Medeni Usul Hukuku ders notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,36 / 5)
Loading...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi derslerinden olan Medeni Usul Hukukuna ait ders notları aşağıdadır. Notlar vize ve final olmak üzere iki bölümden oluşur ve tamamen sitemizce hazırlanmış özgün notlardır. Yazının sonunda, bu notların pdf halini de bulabilir ve indirebilirsiniz.

Medeni Usul Hukuku vize dönemi ders notları

Hukuk kurallarına uyulmaması halinde; öngörülen müeyyidelerin uygulanması DEVLETİN güvencesine bağlanmıştır.

Medeni usul hukuku; özel hukuktaki maddi kurallara uymakla mükellef olanların, bunu yerine getirmemeleri ya da ihlal etmeleri halinde doğacak uyuşmazlıklara müdahale edecek olan yargı örgütünün KARAR VERME SÜRECİNİ düzenleyen kurallar bütünüdür.

Uyuşmazlık; bir menfaatin ya da hakkın, buna uymakla mükellef olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde, hak sahibi ile bu hakkı ihlal eden arasında hakkın varlığı, kapsamı gibi konularda meydana gelen ve barışçıl yollarla çözümlenmesi mümkün olmayan anlaşmazlığa denir.

Anayasanın 140ıncı maddesine göre; hakimlik görevi, MESLEKTEN olan hakimlerle yürütülür.

Bir dava açıldığına ortaya çıkan usul ilişkisinin süjeleri; davanın tarafları ve mahkeme’dir.

Hakimler yargı faaliyetini yürütürken, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak ve VİCDANİ kanaatlerine göre karar verir.

Hakimlerin atamaları, ödevleri ve hakları ancak KANUN ile düzenlenebilir.

Görev; medeni yargı koluna giren bir anlaşmazlığın, bu yargı kolundaki hangi ilk derece mahkemesi tarafından çözümleneceğini belirlemektir.

Bir mahkemenin yargı çevresi; mahkemenin görev yapmak üzere kurulduğu ilin İDARİ SINIRINA göre belirlenir.

Sulh hukuk mahkemesi; aksine öze bir düzenleme olmadıkça, KİRA ilişkisinden soğan tüm anlaşmazlıklara bakmakla görevli mahkemedir.

kitap üzerinde siyah çerçeveli gözlük

Bölge adliye mahkemeleri; adalet bakanlığı tarafından kurulur.

Maddi mecburi dava arkadaşlığı; maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılması ya da birlikte ileri sürülmesi gerektiğinde söz konusu olur.

Dava ehliyeti; medeni hukuktaki fiil ehliyetinin, medeni usul hukukundaki karşılığıdır ve kişinin davacı ya da davalı olarak bir davayı takip edebilmesi ve usul işlemleri yapabilmesi olarak tanımlanır.

Ölmüş bir kişi aleyhinde malvarlığı haklarına ilişkin bir dava açılır ve hakim davanın mirasçılara yöneltilmesi için davacıya süre verirse, davacı da bu süreyi kaçırırsa, hakim “dava şartı yokluğundan, davanın usulen reddi” kararı verecektir.

Taraf ehliyeti; dava ile başlayan usuli ilişkinin taraflarında, davacı ya da davalı olarak yer alabilme yetisidir.

Şunlar davanın temel aşamalarıdır:

 • Ön önceleme
 • Hüküm
 • Sözlü yargılama
 • Tahkikat

Hukuk muhakemeleri kanununda en ayrıntılı düzenlenen ve esas olan yargılama usulü, yazılı yargılama usulüdür.

Şunların dava dilekçesinde bulunması zorunludur:

 • Davacının TC numarası
 • Talep sonucu
 • Davacı ile davalının ad soyad ve adres bilgileri
 • Davacının imzası

Somutlaştırma yükü; davacının, dava dilekçesinde hangi delilin hangi vakayı ispat için gösterildiğini açıkça belirtmesi gerektiğini ifade eden bir ilkedir.

Medeni usul hukukunun öncelikli ve en önemli amacı; davaların karara bağlanması sürecinin tabi olduğu kuralları düzenlemek ve belirlilik sağlayarak keyfiliğin önüne geçmektir.

Mahkemelerin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri sadece KANUN ile düzenlenir.

Bizzat ihkakı hak; bir hakkın, buna riayetle yükümlü olan kişi tarafından ihlal edilmesi durumunda, ihlale bağlanan müeyyideyi doğrudan hak sahibinin uygulamasıdır.

Yargı kolu; netlik bakımından bir BÜTÜN teşkil eden dava ve işlerin AYRI yargılama usulüne tabi kılınmasıyla oluşan bütündür.

Hakim; daha önce tanık sıfatıyla dinlendiği davadan, çekilmek zorunda değildir.

Zabıt katibi; mahkemelerdeki sözlü açıklamaları, hakimin dikte ettirmesiyle tutanağa geçirmekle yükümlü olan görevlidir.

Miras hukukunda ölüme bağlı tasarrufların iptaline ve tenkisine ilişkin davalarda yetkili mahkeme, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

Türk vatandaşının KİŞİ HALLERİNE ilişkin davalar, yabancı ülke mahkemelerinde açılamıyorsa ve Türkiye’de de yer itibariyle yetkili mahkeme yoksa, öncelikle ilgilinin Türkiye’de sakini olduğu yer mahkemesinde görülür.

İcra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyetleri incelemekle görevli mahkeme icra mahkemesidir.

Aksine bir düzenleme yoksa, çekişmesiz yargı işlerinde genel görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

Medeni hukuktaki tasarruf yetkisinin, medeni usul hukukundaki karşılığı müessese “dava takip” yetkisidir.

Fer’i müdahale; dava sonunda çıkacak karardan dolaylı olarak etkilenecek kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın, görülmekte olan davaya katılarak kendi hukuki menfaatlerini korumasıdır.

Taraf sıfatı; davanın taraflarında biçimsel olarak davacı ya da davalı rolünde yer alan kişilerin, maddi hukuk açısından da hak sahibi olup olmadıklarını ifade eden usul hukuku kavramıdır.

İnşai davanın mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde verilen hükme, inşai hüküm denir.

Kısmi dava; talep konusunun bölünebilir olduğu durumlarda, talebin yalnızca bir kısmının dava yoluyla ileri sürülmesi şeklinde açılan davadır.

Bir davada ön inceleme aşamasından sonra gelen aşama, tahkikat aşamasıdır.

Şunlar, Türk hukukundaki yargı kollarıdır:

 • İdari yargı
 • Adli yargı
 • Hesap yargısı
 • Anayasa yargısı

Sulh hukuk mahkemesi, adli yargıda görev yapan özel mahkemelerden biri değildir. (Genel görevli mahkemedir)

Müeyyide; hukuk kuralının ihlaline TEPKİ olarak ve hukuk düzeni tarafından öngörülen CEBİRE denir.

Zabıt katibi; yargılamadan önce veya gerektiğinde dava dosyasını incelemek için hakime vermek ve zamanında teslim almakla yükümlüdür.

büyük bir kütüphane

Hakimler ve savcılar, İDARİ görevleri bakımından Adalet Bakanlığına bağlıdır.

Adli yargıda açılan bir davanın görüleceği genel yetkili mahkeme, davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir.

Asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki bir tür İş BÖLÜMÜDÜR.

Maddi hukuka ilişkin itiraz; davada taraflardan birinin aslında taraf (husumet) sıfatına sahip olmadığı yönündeki savunmayı ifade eder.

15 yaşındaki bir küçüğün; taraf ehliyeti vardır, ancak dava ehliyeti yoktur.

Belirsiz alacak davası; dava açıldığı tarihte, alacak miktarının kesin ve tam olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, alacaklının sadece hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirterek açtığı davalara denir.

Ön inceleme; dava şartlarının ve ilk itirazların incelendiği, uyuşmazlık konularının belirlendiği, delillerin sunulması ve toplanması için gereken işlemlerin yapıldığı, mahkemenin tarafları sulhe teşvik ettiği temel dava aşamasını ifade eder.

Hukuki sebep; davayla ileri sürülen talebin dayandığı vakıaların hukuki niteliğini ifade eder.

Bölge adliye mahkemesi; Adalet Bakanlığınca, bölgelerin iş yoğunluğu ve coğrafi koşullarına göre belirlenen yerlerde kurulan ve ilk derece mahkemelerince verilen kesin olmayan kararların kanun yolu denetiminden geçtiği mahkeme türüdür.

Şunlar hakimin yasaklılığı sebeplerindendir:

 • Hakimin taraflardan birisinin eski eşi olması
 • Hakimin bir tarafın nişanlısı olması
 • Hakimin taraflardan birinin dayısı, amcası vs. olması
 • Hakimin taraflardan birinin amca ya da teyze çocuğu vb. olması

İlk derece mahkemesi görevsizlik kararı verirse, davanın görevli mahkemede görülmesi için, ilgili tarafın 2 hafta içinde ve görevsizlik kararını veren mahkemeye başvurması gerekir.

Dava ehliyeti; kişinin doğrudan ya da yetkili kılacağı bir temsilci aracılığıyla, bir davayı davacı ya da davalı olarak takip edebilme yetisine denir.

Dava dilekçesinde “talep sonucu” bölümü yer almazsa, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Dava dilekçesi tebliğ edilen davalı, cevap dilekçesini 2 hafta içinde vermek zorundadır.

Yargı; soyut hukuk kurallarının, bağımsız mahkemeler tarafından, somut bir uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla tatbik edilmesidir.

Anayasa; devletin temel fonksiyonlarından olan yargı yetkisinin kullanılması bakımından, “bağımsızlık” kavramına özel önem vermiştir.

Dava takip yetkisi; müflisin iflas masasına giren malvarlığı haklarıyla ilgili davaların bizzat iflas idaresi tarafından yürütülmesi durumunda ortaya çıkan medeni usul hukuku kavramıdır.

Tahkim itirazı; davalarda “ilk itiraz”lardan birisidir.

Topluluk davası; derneklerin, üyelerinin menfaatlerini korumak için açtıkları dava türüdür.

İnşai dava; mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması ya da mevcut durumun değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması talep edilen dava türüdür.

Sözlü yargılama; doğrulukları tespit edilmiş maddi vakıaların, iddia ve savunma çerçevesinde, soyut hukuk kuralları açısından nitelendirildiği dava aşamasıdır.

Dava sebebi; davacının iddialarının ve talep sonucunun dayanağı olan ve talep sonucunu haklı gösteren vakıalara denir.

Davacı duruşmaya gitmez ve davalı da davayı takip etmezse, mahkeme dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.

Def’iler, ıslah yoluyla değiştirilebilir.

Avukat vekaletname vermeden dava açmışsa ve sonra da mahkemeye bunu ibraz etmemişse, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Eda davası; davacının talebinde; davalının bir şeyi VERMEYE, YAPMAYA ya da YAPMAMAYA mahkum edilmesini istediği dava türüdür.

Terditli dava; davacının, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-fer’ilik ilişkisi kurarak, aynı dava dilekçesinde ileri sürmesidir.

Dava açılması, zamanaşımı süresini KESER.

Görev kuralları; medeni yargı koluna giren bir davanın, bu yargı kolundaki hangi mahkeme tarafından görüleceğini belirleyen kurallar bütünüdür.

Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Davacı bakımından, iddianın değiştirilmesi yasağı, davacının ikinci dilekçesini (cevaba cevap) verdiği andan itibaren başlar.

kitap okuyan gözlüklü bir beyaz kuş

Asliye hukuk mahkemesi, adli yargı kolunda ilk derece görevli GENEL mahkemelerden birisidir.

Bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kesinleşmemiş olan kararları hukuka uygunluk yönünden denetleyen ve ülkede İÇTİHAT BİRLİĞİ sağlamakla görevli mahkeme, YARGITAY’dır.

Özel mahkemeler; özel bir kanuna ya da genel bir kanun içindeki özel bir maddeye dayanarak kurulan ve bakacakları işler ve davalar belirli iş ve kişilere göre belirlenmiş olan mahkemelerdir.

Yargı örgütü; yargı yetkisine sahip mahkemelerin kuruluşu, örgütlenmesi, yarılama faaliyetlerine katılanların statü ve görevlerinin belirlenmesi kavramını ifade eder.

Adli ve idari yargıda, hakimlik mesleğini düzenleyen temel kanun, Hakimler ve Savcılar Kanunu’dur.

Hakimin reddi dilekçesi, reddi istenen hakimin mensubu olduğu mahkemeye verilir.

Görev kuralları; medeni yargı koluna giren bir davanın, bu yargı kolundaki hangi mahkeme tarafından görüleceğini ifade eden kuraldır.

İş mahkemesi; İş Kanununa göre işçi sayılan kişilerle işverenler arasındaki uyuşmazlıklara bakmakla yetkili mahkemedir.

Hukuk muhakameleri kanuna göre genel yetkili mahkeme, davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Sözleşmeden doğan borcun ifası için açılan davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yeri ya da sözleşmenin ifa olunacağı yer mahkemesidir.

İş dağılımı; aynı mahkemenin farklı daireleri arasında yapılan iş yükü paylaşımı şeklindeki ilişkiyi ifade eder.

Ölmüş kişi adına alacak davası açılması halinde mahkeme, bir dava şartı olan taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verir.

Davanın taraflarından birisi, davayı kaybetmesi halinde üçüncü kişiye rücu edecekse ya da üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, üçüncü kişiye davayı İHBAR etmelidir.

Medeni usul hukukunun amacı; mahkemenin önüne gelen taleplerin akılcı ve hukuka uygun olarak karara bağlanmasını sağlamaktır.

Türk hukukunda 7 farklı yargı kolu vardır. (Bazı kaynaklar 6 diyor, araştırmanızı öneririm.)

Anayasaya göre yargı yetkisi, MAHKEMELERE bırakılmıştır.

Adli yargının, medeni yargı alanında ilk derece görev yapan mahkemelerine hukuk mahkemeleri denir.

İş mahkemesinin, hakim tarafından yasaklılık sebebiyle davadan çekilme kararı vermesi halinde, bu karara itiraz bölge adliye mahkemesine yapılabilir.

Görevsizlik kararı verilmesi halinde, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için 2 hafta içinde mahkemeye başvurulmalıdır.

Taraflardan birinin itirazı üzerine, mahkemenin vereceği görevsizlik kararı, usule ilişkin nihai bir karardır.

Asli müdahale; davanın tarafları dışında başka bir kişinin, yargılamaya konu şey üzerinde hak iddia ederek, yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açmasıyla oluşan usuli durumu ifade eder.

Tespit davası; mahkemeden bir hakkın ya da hukuki durumun varlığının ya da yokluğunun ya da evrakın sahte olup olmadığının belirlenmesini talep eden dava türüdür.

İlk itirazlar; dilekçeler aşamasında ve cevap dilekçesinde ileri sürülebilir.

Objektif dava birleşmesi; davacının davalıya karşı olan ve birbirinden bağımsız birden çok asli talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halidir.

Davanın geri alınması yasağı, davanın açıldığı tarihte başlar.

Medeni Usul Hukuku final dönemi ders notları

Hukuk kurallarına uyulmaması halinde gerekli müeyyidelerin uygulanmasına karar verme yetkisi, modern devletlerde YARGI ORGANLARINA aittir.

Medeni yargı koluna giren bir uyuşmazlığın, hangi yer ilk derece mahkemesi tarafından çözümleneceği konusuna YETKİ denir.

Bir davanın temel aşamaları kronolojik olarak şu şekildedir:

 • Lahiyalar teatisi
 • Ön inceleme
 • Tahkikat
 • Sözlü yargılama
 • Hüküm

Taraflardan biri ön inceleme duruşmasına gelmezse, gelen taraf iddiasını ve savunmasını serbestçe ve kimsenin iznine gerek duymadan genişletebilir ya da değiştirebilir.

Dosyası işlemden kaldırılmış bir dava, en geç 3 ay içinde yenilenebilir.

İspat hakkı, hukuki dinlenilme hakkıyla doğrudan ilişkilidir.

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla yürürlükten kalkan başvuru yolu, karar düzeltmedir.

Teminat amaçlı ihtiyati tedbir; davaya konu olan şeyin yok olmasını ya da zarar görmesini engellemek amacıyla bu şeyin mahkeme kararıyla muhafaza altına alınmasını ifade eder.

Düzenleme amaçlı ihtiyati tedbir; örneğin, aile mahkemesindeki bir boşanma davasında, davanın sonuçlanmasına kadar, çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılmasıdır.

Evlilik sözleşmesi hakkında tahkim sözleşmesi YAPILAMAZ.

Tahkim sözleşmesi; hukuki niteliği bakımından bir tür usul sözleşmesidir.

Hakimin davaya bakmasının yasak olduğu bir durum varsa, taraflar bu durumu yargılamanın HER aşamasında ileri sürebilir.

Dava ehliyeti bulunmayan kısıtlı ya da küçük tarafından dava açılırsa, mahkeme bu kişinin kanuni temsilcisine, davaya onay vermesi için uygun bir süre tanımalıdır.

Islah; iddia veya savunmanın genişletilmesinde karşı tarafın açık muvafakati sağlanamadığında başvurulması gereken hukuki bir yoldur.

Dava sonucunda sadece hükmün tefhim edildiği hallerde, gerekçeli karar 1 ay içinde yazılır.

Yargılamanın iadesi yoluna başvuru süresi, kural olarak 3 aydır.

Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle açılacak tazminat davasında zamanaşımı süresi 1 yıldır.

İhtiyati tedbir kararına itiraz üzerine görülen bir davada, her iki taraf da duruşmaya mazeretsiz gelmezse, mahkeme dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir.

Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası, esas hakkında davanın karara bağlandığı mahkemede açılır.

Taşınmaz bir mal üzerinde ayni hak değişikliğine yol açacak uyuşmazlıklar, tahkim yoluyla çözülemez.

Tahkim yargılaması sırasında hakemin ya da kurulun süresinde karar vermemesi halinde, karar aleyhine olan taraf, hakem kararına karşı iptal davası açabilir.

elinde terazi olan adalet kadını

Adli yargı kolunda, ilk derece mahkemelerince verilen kararların hem hukuk hem de vakıa açısından denetiminin yapıldığı mahkeme, bölge adliye mahkemesidir.

Mahkemede hakim tarafından yapılan yargılamanın resmi tanığı, zabıt katibidir.

Tüketici sorunları hakem heyeti tarafından verilen kararlara karşı, 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edilebilir.

Bir mahkemede dava açan davacı, bu davayı, karşı tarafın muvafakatiyle, mahkemenin hükmü kesinleşinceye kadar geri alabilir.

Davada dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmişse ve 3 ay içinde de dava yenilenmemişse, dava açılmamış sayılır.

Dava sırasında uygulanması gereken kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılırsa, davayı görmekte olan ilk derece mahkemesi, anayasa mahkemesi kararını BEKLETİCİ mesele yapar.

İstinabe; bir davada gereken delil mahkemenin yetki çevresi dışındaysa ve delilin toplanması gerekiyorsa, istinabe yoluna başvurulur.

Hukuk muhakemeleri kanununa göre istinafa başvurusu süresi, kural olarak 2 haftadır.

Hakem kararları, istinafa tabi değildir.

İlk derece mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir talebinin reddi kararına karşı, istinafa başvurulur.

Delil tespiti; delillerin kaybolma tehlikesi varsa, zamanından önce toplanarak güvence altına alınmasıdır.

Hakem kararlarındaki belirsizliğin ya da çelişkinin giderilmesini isteyen taraf, kararın tavzihini talep eder.

Haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davalarında tahkim yoluna gidilebilir.

Bölge adliye mahkemesinin, hakem kararının iptali davasında verdiği karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

Karşı dava; açılmış olan bir davada, davalının cevap dilekçesinde ya da aynı sürede vereceği bir başka dilekçede, davacıya karşı olan bir talebinin de aynı davada hükme bağlanmasını istemesidir.

Aleniyet ilkesi; tahkikat işlemlerinin sadece taraflara değil, ilgili olsun veya olmasın HERKESE açık olduğunu ifade eden bir kavramdır.

Keşif; uyuşmazlığa konu vakıa hakkında, hakimin görme, tatma gibi bizzat kendi duyu organları aracılığıyla ve doğrudan bilgi sahibi olmak için eşya üzerinde yaptığı incelemeye denir.

İlam, bir KESİN delildir.

Feragat; davacının, talebinden, bir daha dava açmamak üzere kısmen ya da tamamen vazgeçmesidir.

Yargıtay’da temyiz incelemesi yapan daire, ilk derece mahkemesinin kararını bozarsa ve ilk derece mahkemesi de kararında direnirse, yeni temyiz incelemesini bu kez Yargıtay hukuk genel kurulu yapar.

Ağır hasta olan birinin, davadan önce tanık olarak dinlenebilmesi, delil tespitine örnektir.

İhtiyati tedbir; kesin hüküm verilinceye kadar devam eden ve dava konusu şeyde meydana gelebilecek zararları önleme amacı güden bir geçici nitelikteki hukuki koruma çeşididir.

Birisinden 10 bin lira alacaklı olan A, açtığı dava sonuçlanıncaya kadar davalının mal kaçıracağından endişe ediyorsa, ihtiyati haciz talep etmelidir.

Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulanarak, müzakerede bulunmaları için tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını sağlamaya çalışan ve böylece çözüm üreten bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Tahkim sözleşmesi; tarafların uyuşmazlıklarının çözümünün hakem ya da hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmaya denir.

Medeni yargılama alanında, yargılama sonucunda verilen kararın zorla yerine getirilmesini düzenleyen kurallar bütününe icra iflas hukuku denir.

İstifa eden vekilin vekillik görevi, istifanın müvekkile tebliğinden itibaren 2 hafta daha devam eder.

Dilekçeler aşaması; tarafların iddialar ve savunmalardan, delillerden, hukuki olgulardan karşılıklı şekilde ve YAZILI olarak haberdar olduğu dava aşamasını ifade eder.

İkrar; bir tarafın isticvap için çağrıldığı duruşmaya özürsüz gelmemesi veya gelse bile soruları cevapsız bırakması halinde ortaya çıkan sonuçtur.

adalet terazisi

İsticvap; davanın taraflarının, kendi aleyhlerine olan hususlarla ilgili olarak dinlenilmesidir.

Asıl ispat; ispat yükü kendine düşen tarafça yerine getirilen ispat türüdür.

İlam; hükmün yazılıp imzalandıktan ve mühürlendikten sonra, yazı işleri müdürünce taraflardan her birine makbuz karşılığına verilen nüshasına denir.

İstinafa başvururken harç ve giderler ödenmezse ve mahkemece verilen sürede de tamamlanmazsa, başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verilir.

Hukuk muhakemeleri kanununa göre; davaya bakmakla yükümlü mahkeme olup olmamasından bağımsız olarak, davadan önce delil tespiti her zaman Sulh Hukuk Mahkemesinden istenebilir.

Adli yardımdan yararlanan kişi ihtiyati tedbir talep etmişse, bu kişiden kesinlikle teminat İSTENMEZ.

Aksine bir karar yoksa, ihtiyati tedbir kararı, nihai karar kesinleşinceye kadar devam eder.

Tahkim itirazı, esasa cevap süresi sonuna kadar yapılabilir.

Hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen kurallara uyulmaması nedeniyle hakem kurulu kararına yapılacak itiraz, iptal davası açmak suretiyle yapılmalıdır.

Hakem kararlarına karşı açılan yargılamanın iadesi davası, bölge adliye mahkemesinde görülür.

Fiili karine; ispat hukuku açısından, bilinen bir olaydan bilinmeyen bir olayın varlığı ya da yokluğu hakkında, hayat tecrübelerine dayanılarak sonuç çıkarılmasıdır.

Tahkim yargılamasında, hukuki dinlenilme ya da tarafların eşitliği hakkına riayet edilmediğini düşünen kişi, hakem kararına karşı iptal davası açabilir.

Dava şartları; varlığı ya da yokluğu dava sürecinin tamamında mutlaka gereken ve eksikliği hakim tarafından resen gözetilen usuli şartlara denir.

Kesin deliller; usulünce mahkemeye sunulması halinde, hakimin takdir yetkisi kullanarak o vakıanın doğru kabul edilmesi sonucunu doğuran delillerdir.

Aktarıcı etki; mahkeme kararına karşı kanun yoluna başvurulması halinde, kararın üst mahkeme tarafından incelenmesi, değiştirilmesi, bozulması ya da kaldırılması sonucunda meydana gelen etkidir.

Hukuk muhakemeleri kanununa göre kural olarak başvuru süreleri, istinaf için 2 hafta ve temyiz için 1 ay’dır.

Toplum halinde yaşama davranışında; insan ve hayvanı ayıran temel farklar şunlardır:

 • Akıl
 • Bilinç
 • Estetik değerler tarafından yönlendirilme

Aile; toplum halinde yaşan insanların oluşturduğu en küçük topluluktur.

Devlet; insanların oluşturduğu en büyük ve örgütlü topluluktur.

Eda amaçlı ihtiyati tedbir; hukuki korunması talep edilen hakkın geçici olarak GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ sağlayan tedbir türüdür.

Def’iler, mahkemece resen dikkate ALINAMAZ.

Davayı kabul; davalının, davacının talep sonucuna, gelecek için sonuç doğurmak üzere, kısmen ya da tamamen muvafakat etmesidir.

Medeni usul hukuk notlarını, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF olarak da görüntüleyebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1ozP-fIx26BKfavGaHiL79kD6E_vHWQlA

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir