Memur Hukuku Ders Notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 5,00 / 5)
Loading...

Memur hukuku ders notları özgün olarak ve tamamen tarafımızca hazırlanmıştır. Notlar; vize ve final olarak ikiye ayrılmaktadır ve yazının sonunda PDF versiyonu da paylaşılmıştır. Faydalı olmasını dileriz.

MEMUR HUKUKU VİZE DERS NOTLARI

Türkiye’de memur hukuku ile iş hukuku yakın benzerlik GÖSTERMEZ.

Şu mevzuatlarda, memur tanımına ilişkin düzenlemeler bulunur:

 • Anayasa
 • Devlet memurları kanunu
 • Türk ceza kanunu
 • Askeri ceza kanunu

Hakimler arasında hiyerarşik ilişki YOKTUR.

Liyakat ilkesinin düzenlendiği mevzuat ANAYASA’dır.

Yasama organına karşı memuriyet güvencesini düzenleyen hükümler Anayasada yer alır.

Türkiye gibi, kadro sınıflandırması yönteminin uygulandığı bir başka ülke de Kanada’dır.

Kanunsuz emir uygulamasının istisnası, Polis Vazifeleri ve Salahiyetleri Kanunudur.

Aday memurun eğitim süresi, staj dönemi hariç, en çok 5 ay sürebilir.

Özel yarışma sınavıyla ve yeterlilik sınavı vererek mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar, A grubu kadrolar içinde yer alır.

KPSS’de başarılı sayılmak için gereken asgari puan 70’dir.

Kamu kurumlarında engelli çalıştırmak için öngörülen asgari oran %3’tür.

Bir memurun toplu konut fonundan faydalanarak kredi kullanabilmesi için en az 10 yıllık hizmetinin bulunması gerekir.

Kamu görevlisinin emekli edilmesi, görevine son verilmesi ya da görevden uzaklaştırılması halinde yetkili mahkeme, memurun son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

Görevde yükselme sınavında başarılı kabul edilmek için, en az 70 puan alınması gerekir.

Kişinin, politik iktidarın kullanılmasına kayılmak için sahip olduğu haklara aktif statü hakları denir.

Kuvvetler ayrılığı ilkesini tanımlayan düşünür, Montesquieu’dur.

İdari hizmet sözleşmesi; idare ile işçi niteliği taşımayan kamu görevlisi arasında yapılan ve bir kamu hizmetinin yürütülmesi konusunu içeren sözleşmeye denir.

İdari işlemlerin maddi tasnifi bakımından, atama işlemi birel-koşul işlemdir.

Askeri ceza kanununa göre memur; bir askeri vazifeyi yapmakla yükümlü olan kişidir.

ofisten görüntüler

Memurlukta kariyer; sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanının sağlanması anlamına gelir.

Memurlara uygulanan disiplin cezalarının tamamı yargısal denetime tabidir.

Görev esas alınarak yapılan sınıflandırma türüne kadro sınıflandırması denir.

İstisnai memurluk söz konusu olduğunda; devlet memurlarına ilişkin atama ve sınav hükümleri uygulanmaz.

Aylıksız izin süresinin bitiminden sonra 10 gün içinde göreve başlamayan memur, memuriyetten çekilmiş (müstafi) sayılır.

Kanser, verem ya da akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan hallerde, sağlık raporuyla bu durum belirlenirse, memura 18 aya kadar hastalık izni verilebilir.

Sağlık izni; radyoaktif ışınlara maruz kalan memurlara, yıllık izinleri dışında ayrıca 1 ay olarak verilen izindir.

Hizmet içi eğitimlerin hazırlanmasında ve uygulanmasına yol gösterici kurum Devlet Personel Başkanlığıdır.

Uzlaştırma kurulunda şu konularda uzman öğretim üyeleri bulunur:

 • İş hukuku
 • İdare hukuku
 • Kamu maliyesi
 • Çalışma ekonomisi

Yükseköğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilir.

İşçi sıfatı taşıyan kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmadan milletvekili seçilebilirler.

Ceza kanununa göre memurluğun belirlenmesinde ölçüt; kamusal faaliyetin yürütülmesine katılma’dır.

Kadronun işlevleri şunlardır:

 • Sürekliliği belirleme
 • İşin niteliği ile önemini tespit etme
 • Ödenecek aylığın derecesini belirleme
 • Hiyerarşi yetkisinin açıklanmasına yardımcı olma

Devletin gözetiminde faaliyet yürüten bir özel şirketin personeli memur SAYILMAZ.

Yasama organına karşı memuriyet güvencesi; hizmete alınma noktasında ödevin gerektirdiği niteliklerden başka bir ayrımın gözetilememesini ifade eder.

Memuriyet sistemimizde, taban ve tavan göstergeler kural olarak, öğrenim süresine göre saptanmıştır.

Memur, amirinden aldığı emrin suç olduğunu biliyorsa, bu emri ASLA yerine getiremez.

Memur, amirinden aldığı emrin suç olmadığını ama kanuna aykırı olduğunu biliyorsa, emri yerine getirmez ve yazı ile tekrarlanmasını ister. Yazı ile tekrarlanırsa, yerine getirir.

Yabancı devlet vatandaşlığına geçmek için başvurmak, devlete sadakat ilkesinin ihlali kabul EDİLMEZ.

Adaylık eğitiminde başarılı olan memurlar; atamaya yetkili amirin onayı ile ve ONAY TARİHİNDEN itibaren geçerli olmak üzere asli memurluğa atanmış olurlar.

Hazırlayıcı eğitim; aday memurun atandığı kurum, sınıf ve görev ile ilgili yapılan eğitime denir.

Memurlar için çocuk bakım evi veya sosyal tesislerin kurulmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelik, Devlet Personel Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılır.

Yaz tatili döneminde ilkokul öğretmenliğine, açıktan vekil atanamaz.

Kamu görevlisinin atanması ya da nakli konusunda görevli mahkeme, kamu görevlisinin eski ya da yeni görev yeri idare mahkemesidir.

Devlet memuru, geçimini sağladığı üvey çocuğu için de aile yardımı alabilir.

Kamu görevlileri sendikalarının idare ile yapmış olduğu toplu görüşme metni, Bakanlar Kuruluna sunulur.

Savaş ve olağanüstü hal gibi durumlarda, yerine atanan memur gelmeden görev yerini terk eden memur hakkında, memuriyetten çıkarma cezası uygulanır.

Güvenlik prensibi; çalışma hayatının tamamını kamu hizmetine adayan kişinin, bunun karşılığı olarak, ihtiyaç duyduğu hizmet güvenliğinin teminat altına alınmasıdır.

Memur kadrolarının serbest bırakılması konusunda, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Veteriner hekimler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girerler.

Mükellef; idarenin zorla, geçici bir süreliğine bir görevin yerine getirilmesi için hizmete aldığı kişiye denir.

Hiyerarşik sistemde; üst, astın işlemleri üzerinde yerindelik denetimi yapabilir.

Liyakat; hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrımın gözetilmemesi anlamına gelir.

Liyakat ilkesi; kamu hizmetlerinde yer alacak personelin seçiminde, ilerlemede, yükselmede, yer değiştirmede ve diğer tüm şartlarda EHLİYETİN esas alınmasını ifade eder.

Bir sanat ya da meslek okulunu bitiren kişi, kazai rüşt kararı alınması kaydıyla ve en az 15 yaşını doldurmak şartıyla memurluğa alınabilir.

Mahkumiyetle sonuçlanmayan adli kovuşturmalar, memuriyete atanmaya engel teşkil etmez.

Taksir; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmek nedeniyle, suçun kanundaki neticesi ÖNGÖRÜLMEYEREK fiilin gerçekleştirilmesidir.

Aday memurluktan asli devlet memurluğuna atanmak için şu şartlar aranır:

 • En az 1 yıl aday memur olarak çalışmak
 • Adaylık eğitimlerinde başarılı olmak
 • Disiplin cezası almamış olmak

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi, kurumlar arası eğitimler düzenleyen bir kuruluştur.

Kamu görevlisi, açıkladığı düşüncelerinde NESNELLİK ölçütüne uyarsa, düşünce açıklama özgürlüğünün korunması ilkesinden yararlanabilir.

Katılımcı demokrasi kuramı; kamu görevlilerinin siyasal haklarının düzenlenmesinde vatandaşlık kavramını öne çıkaran ve her vatandaşın siyasal süreçlere tam ve düzenli olarak katılmasını öngören bir kuramdır.

takım elbiseli adamlar

Grev; toplu iş sözleşmesi yapılırken anlaşmazlık çıktığında, işçilerin topluca çalışmayarak işyerindeki faaliyeti durdurmaları ya da aksatmaları anlamına gelir.

Ülkemizde memur sınıfları KANUN ile belirlenmiştir.

Aday memurluk süresi EN AZ 1 yıldır.

Sözleşmeli personel, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

Eşinin kardeşi ölen bir memura, 7 gün mazeret izni verilir.

Memurun fiilen almakta olduğu aylığa, görev aylığı denir.

Sendika konfederasyonu kurulabilmesi için, en az 5 sendikanın bir araya gelmesi gerekir.

Bir sendikaya üyeliği, haklı bir sebep olmaksızın kabul edilmeyen kamu görevlisi, 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli yerel mahkemeye başvurabilir.

Memur sınıflandırma sistemi, esnekliği ARTIRMAZ.

Devlet memurlarının giyecek yardımından nasıl faydalanacağını belirleme yetkisi, yönetmelik çıkarmak suretiyle Maliye Bakanlığına aittir.

Liyakat sistemini, kayırma prensibinden ayrılan en temel ile; eşitlik prensibidir.

Hastanelerde temizlik ve basit bakım işlemlerini yapan memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına tabidir.

Geçici personel hakkında da DMK hükümleri uygulanır.

Hiyerarşik yetkinin, her seferinde yasayla özel olarak verilmesi GEREKMEZ.

Süreklilik kriteri; kamu hizmetlerinin devamlı ve muntazaman yürümesini sağlar.

Merkezi idarenin, hiyerarşik bakımdan en üst makamı, bakanlıklardır.

Hiyerarşi; devlette yer alan makamların ve memurların, aşağıdan yukarıya doğru basamak basamak birbirine bağlanması ve en baştaki yetkiliye idari bakımdan tabi olması anlamına gelir.

Valiler, mülki idari hizmetleri sınıfına tabidir.

Adaylık süresi içinde ya da sonunda ilişiği kesilenler, 3 yıl süreyle memur olamazlar.

Hizmet içi eğitim hakkı; memurlara ve diğer çalışanlara, görevleriyle ilgili gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amacını güden bir memur hakkı türüdür.

İdari izinler, yıllık izin süresine dahil DEĞİLDİR.

Yolluk; yurtiçinde ya da dışında geçici olarak görevlendirilen ya da görev yeri değiştirilen memurlara ödenen bir yol ve taşınma gideridir.

Memurlar; doğumdan önce ve sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni kullanabilir.

Memur vakarı; memurların yurt içinde davranışlarıyla itibar sağlamak ve iş birliği içinde çalışmak zorunda olmasını ve yurtdışında ise devletin itibarını zedelememesini gerektiren bir ödevidir.

Memurun tarafsızlığı; memurun, kişisel kanaatinin etkisinde kalmaksızın, değişen amirlerine sadakatle hizmetini yerine getirmesini ifade eder.

Sözleşmeli personelle yapılan idari sözleşmenin idare tarafından feshi halinde, idari yargıya başvurulması gerekir.

Geçici personel; 1 yıldan az süreli ya da mevsimlik hizmetlerde çalıştırılan kamu görevlilerini ifade eder.

Fahri ajan; il belediye meclisi üyeleri gibi, seçimle be belirli bir süre için kamu hizmetine katılan kişilere denir.

Rütbe sınıflandırması, memurun esas alındığı sınıflandırma biçimidir.

Genel idare hizmetleri sınıfı; DMK’da öngörülmüş özel memur sınıflarından hiçbirine sokulamayan memurların yer aldığı sınıfı idare eder.

Mülki idare hizmetleri sınıfı; valileri ve kaymakamları içerir.

Memurların görevleriyle ilgili işledikleri bazı suçlarda, idarece yürütülen özel kovuşturma usullerinin getirilmesi, YARGI organına karşı memuriyet güvencesinin korunması ile ilgilidir.

İllerde; devlete ait kamu görevleri hakkında basına bilgi ya da demeç verme yetkisi VALİ’ye aittir.

Serbestlik ilkesi; hiç kimsenin isteği dışında memur olmaya zorlanamaması anlamına gelir.

Devlet memurları için adaylık süresi EN ÇOK 2 yıl olabilir.

Staj; aday memurların, kurumlarında ve görevleriyle ilgili olarak yaptıkları uygulamalı eğitimdir.

Becayiş; aynı sınıfta yer alan memurların, karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atanmalarıdır.

Bulunduğu yerden bir başka yere atanan memurun, 15 gün içinde hareket etmesi gerekir.

Hastalık iznini tümüyle kullanmasına rağmen iyileşemeyen memur hakkında, emeklilik işlemi yapılır.

Sıra tahsisli konutlarda (lojmanlarda) oturma süresi 5 yıl ile sınırlanmıştır.

Kazanılmış hak aylığı; memurların öğrenim durumlarına göre giriş derece ve kademesine göre aldığı aylığı ifade eder.

Anne ve babanın ikisi de devlet memuruysa, doğum yardımı ödeneği yalnızca babaya verilir.

Kurumlar arası eğitim merkezi (TODAİE gibi) açılması için Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç vardır.

Örnek olaylara göre eğitim yöntemi; BENZETİM yöntemi kapsamında bir eğitim türüdür.

Rol alma eğitimi de BENZETİM yöntemine bir örnektir.

Dışişleri bakanlığı mensupları, evlenmeden önce bakanlığın iznini almak zorundadır.

eski bir kitap kalem ve kareli kağıt

Ülkemizde kamu görevlilerinin kurabileceği sendikalar, 11 hizmet kolunda toplanmıştır.

Birden fazla sendikaya üye olan kamu görevlisinin, sonraki üyelikleri geçersiz sayılır.

Türk hukukunda, kamu görevlilerinin sendika kurma hakkı açıkça ilk kez 1995 senesinde tanınarak anayasal güvenceye kavuşmuştur.

Memurlara grev hakkı, Avrupa Sosyal Şartı ile tanınmıştır.

Siyasi haklar; hukuki nitelikleri bakımından aktif statü haklarıdır.

Kamu görevlisi; kamusal faaliyetlerin yürütülmesine atama ya da seçilme ya da başka bir şekilde sürekli ya da geçici olarak katılan kişileri ifade eder.

Ülkemizde, uygulanacak hukuk bakımından memur-işçi ayrımı yapılması, hukukun tekliğinin kabul edilmediğini gösterir.

Vakıflarda memur istihdam edilmez.

657 sayıl Devlet Memurları Kanununa göre memur sınıfları (toplam 12) şunlardır (Bilgiler 26/09/2018 itibariyle alınmış güncel bilgilerdir.):

 • Genel idare hizmetleri
 • Teknik hizmetler
 • Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri
 • Eğitim ve öğretim hizmetleri
 • Avukatlık hizmetleri
 • Din hizmetleri
 • Emniyet hizmetleri
 • Jandarma hizmetleri
 • Sahil güvenlik hizmetleri
 • Yardımcı hizmetler
 • Mülki idare hizmetleri
 • Milli istihbarat hizmetleri

Memurluk mesleğinin temel ilkeleri şunlardır:

 • Kariyer
 • Liyakat
 • Sınıflandırma

Adaylık eğitimini başarıyla tamamlamış sayılmak için, her EĞİTİM DEVRESİNİN SONUNDA en az 60 puan alınmış olması gerekir.

Devlet sanatçılığı; istisnai memuriyete bir örnektir.

Memurlar; üstleri tarafından kendileriyle uygulanan işlemlerden dolayı, şikayet ve dava hakkına sahiptir.

Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği, tüm çocuklar için verilir. (2011’de 2 çocuk sınırlaması kaldırılmıştır.)

Eşi doğum yapan memura, 10 gün babalık izni verilebilir.

Memuriyette 5 yılını dolduran memur, isterse ve en çok iki defada kullanmak üzere, 12 aya kadar ücretsiz izin alabilir.

Kurumlarda yazı dağıtan ve toplayan memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına girer.

İngiltere personel rejimi, rütbe sınıflandırmasına dayanır.

Göreve ilk defa ya da yeniden atandığı halde, mazeretsiz olarak başlamayanlar, 1 yıllık süreyle devlet memuru olamazlar.

DMK’ya göre, memur olabilmek için KURAL olarak 18 yaşını tamamlamak gerekir.

Fransız hukukuna göre; doktorun, görev yeri mahallinde ikamet zorunluluğu YOKTUR.

Seçkinci demokrasi; vatandaşın siyasal hayatla ilişkisini, seçimlerle sınırlandıran bir demokrasi kuramıdır.

Eşitlik ilkesi; aynı hukuki durumda bulunanlara aynı muamelenin yapılması anlamına gelir.

MEMUR HUKUKU FİNAL DERS NOTLARI

Vatandaşlık hakkı, siyasi hakları arasında yer alır.

10 yıldan fazla hizmeti olan bir memurun yıllık izin hakkı 30 gündür.

Kamu görevlileri etik kurulu, yapılan başvuruları 3 ay içinde değerlendirmek zorundadır.

Kamu görevinden ayrılan kimse, daha önce görev yaptığı kuruma karşı doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıdaki görevleri yapamaz:

 • Yüklenicilik
 • Komisyonculuk
 • Temsilcilik
 • Bilirkişilik

Sicil dosyası; memurların başarı derecelerinin ölçülmesi için, her türlü durumlarının işlendiği dosyaya denir.

Kınama; görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun memura yazı ile bildirilmesidir.

Şunlar, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirir:

 • Siyasi partiye üye olmak
 • Yetki almadan GİZLİ bilgileri açıklamak
 • Siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri dağıtmak
 • Siyasi ve ideolojik amaçlı boykota katılmak

İdare, mahkeme kararlarını 30 gün içinde yerine getirmek zorundadır.

Şunlar, mücbir sebebe örnek gösterilebilir:

 • Deprem
 • Kasırga
 • İhtilal
 • Toprak kayması

Postanenin saati yanlış olduğu için kapılar erken kapatılırsa ve vatandaş da içeride kalırsa, hizmet kusuru söz konusu olur.

Ölüm, memurluğu DOĞAL olarak sonlandıran bir nedendir.

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda, çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden bir sigortalı malul sayılır ve malullük aylığına hak kazanır.

Memuriyetten çıkarma cezasını vermeye yetkili kurum, memurun görev yaptığı kurumun yüksek disiplin kuruludur.

Hiyerarşi yetkisi üste, astın yerine geçerek karar alma hakkını VERMEZ.

Çalıştırılmak üzere memur alınırken gözetilmesi gereken anayasal ilkeler şunlardır:

 • Serbestlik
 • Eşitlik
 • Görevin gerektirdiği niteliklere sahip olma

Memur kişi, anonim şirket ortağı olması halinde, tacir gibi sorumlu OLMAZ.

Memurlar, yapı kooperatiflerinin yönetim kurulunda yer alabilir.

Memurun üstün başarı belgesi alabilmesi için, en az 3 defa başarı belgesi almış olması gerekir.

Taban aylığı; memur maaşında 1000 gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucunda bulunan miktarı ifade eder.

4483’e göre memurun yargılanması usulünde, yetkili idari makam soruşturma izni vermezse, bu karara karşı Cumhuriyet Başsavcısı, Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunabilir.

Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını vermeye, disiplin amiri yetkilidir.

Bir ilçe belediye başkanı hakkında verilen soruşturma iznine karşı 10 gün içinde Danıştaya başvurulabilir.

Mücbir sebebin unsurları şunlardır:

 • Kusursuzluk
 • Sezilmezlik
 • Karşı konulmazlık
 • Gerçeklik

İzinsiz olarak görevinden ayrılan ve bu ayrılışı 10 gün süren bir memur, 1 yıl geçmedikçe bir daha memur olamaz.

Doğum yapan sigortalı kadına, doğumdan itibaren 6 ay süresince, doğum tarihindeki asgari ücretin üçte biri oranında emzirme yardımı yapılır.

Geçici personelle ilgili uyuşmazlıklara iş mahkemesi değil, idare mahkemesi bakar.

Sistemli gözlemleme, bilgilendirme ve örgün eğitim kapsamına giren bir hizmet içi eğitim yöntemidir.

Öğretim üyeleri dernek kurabilir.

Memur, görevinden ayrılmış bile olsa, gizli belgeleri ancak yetkili bakanın yazılı iznini alarak açıklayabilir.

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağını ihlal eden memura, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

Kıdem aylığı; memurun hizmet yılına göre değişen göstergelerin katsayı ile çarpılması sonucunda bulunan miktardır.

Disiplin cezaları aleyhinde idari yargıya başvurulabilir.

kırmızı mavi beyaz yeşil ve sarı renkli sicil dosyaları

Memur savunmasını, yazılı yapabileceği gibi sözlü de yapabilir.

Madende çalışan işçiler için fiili hizmet zammı süresi 90 gündür.

Oryantasyon eğitimi; iş başında eğitim yöntemlerinden birisidir.

Hakim ve savcıların herhangi bir derneğe üye olabilmek için öncelikle Adalet Bakanlığından izin almaları gerekir.

Memuriyet mahalli; memurun görevli olduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde kalan ya da kalmasa bile bu yerlerin devamı niteliğinde olan ve kurumlarınca sağlanan taşıtlarla gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

Ek göstergeler, başlangıçta genel idare hizmetleri sınıfına giren memurlar için öngörülmüştür.

Geçici süreli görevlendirmelerde, memurun muvafakati ARANMAZ. (Kurum içinde doğrudur. Ama kurumlar arası geçici görevlendirmede aranır.)

Görev sırasında amirine sözle saygısızlık eden memura, aylıktan kesme cezası verilir.

Demokratik disiplin; disipline yapıcı işlev yükleyen ve emredilen işçi icabı astlarca bilinirse, astların emirlere kendiliğinden uyacağını ileri süren bir anlayıştır.

Memurun sebep olduğu zarar konusunda sulh ile anlaşma sağlanırsa, sulh işleminin kesinleştiği tarihi takip eden ay başından itibaren memurun aylığından, zarar için kesinti yapılır.

Memuriyete atanma bir koşul işlemdir.

Memur, çekilme isteğinden vazgeçmek isterse, bu durumda idarenin bunu kabul edip etmeme noktasında takdir hakkı olur.

Hizmet süresi 10 yıl olan memurun yıllık izin süresi 20 gündür. (10 yıl dolunca artık 30 gün olur.)

Kazanç getirici faaliyette bulunan memur için öngörülen disiplin cezası, kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır.

Yaşamları ve sağlıkları için tehlike oluşturan işlerde çalışan memurlara ödenen paraya iş riski zammı denir.

Sağlık nedeniyle ya da aile birliği nedeniyle yer değiştirmeye tabi tutulan bir memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl OCAK ayında tekrar belgelendirmek zorundadır.

Memurlar sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda, genel mal bildirimi beyanında bulunmak zorundadır. (Örneğin 2015, 2020, 2025 gibi)

Kurumlarından izin alarak ya da geçerli bir özre dayanarak istifa eden memur, 6 ay geçmekle birlikte yeniden memur olabilir.

Beklenmeyen hal; önceden görülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan ve idarenin faaliyetleri içinde yer alan olaylara denir.

İdari eylem; idarenin kamu hukuku alanındaki maddi fiil ve hareketlerine denir.

Bakanlar kurulu kararı ve CB onayı ile atanan bir memur hakkında verilen görevden uzaklaştırma tedbirini memurun ilgili olduğu bakan alır.

MİT görevlileri için fiili hizmet zammı süresi 90 gündür.

Oranlılık ilkesi; disiplin suçunun ağırlığıyla, disiplin cezasının sertliği arasında makul bir oran bulunmasıdır.

Özürsüz olarak bir ya da iki gün göreve gelmemenin cezası, aylıktan kesmedir.

Öğretim üyeleri sendika üyesi olabilir.

Kamu işveren heyetinde şunlar yer alır:

 • Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı temsilcileri
 • Kalkınma Bakanlığı temsilcileri
 • Maliye Bakanlığı temsicileri
 • İçişleri Bakanlığı temsilcileri

Yükseköğretim öğrencileri, siyasi partilere üye olabilir.

Memurlar, anonim şirketlere ortak olabilir.

Kamu etik kurulu üyelerini belirleme yetkisi, Bakanlar Kuruluna aittir.

Eşi ya da reşit olmayan çocukları yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar, 15 gün içinde durumu bağlı oldukları kuruma bildirmek zorundadır.

Görevinden ayrılan memurlar, ayrıldıkları kuruma karşı 3 yıl süreyle, eski görevleriyle ilgili görev ya da iş alamazlar.

Memurların maaş rejimleri bakımından kabul edilen ilkeler şunlardır:

 • Tek ücret ilkesi
 • Açıklık ilkesi
 • Denklik ilkesi

Kademe ilerlemesi; memurun belirli bir hizmet süresi sonunda aylıkça ilerlemesi anlamına gelir.

Derece yükselmesi; memurun sınıfı içinde, en yüksek derecelere kadar yükselebilmesini ifade eder.

Memurun bir kurumdan bir diğer kuruma atanması, sınıf değişikliği suretiyle naklen atanmaya bir örnektir.

Disiplin yaptırımı kavramları şunlardır:

 • Mali
 • Maddi
 • Demokratik

Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilde bulunan memur, meslekten çıkarılır.

Memurun fiilinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmazsa, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Uyarma ve kınama cezası alan bir memur, 5 sene geçince amirine başvurarak, bu cezanın sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, soruşturma tamamlandıktan sonra en geç 15 gün içinde verilmek zorundadır.

Becayiş, isteğe bağlıdır.

Yetki devri; bir konuda karar alma yetkisinin en yakın makama devredilmesi ve sonuçlarından devredilen makamın sorumlu tutulmasıdır.

Soruşturma emri; yetkili disiplin amiri tarafından verilen ve disiplin soruşturmasını başlatan karardır.

Disiplin nedeniyle görevden uzaklaştırma süresi en çok 3 aydır.

Rüşvet bir mali suç DEĞİLDİR.

Memurların şahıslara verdiği zararlara ilişkin davalar memura karşı değil, idare aleyhine açılır.

Mücbir sebep; idarenin iradesi haricinde ortaya çıkan ve önceden öngörülmesi mümkün olmayan olaylara denir.

Tatildeki polis memuru, birine kızıp onu döverse, bu durumda kişisel sorumluluğu söz konusu olur. (Çünkü göreviyle ilgili bir şey değildir.)

Kasıt; memurun işlediği eylemden dolayı tazmin borcunun gündeme gelebilmesi için aranan kusur derecesidir.

Memur hukuku dersine ait notları pdf olarak görüntülemek ve indirmek için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1wyCTFV0nYqMGlMILhCKvjsVRAx2h2SIM

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir