bütün hak ve özgürlükleri ifade eder.

Fransa’da; insan hakları, eski rejimden devrimsel bir kopuş sonrası pozitif hukuka girmiştir.

John Locke’nin üzerinde durduğu ve birçok bildiride de benimsenen formül şudur:

 • Yaşam
 • Özgürlük
 • Mülkiyet
 • Baskıya karşı direnme

Siyasal eşitlik; “tek kişi-tek oy” ilkesine dayanarak genel oy hakkını getiren eşitlik türüdür.

Maddi eşitlik; maddi imkan ve araçlara sahip olmadaki eşitliktir.

Kuvvetler ayrılığı; John Locke’nin bireysel hak ve özgürlükleri güvencelemek için isyan hakkı yaptırımı dışında öngördüğü İKİNCİ mekanizmadır.

Mo-Ti öğretisi, Konfüçyüsçülük akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Temel hak ve hürriyetler; insan haklarının SADECE anaysalarda düzenlenmiş halini ifade eder.

avrupa birliği bayrağı

İnsan hakları ihlalleri varsa, diğer devletlerin de müdahale hakkının olması, EVRENSELLİK ilkesinin bir gereğidir.

Pozitif hürriyet anlayışına göre; kişilerin istediğini yapabilmesi, ancak buna uygun iktidar imkanlarıyla donatılmaları ile mümkündür.

Sened-i İttifak, devlet yapısını sağlamlaştırmak amacı güder.

Tanzimat fermanı, Osmanlı Devletinde insan haklarının tanınması yönünde atılmış ilk adımdır.

Klasik hürriyetlerin yanında; kişilere SOSYAL ve EKONOMİK haklar da tanıyan anayasa 1961 anayasasıdır.

Devletlerin çifte sorumluluğu, hem halka hem de diğer devletlere karşı sorumlu olmasını ifade eder.

İnsan hakları evrensel bildirgesi; HUKUKEN bağlayıcı bir belge DEĞİLDİR.

Halkların kendi kaderini tayin hakkı; İHEB’de yer almamış ancak Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşmede yer almıştır.

Kadınların seçme-seçilme hakkının kabul edildiği Kadınların Siyasi Hakları Üzerine Uluslararası Sözleşme 1952 tarihinde imzalanmıştır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002’de kurulmuştur.

1982 Anayasasına göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, önceden izin alma şartına BAĞLI DEĞİLDİR.

Şu hallerde temel hak ve özgürlükler durdurulabilir:

 • Olağanüstü hal
 • Seferberlik
 • Sıkıyönetim
 • Savaş

Örgüt suçları söz konusu olduğunda; kişiler hakim kararı olmaksızın özgürlüklerinden mahrum bırakılabilir.

Birleşmiş Milletler 1945’te kurulmuştur.

Ekonomik ve Sosyal Konsey; insan haklarını inceleme yetkisini İnsan Hakları Komisyonuna 1970’te vermiştir.

Bütün Kişilerin Zorla Kaybettirilmeden Korunması Uluslararası Sözleşmesi 2010’da yürürlüğe girmiştir.

Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi; kabul edilmiş ve değerlendirilmiş durumlarda hak ihlaline yönelik GÖRÜŞ bildirir.

İşkenceye Karşı Komite’nin, diğer komitelerden farkı, operasyonel bir işlevinin bulunmasıdırç

1235 usulünde; inceleme süreci sonunda alınan kararların, ilgili devlet üzerinde bir bağlayıcılığı YOKTUR.

Düzeltici rejimde; yetkili makamın müdahalesi ancak hakkın kullanılmasından sonra olur.

İşkence yasağı; mutlak terimlerle ifade edilen bir haktır.

Olağanüstü hale ilişkin ilan süresi en çok 6 aya kadar olabilir.

OHAL KHK’sı çıkarılabilmesi için olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilmiş olması gerekir.

Sözleşmeye dayalı usullerden rapor usulünde; taraf devletler KSHS’sinin ilgili devlet bakımından yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde başlangıç raporu sunulmalıdır.

İnsan hakları yüksek komiseri, BM genel sekreteri tarafından atanır.

Aziz Augustinus; orta çağda kilisenin özerkliğini vurgularken, hem devletin hem de kilisenin kendi alanları içinde kalmalarını isteyen düşünürdür.

Tanınma ve saygı gösterilme; hakkını tanımayan veya ihlal edenlere karşı yasal yollara başvurarak haktan yararlanmayı fiilen sağlatılabilmeyi hak sahibine bahşeden  ilkedir.

Negatif hürriyet anlayışına göre hürriyet, kişinin hayatını kendi tercihlerine göre kurma çabasının devlet dahil başkalarınca keyfi olarak engellenmemesidir.

İnsanlığı karşı suç işleyenlerin yargılanacağı bir mahkemenin kurulmasına; Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü sözleşmesiyle karar verilmiştir.

İnsan haklarına SAYGILI devlet anlayışı, 1982 Anayasamızla kabul edilmiştir.

Ölçülülük; insan haklarının sınırlanması için amaç ile araç arasında bir oran bulunması gerektiğini ifade eder.

İnsan hakları komisyonunun yerine kurulmuş olan BM organı, mülteciler yüksek komiserliğidir.

Milli güvenlik; ülkelerin hem iç hem de dış güvenliğiyle ilgilidir.

Saint Thomas; ilk kez muhalefet teorisini ve direnme hakkını geliştiren filozoftur.

Rasyonel hürriyet anlayışına göre hürriyet; kişinin kendi kendini kontrol etmesidir.

Olağan olmayan cezaya çarptırılamama hakkı; 1689 tarihli Haklar Bildirisi ile doğal haklar arasına katılmıştır.

Bütünlük ilkesi; insan hakları arasında hiyerarşi kurulamayacağı sonucunu doğuran bir insan hakları ilkesidir.

1982 Anayasası tarafından belirlenen sınıflandırma şudur:

 • Koruyucu haklar
 • İsteme hakları
 • Katılma hakları

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, karşılıklılık esasına DAYANMAZ.

Shengen sözleşmeleri; sınır denetimleriyle ilgili düzenlemeleri harmonize ederek dahili sınır denetimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan sözleşmelerdir. 1985 yılında Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda arasında imzalanmıştır.

Uçak kaçırmaların yasaklanması; Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesiyle olmuştur.

Savaş kapsamındaki eylemler, insancıl hukuk kapsamındadır.

İnsan hakları evrensel beyannamesi, SOFT LAW niteliğindedir.

Cenevre Sözleşmesinin diğer adı, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmedir.

Düzeltici sistem; kişinin sorumluluk kendisine ait olmak üzere haklarını dilediği gibi kullanabildiği sistemdir.

Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanır.

Sözleşme-dışı koruma usullerinin dayanağı olan sözleşme; Birleşmiş Milletler Sözleşmesidir.

Anlaşma izleme birimlerinin sekretarya hizmetleri, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yürütülür.

İnsan hakları konseyi; BM içinde insan haklarının geliştirilmesi ve kontrolü faaliyetlerini koordine eder, danışmanlık hizmeti verir, insan hakları alanında teknik ve mali yardımda bulunur, engellerin kaldırılmasına katkıda bulunur.

İnsan Hakları ve Kamu Özgülükleri Final Ders Notları

Fransız insan hakları bildirgesine göre özgürlük, başkalarına arar vermeyen her şeyi yapabilmektir.

Polis; eski Yunan medeniyetinin en parlak dönemindeki toplumsal ve siyasal örgütlenme biçimidir.

Sofizm, ilkçağ eski Yunan medeniyetinde doğrudan insan ve toplum sorunların merkeze alan düşünce akımıdır.

İnsan hakları mahkemesi, BM bünyesinde KURULMAMIŞTIR.

1503 usulü; büyük insan hakları ihlallerini teşhir etmek üzere, İnsan Hakları Komisyonunun sahip olduğu yetkileri ifade eder.

Amerikan Devletleri Örgütünün oluşturduğu insan hakları koruma sistemi, İnter-Amerikan İnsan Hakları Sisitemidir.

İlgili devletlerin sendikaları, Avrupa Sosyal Haklar Komitesine başvuru yapabilir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1953’te yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru hakkını 1987’de tanımıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve kişiler başvurabilirken, bir kamusal örgüt olan TBMM, belediye ya da valilik BAŞVURAMAZ.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin binası Strazburg’dadır.

İnter-Amerikan İnsan Hakları komisyonunun ilk gerçekleştirdiği ülke raporu, Dominik Cumhuriyetine aittir.

Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 1999’da yürürlüğe girmiştir.

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 1978’de yürürlüğe girmiştir.

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı, Afrika Birliği Örgütü tarafından kabul edilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmış İLK hak, yaşama hakkıdır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5inci maddesi Özgürlük ve Güvenlik hakkını düzenler.

Filtraj sistemi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı açısından açıkça kabul eidlemez nitelikte olduğu değerlendirilen başvuruların incelenmesi usulüne denir.

Yerindenlik ilkesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yetkilerinin devletlerin insan haklarını korumda yetersiz kalması halinde devreye girmesi sonucunu doğurur.

Türkiye, Avrupa Konseyinin kuruluşunu öngören statüyü 1949’da imzalamıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen Kaya/Türkiye davası, yaşam hakkına ilişkindir.

Salduz/Türkiye kararı üzerine; FRANSA, ceza usul yasasında değişiklik yapmıştır.

Aksoy/Türkiye davası kararı, İŞKENCE yasağına ilişkindir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin en çok ihlal kararı verdiği devlet, Türkiye’dir.

Birleşmiş Milletlerin kurulmasındaki etkenlerden birisi de, dünya barışının korunmasının gerekliliğidir.

ABD, İnter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini TANIMAMIŞTIR.

Anadili Türkçe olmayan birinin mahkemede, tercüman talebi kabul edilmeden hüküm giymesi halinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ADİL YARGILANMA hakkı ihlal edilmiş olur.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ayrımcılık yasağı, 14üncü maddede düzenlenmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre; evlenme ve aile kurma hakkı, aynı cinsiyete sahip kişiler arasında evlenme hakkını KAPSAMAZ.

Potansiyel mağdur; bir olaydan doğrudan etkilenmese bile etkilenme olasılığı olan kişiyi ifade eder.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini 1948’de kabul etmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, hakkından en çok bireysel başvuru yapılan devlet, Rusya’dır.

Türkiye için AİHM’e yapılan başvurular 2000’li yıllardan itibaren önemli ölçüde azalmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ürper ve diğerleri/Türkiye kararı, ifade özgürlüğüne ilişkindir.

AİHM’nin Salduz/Türkiye kararı (2008) Türkiye’ye “gözaltında avukat yardımından yararlanma hakkı” ilkesini kazandırmıştır.

Protogoras; kamusal kurumların, insan refahına katkı açısından değerlendirilmesi gerektiğini iddia eden düşünürdür.

İnsan Hakları Komiserliği 1999’da kurulmuştur.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 1954’te onaylamıştır.

Adil yargılanma hakkının içinde yer alan usul güvencelerinden EN ÖNEMLİSİ, silahlarda eşitliktir.

Mahkeme 3 yargıçla toplanıp karar alıyorsa, buna komite adı verilir.

2007 yılından itibaren, 1503 ve 1235 usullerini yönetme konusunda yetkili organ İnsan Hakları Konseyidir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2nci maddesinde yer alan hak, Yaşama Hakkıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde göre, bir toplumsal olayı bastırmada, SON ÇARE olarak Ateşli Silah Kullanmaya başvurmak gerekir.

AİHM’nin Evrim Öktem/Türkiye kararı Yaşam Hakkına ilişkindir.

Salduz/Türkiye kararı; göz altında avukat bulundurma hakkının tanınması konusunda BELÇİKA’ya ÖRNEK olmuştur.

05/11/1922’de imzaya açılan ve Türkiye’nin imzalamadığı, azınlık dillerini ve bölgesel dilleri korumayı amaçlayan belgenin adı Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartıdır.

Savaş suçu işleyenler, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanır.

İnsani Boyut Mekanizması; AGİT’in 1989 Viyana İzleme toplantısı sonuç bildirisi ile kabul edilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde hakimler, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 11 üyeden oluşur ve üyeler CB tarafından atanır.

İnsan Hakları İl Kurulunda Cumhuriyet Başsavcısı YER ALMAZ.

birleşmiş milletler binası önünde farklı ülke bayrakları

Hizmet birimi koordinatörlerini görevlendirmek, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun görevlerinden biri değildir.

Aarhus Sözleşmesi ile, çevresel konularda bilgi edinme, kararlara katılım ve adalete erişme hakkarı düzenlenmiştir. Bu sözleşmede işkence yasağına ilişkin bir düzenleme YOKTUR.

Kamu hizmetine girme hakkı, memur olma hakkını ifade eder.

Mülkiyet hakkı; bir kişinin, başkasının hakkına zarar vermemek koşuluyla, bir şeyi dilediği gibi kullanma ve tasarruf etme yetkisini ifade eden haktır.

El-Maverdi, halifenin adalete uygun hareket etmemesi halinde görevinden uzaklaştırılması gerektiğini savunan İslam alimidir.

1503 usulünde inceleme süreçleri aleni DEĞİLDİR.

Kanada, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine taraf değildir.

Kişinin dini inancını açıklamama özgürlüğü, din özgürlüğünün “Forum İnternum”a ilişkin boyutunu ifade eder.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3üncü maddesi, hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgilidir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ayrımcılık yasağı, 14üncü maddede düzenlenmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görev yapan yargıç sayısı 47’dir.

AİHM’de yargılama süresinin uzunluğu ihlallerinde ilk sırada yer alan ülke İtalya’dır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1953’te yar alan ilk metninde, MÜLKİYET hakkı yer almamıştır.

AİHM’e göre işkence suçunda ilk sırada Rusya yer almaktadır.

AİHM’e göre haksız tutuklama konusunda ilk sırada Türkiye yer almaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde, BARIŞ hakkı DÜZENLENMEMİŞTİR.

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu; Afrika’da insan ve halkların haklarını gerçekleştirmek için, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartının 30uncu maddesi gereğince 1987’de kurulmuştur.

Anayasamızda temel hak ve hürriyetler 3 bölüme ayrılmıştır:

 • Kişi hak ve hürriyetleri
 • Sosyal ve Ekonomik haklar ve ödevler
 • Siyasi haklar ve ödevler

Yukarıdaki hakların başka isimleri de vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir:

 • Kişi hak ve hürriyetleri – Negatif Statü hakları – Kişisel haklar
 • Sosyal ve ekonomik haklar – Pozitif Statü hakları – İsteme hakları – Sosyal Haklar
 • Siyasi Haklar – Aktif Statü Hakları – Katılma Hakları

AÖF İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ders Notlarımızın pdf versiyonunu aşağıdan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz:

drive.google.com

4 Comments

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir