Kalem Mevzuatı vize ve final ders notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 5,00 / 5)
Loading...

Aşağıdaki AÖF kalem mevzuatı ders notları, özel olarak ve özenle hazırlanmıştır. Başka bir kaynaktan alınmamıştır ve tamamen özgündür.

Yazının sonunda, kalem mevzuatı notlarını PDF olarak da bulabilirsiniz.

KALEM MEVZUATI VİZE NOTLARI

Adli yargı kalem personelinin görevleri arasında, atama hizmetleri, sicil ve disiplin hizmetleri ya da danışma hizmetleri YOKTUR.

Anayasa mahkemesi, bir tür adli yargı hizmet mahkemesi DEĞİLDİR. (Anayasa yargısını yerine getirir.)

Adli kalem hizmetlerinden muhafaza hizmeti; örneğin suçta kullanılan bir bıçağın müsadere edilene kadar emanet memurluğu deposunda saklanması işlemini ifade eder.

Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için, en geç saat 00:00’a kadar yapılması gerekir.

Belge; gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim ve benzeri dokümanlara verilen addır.

Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdele, bu belgenin elektronik imza ile imzalandığını gösterir.

Gömlek dosya; incelenip iade edilmek üzere bilirkişiye ya da başka mercilere gönderilen dosyaların aslı gelene kadar oluşturulan GEÇİCİ dosyaya verilen addır.

Hukuk davalarında dosya düzeni, TARİH sırasına göre yapılır.

Adli yazışmaların noter tarafından tasdik edilmesi GEREKMEZ.

Tutanak illa bilgisayarla hazırlanmak zorunda değildir; gerekirse elle de hazırlanabilir.

Duruşma tutanağında, tanık ifadeleri mutlaka yer almalıdır.

Hukuk mahkemelerinde yargılama sonucunda hakim tarafından verilen karar (hüküm) türleri şunlardır:

 • Tam kabul
 • Görevsizlik
 • Yetkisizlik
 • Sulh olma

Adli mahkemelerde, ayrı bir ihtisas mahkemesi yoksa genel yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Harçlandırma formu; tevzi memurunun dava harç ve masraflarını hesaplayarak hazırladığı evraka verilen addır.

Mahkeme yazı işleri müdürleri; aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektiren bütün kararları, kesinleşme tarihinden itibaren 10 GÜN içinde, nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidir.

Ceza infaz koruma memurlarının özlük işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür.

Müzekkere; yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi için belirli bir makama yazdığı yazıya denir.

Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları, içinde bulunulan yılın OCAK ayının BİRİNCİ gününden itibaren sıra numarası almaya başlar.

Anayasa mahkemesi, tek hakimli bir mahkeme DEĞİLDİR.

Danıştay, idari yargı alanında görev yapan bir danışma ve inceleme organı ve üst dereceli mahkemedir.

UYAP’ın amacı, adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı vermektir.

Bilgisayarla yazılan resmi yazılarda ESAS yazı tipi Times New Roman’dır. Gerekirse başka yazı tipi de kullanılabilir.

Cumhuriyet savcısı; başka yer cumhuriyet başsavcılarına ya da mahkemelere istinabe GÖNDEREMEZ.

Tutanak; belgelenmesi gereken bir durumu tespit eden kişiler tarafından imzalanan belge ya da zabıt varakası olarak tanımlanır.

Resmi kuruluşlarda, yazı işlerinin görüldüğü yerlere KALEM denir.

Soruşturma aşamasında cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklar şunlardır:

 • Arama tutanağı
 • Ölü muayene tutanağı
 • Keşif tutanağı
 • İmha tutanağı

Dizi pusulası, dosyanın kaybolması durumunda içeriğinin belirlenmesine yarar. Hazırlanmasının BAŞLICA nedeni, asıl dosyanın fiziksel olarak diğer bir mahkemeye gönderilmesinin gerekmesi halidir.

Kadastro mahkemesi, özel ihtisas hukuk mahkemelerinden birisidir.

Dava dilekçesi, bir davada dayanılan hukuki sebeplerin yer aldığı belgeye verilen addır.

Kalem hizmetleri şunlar tarafından yürütülür:

 • Zabıt katipleri
 • Mübaşirler
 • Memurlar

Zabıt katibi, arkadaşının davasında görevden ÇEKİLEMEZ.

Gömlek dosyanın kapağına, dosya esas numarası ve taraf bilgileri yazılır.

Adli yargı sisteminde her işleme, kayıt numarası verilerek başlanır.

Ülkemizde yargıda daktilo sistemi 2004 yılında sona ermiştir.

Veri işleyen ilk elektriksel bilgisayar 1889’da geliştirilmiştir.

Şunlar GİZLİ yazı türleridir:

 • Gizli
 • Hizmete özel
 • Çok gizli
 • Özel (Not: Çok özel diye bir şey yoktur.)

Sanığın firar etmesi, müzekkere nedeni SAYILMAZ.

İcra mahkemeleri YALIN bir yapıya sahip değildir.

Tevzi kaydı; tevzi bürosunca dava veya işlerin hangi mahkemeye gönderildiğine ilişkin tutanağı ifade eder.

Temyiz kaydında, davanın tarihi sütunu BULUNMAZ.

Esas kaydı, davanın aşamalarının işlendiği kayıttır.

Açık cezaevine atanan aday memurun özlük işlemlerini yerine getirmek, o yer adliyesi adli yargı komisyonunun görevidir.

Ara kararın kimin tarafından yerine getirildiği ya da neden yerine getirilmediği, duruşma tutanağın alt kısmına ZABIT KATİBİ tarafından şerh edilir.

Yangın nedeniyle mahkemelerde kaybolan dosyaların yenilenmesine, Adalet Bakanlığı karar verebilir. Bu karar Resmi Gazetede ilan edilir.

Faksla yapılan resmi yazışmaların ardından hem işlem yapılabilmesi için, 5 gün içinde yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

Tutanaklarda ıslak imza, ad ve soyadın ALTINA değil ÜSTÜNE atılmalıdır.

Kadastro mahkemesinde verilen kararlarda belirlenen bakiye HARÇ, kararın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde Maliyeye teslim edilmelidir.

İş yoğunluğunu göz önüne alarak, bir hukuk mahkemesinin yargı çevresinin değiştirilmesi ÖNERİSİNİ Adalet Bakanlığı yapabilir.

Adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Hukuk Mahkemesidir.

İdari yargı; belediye, köy ve devlet gibi makamların idari işlemleri ve eylemleri nedeniyle oluşan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur.

Yüce divan sıfatıyla yargılama yapan makam, Anayasa Mahkemesidir.

Adli yargı üst derece mahkemeleri Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’dır.

İş mahkemesi olmayan yerde, iş mahkemesi sıfatıyla yargılama yapacak olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmekle görevli olan personel idari işler müdürüdür.

Yetki almadan GİZLİ bilgileri açıklamak, devlet memuru için memurluktan çıkarma cezasını gerektirir.

Mühürleme; TAŞINIR malların koruma altına alınması için yapılan işleme verilen addır.

Coğrafi olarak hangi Yer mahkemesinin davaya bakacağını ifade eden kurala, YETKİ denir.

Sanık; suç işlediği şüphesiyle mahkemeye çıkarılan ve hakkında dava açılan kişiye verilen addır.

Başsavcılığa yapılan suç ihbarlarının ve şikayetlerin ilk kabul edildiği yer Müracaat Savcılığıdır.

Soruşturma kaydı; cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma evresine ilişkin işlemlerin işlendiği kayıt türüdür.

Duruşmaya, sorguya ve keşiflere katılmak, zabit katibinin görevlerindedir.

Adli kalem hizmetleri, cumhuriyet başsavcısı ile ilgili mahkemenin başkanı ya da hakiminin DENETİMİ altında yürütülür.

Türk yargı sisteminde İNSANİ yargı diye bir yargı çeşidi yoktur.

Dosya; aynı konu, aynı kişi ve aynı işle ilgili belgeler bütününe verilen addır.

Uyap bilgi sitemine 2 aşamalı şifre ile girilebilmektedir.

Duruşma tutanaklarının ve kararlarının arasına HİÇBİR belge ve evrak KONULMAZ.

Resmi yazı; kamu kurumlarının kendi aralarında ya da diğer kişilerle iletişim sağlamak amacıyla yazdıkları yazıları, belgeleri ve bilgileri ifade eder.

Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak Zabıt Katibinin görevi değildir.

Hukuk mahkemelerinde dilekçeler aşamasından sonra ve tahkikat aşamasından önceki aşamaya ÖN İNCELEME aşaması denir.

Hukuk mahkemeleri, bulundukları il veya ilçenin adıyla anılır.

Değişik işler kaydı; esas, karar, temyiz, istinabe kayıtlarında tutulması GEREKMEYEN ihtiyati tedbir, delil tespiti gibi işlemlerin tutulduğu kayıttır.

Taşra istinaf veya temyiz kaydı; BAŞKA YER mahkemeleri ya da daireleri ile ilgili olarak gönderilecek istinaf ve temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır.

Muhasebe hizmetleri; idari işler müdürünün altında gerçekleştirilir.

İlk ve son dereceli mahkemeler 2 çeşittir.

Adalet komisyonu; cumhuriyet başsavcılığı ile ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yargı çevresinde görev yapmak üzere kurulan bir komisyondur.

Polis, adli kalem personeli DEĞİLDİR.

Adli yargı sisteminde yapılan ilk işlem, kayıt numarasının verilmesidir.

Elle imzalanan belge ile elektronik imzalanan belge arasında çelişki varsa, elektronik imzalı belgeye itibar edilir.

Tutanakların 1. Sınıf kuşe kağıda yazılması gerekmez.

Resmi yazışmalarda OLUR’un altında, onay tarihi yer alır.

Kişilere yazılan yazılarda Ad küçük, soyad BÜYÜK, unvan küçük harflerle yazılmalıdır:

Örnek: Sn: Ahmet YILDIRIM, Avukat

İstinabe; davanın görüldüğü mahkemeye gönderilmek için, başka yerde bulunan tanığın oranın mahkemesi tarafından ifadesinin alınmasıdır.

Bir davaya aynı yargı kolundaki mahkemelerden hangisinin bakacağı, GÖREV ve YETKİ kurallarıyla ilgilidir.

Karton; aynı türden belge ve tutanakların aslı veya suretlerinin bir klasör içinde tarih ve sıra numarasına göre MUHAFAZA edilmesidir.

Hukuk mahkemeleri Adalet Bakanlığınca kurulur.

Genel yetkili mahkeme; aksine bir düzenleme olmadıkça bütün davaların görüleceği mahkemeyi ifade eder.

Ön büro; davanın açılmasından başlayıp mahkemelerden talep edilen her türlü evraka dair işlemlere kadar devam eden ve GENELLİKLE adliyelerin GİRİŞ katında bulunan bir yazı işleri birimidir.

İdari yargı üst derece mahkemeleri Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’dır.

Kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi Anayasa Mahkemesinindir.

Günlük duruşma listelerini yapmak, yazı işleri müdürünün görevi DEĞİLDİR.

Özürsüz ve izinsiz göreve geç gelmek, UYARMA cezasını gerektiren bir fiildir.

Yazı işleri müdürünün disiplin amiri, mahkeme başkanı ya da hakimidir.

Dava dilekçesindeki eksiklikler 1 hafta içinde yerine getirilmezse, dava açılmamış sayılır.

Zimmet kartonu; cumhuriyet başsavcılığınca UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakların teslimine ilişkin belgelerin koyulduğu kartondur.

Gerekçeli karar, hükmün açıklanmasından itibaren en geç 15 gün içinde yazılmalıdır.

Kitaplık kaydı; cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelere gönderilen kanun ve tüzük gibi mevzuat ile diğer kitapların ve dergilerin işlendiği kayıttır.

KALEM MEVZUATI FİNAL NOTLARI

bilgisayarda çalışan memur

İstinaf mahkemelerinin diğer adı Bölge Adliye Mahkemesidir.

Gömlek kapağına dosya esas numarası ve taraf bilgileri yazılır.

Tutuklama müzekkeresi, soruşturma aşamasında tutulan tutanaklardan birisi DEĞİLDİR.

Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları, içinde bulunulan yılın OCAK ayından itibaren sıra numarası almaya başlar.

İnfaz hakimi, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden 1 hafta içinde kararını verir.

Ceza mahkemelerinde fiziki dosyaları incelemek ve suretini alabilmek yetkisi şunlara aittir:

 • Sanık vekili
 • Şikayetçi
 • Mağdur
 • Katılanın vekili
 • SANIĞIN EŞİ ALAMAZ.

6183 sayılı Kanuna göre tahsili lazım gelen vergi, resim ve harçların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince infaz edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter, HAPİS İLE TAZYİK defteridir.

Masumiyet karinesi; suç isnat edilen kişilerle ilgili mahkeme kararı kesinleşmedikçe, bunları suçlu sayılamayacağı anlamına gelen bir ilkedir.

Davaname; cumhuriyet başsavcılığı tarafından, hukuk mahkemesinde dava açılması için gönderilen talep yazısına verilen addır.

Sanıkların tutuklanmasına KARAR vermek savcının görevi değildir. Bu yetki mahkeme hakimine aittir.

Elektronik imza sahibi olanlar dava açarsa, harç ve giderleri UYAP VATANDAŞ sistemi üzerinden ödeyebilir.

Tereke ve izale-i Şüyu işlemleri Sulh Hukuk Mahkemesi bünyesinde görülür.

Kalem hizmetlerini yürütmekle ve denetlemekler görevli olanlar şunlardır:

 • Yazı işleri müdürü
 • Zabıt katibi
 • Mübaşir
 • Hakim

Toplu müracaat ve şikayet, aylıktan kesme disiplin cezasını gerektirir.

Uyuşmazlık mahkemesi, ilk derece mahkemesi DEĞİLDİR.

Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdele, belgenin elektronik imza ile imzalandığını ifade eder.

Mahkeme başkanının özrü varsa, mahkeme tutanağını mahkeme üyelerinin en kıdemlisi imzalar.

İmtiyaz tutanağı, cumhuriyet savcılarınca SORUŞTURMA aşamasında tutulan tutanaklardan DEĞİLDİR.

Dava dilekçesi; bir davanın dayandığı hukuki sebeplerin yer aldığı belgeye denir.

Sövme suçunda, mağdur şikayetinden vazgeçerse, ceza verilmez.

Ceza hukukunda oranlılık; suçun ağırlığıyla orantılı bir yaptırım uygulanması ilkesidir.

Soruşturma sonucu verilebilecek kararlar şunlardır:

 • İddianame
 • Kovuşturmaya yer olmadığı
 • Birleştirme
 • Görevsizlik

Taksirle adam öldürmenin kovuşturulması, şikayete bağlı DEĞİLDİR.

Kaymakamlığa yapılan ihbarların gecikmeden bildirilmesi gereken yer, Cumhuriyet Başsavcılığıdır.

Tahsil edilen harç ve vergilerin en geç 7 gün içinde Maliye Bakanlığı veznesine yatırılması gerekir.

Adli yargı ilk derece mahkemelerinde, kasa hesabı bulunmayan birim Başsavcılık Özel Kalemidir.

Gider avansı; hukuk mahkemesinde dava açılması sırasında, tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri için alınan meblağdır.

Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, devlet memurluğundan çıkarılma disiplin cezasını gerektirir.

Müzekkere; yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi için belirli bir makama yazdığı yazıya verilen addır.

Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerindeki tescil karar ve işlemlerini, kesinleşme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Devlet memurları oy kullanabilir.

Veri işleyen ilk elektriksel bilgisayar 1889 yılında geliştirilmiştir.

Şunlar, kovuşturma ve yargılama aşamasında tutulan tutanaklara örnektir:

 • Keşif tutanağı
 • Duruşma tutanağı
 • İlan asma ve indirme tutanağı
 • Tereke tespit tutanağı

Bir resmi belgede; ilgi’den sonra başlayıp imza!ya kadar olan bölüme METİN denir.

Görev kavramı; yargı koluna giren bir uyuşmazlığın ilk derece mahkemelerinin HANGİSİ tarafından görüleceğiyle ilgilidir.

Duruşma günleri sütununda şunlar bulunur:

 • Sıra numarası
 • Dosya esas sıra numarası
 • Duruşma gün ve saati
 • Tarafların ad ve soyadları

“Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi gereği, suçları tanımlama ve yaptırımları belirleme yetkisi TBMM’ye aittir.

telefondan çalışan ofis memuru

Yetki kavramı; soruşturmayı başlatmaya ve kamu davasını açmaya HANGİ ADLİYEDE görevli cumhuriyet savcılarının yetkili olduğuyla ilgili bir kavramdır.

Vezne kasa hesabında, cezaevi yapı harcı BULUNMAZ.

Tereke; ölen bir işi üzerinde bulunan ya da bu kişiye ait olan tüm alacak ve borçların dahil olduğu malvarlığını ifade eder.

Hakkında soruşturma açılan memura savunma yapması için en az 7 gün süre verilmesi gerekir.

Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak, zabit katibinin görevi DEĞİLDİR.

Suçların soruşturulması ve kovuşturulması aşamasında Cumhuriyet Savcısı tarafından yazılı olarak istenen bilgi ve belgelere 10 gün içinde cevap verilmesi zorunludur.

Tevzi bürosu; görevli mahkemeyi belirleyerek, dava dosyasının ilgili mahkemelere gönderilmesini sağlayan birimdir.

Kesintisiz suçlarda davaya bakma yetkisi, kesintinin gerçekleştiği yer mahkemesine aittir.

Asliye ceza mahkemesi, sulh ceza mahkemesinin üst derece mahkemesidir.

Asliye ceza mahkemelerinde, cumhuriyet savcısı görev ALMAZ.

Cumhuriyet Başsavcısı, ceza ve tevkif evlerinin denetimim ihmal ederse, hakkındaki soruşturmayı Adalet Müfettişleri yapar.

Göz altına alına kişinin, göz altında alınmayla ilgili tüm kayıtlarının denetlenmesi görevi Cumhuriyet Başsavcısına aittir.

18 yaşını doldurmamış suça sürüklenen çocukların, büyüklerle birlikte işledikleri suçlarda soruşturma evrakı, soruşturma aşamasında teftik edilir.

İlçe cumhuriyet başsavcılığı idari işler müdürünün üst disiplin amiri, Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcısıdır.

Kırtasiye malzemelerinden sorumlu yazı işleri müdürünün ihmali sonucunda malzemelerin olduğu depoyu su basarsa, müdüre uygulanacak yaptırım türü TAZMİNAT olacaktır.

Harcın hesaplanması ve vezne olmayan yerlerde tahsil edilmesi görevi, hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürünündür.

Sorgu kaydı; tutuklama ya da adli kontrol kararlarının safahatının işlendiği kayıttır.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun gereği soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararlarına karşı yapılan itirazların sonuçlarının işlendiği kayıt, kamu görevlileri itiraz kaydıdır.

İlk derece idari yargı mahkemeleri şunlardır:

 • İdare mahkemesi
 • Vergi mahkemesi

Asıl icra organları şunlardır:

 • İcra dairesi
 • İcra mahkemesi

İlamsız icra takibinde, ödeme emri ÖRNEK 7 numaralı baskı kağıdı kullanılarak hazırlanır.

İcra mahkemelerinde kullanılan diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ancak icra mahkemesince yazılan evrakların işlendiği kayıt, muharebe kaydıdır.

Zimmet kartonu; ceza dairesince, UYAP üzerinden gönderilmeyen evrakın teslimine ilişkin belgelerin koyulduğu ve saklandığı kartondur.

SEGBİS kaydı; ceza dairelerinde dairece dinlenilmesine gerek görülen kişilerin dinlenilmesi, görüntü ve ses kayıtlarının alınması ile ilgili işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

Resmi belge; kamu kurum ve kuruluşlarının aralarında ya da gerçek veya tüzel kişilerle iletişimi sağlamak için oluşturdukları, gönderdikleri ve sakladıkları belgedir.

Resmi yazışma kurallarına göre şu tarih formatı doğrudur: 24/05/2018

Dizi pusulası; dosyanın bilirkişiye ya da başka bir mercie gönderilmesi gerektiğinde düzenlenen ve dosyadaki belgeleri gösteren listedir.

Sayfa numarası, resmi yazının bölümleri arasında YER ALMAZ.

Mahkemelerce verilen hükümler karşısında yapılan istinaf başvurularının işlendiği kayıt, istinaf kaydıdır.

Yürütmeyi durdurma kararları kartonu; yürütmeyi durdurma kararlarının tarihe göre sıraya koyulduğu ve izlendiği kartondur.

Zimmet kaydı; icra ve iflas dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakların işendiği kayıttır.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, ödeme emri ÖRNEK 10 numaralı baskı kağıdı kullanarak yapılır.

Esas kaydı; adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinde, istinaf incelemesi için gelen dosyaların işlendiği kayıttır.

Hukuk dairesi veznesi tarafından alınan dövizler ile kıymetli evrak ve eşyanın işlendiği kayıt Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydıdır.

AÖF Kalem mevzuatı ders notlarını şağıdaki bağlantıdan PDF olarak da görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz:

drive.google.com

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir