Psikoloji vize ve final ders notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Lütfen yazıya oy veriniz)
Loading...

Aşağıdaki AÖF psikoloji ders notları tarafımızca özel olarak hazırlanmıştır. Notlar vize ve final olmak üzere iki bölümdür ve yazının sonunda psikoloji vize ve final notlarının PDF versiyonunu da bulabilirsiniz.

AÖF Psikoloji vize ders notları

Felsefenin ortaya çıkışı, psikolojinin ortaya çıkışıyla doğrudan ilgilidir.

Wundt’un insanların algı ve duyularını laboratuvar ortamında çalışmaya başlaması, psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

Yaşlanmanın, hafıza üzerindeki etkilerini araştırmanın bilimsel amacı, AÇIKLAMA’dır.

Araştırmacı bağımsız değişkeni manipule eder ve bağımlı değişkenin ise değerini ölçer.

Hafızanın yaşla değişimini incelemek için bir grup katılımcıya 15 yıl boyunca her yıl hafıza testi yapan bir araştırmacının izlediği araştırma metodu, Boylamasına Araştırma’dır.

Deney, neden sonuç ilişkisi gösterilebilen bilimsel bir yöntemdir.

Deneysel çalışmalarda kullanılan rastgele tahsis tekniği, içsel güvenilirliği sağlamayı amaçlar.

GABA; uyarılma ve baskılanma dengesinde glutamata zıt etki gösterir.

Otonom sinir sitemi, organların işleyişini etkiler.

İnsanda en gelişmiş beyin bölgesi beyin kabuğudur.

aof psikoloji vize ve final notları

Psikofizik; duyusal deneyimlerle bu deneyimleri ortaya çıkaran çevresel uyaranların fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışma alanıdır.

Fark eşiği; orijinal uyaranda meydana gelen değişikliğin güvenilir olarak algılanabilmesi için gereken en düşük enerji seviyesidir.

Bilişsel psikolojinin kurucusu Neisser’dir.

Psikoloji bilimimi en iyi ifade eden tanım; insanın davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalıdır.

Araştırmacının kendi kişisel tercih ve yargılarıyla hareket etmemesi gerektiğini ifade eden bilimsel yöntem özelliği, nesnelliktir.

Psikanaliz akımının kurucusu Freud’dur.

Gelişimsel psikoloji; doğumdan yaşlılığa kadar insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen psikolojinin alt dalıdır.

İnsancıl yaklaşım; her insanın birbirinden farklı olduğu, her birinin tek başına değerlendirilmesi gerektiğini ve her birinin kendi geliştirme potansiyeline sahip olduğunu savunan psikoloji yaklaşımıdır.

İş performansı; stres düzeyinin iş performansı üzerindeki etkisinin ölçüldüğü bir araştırmada, bağımlı değişkendir.

Ders çalışırken kahve içmenin öğrenme üzerindeki etkisinin ölçüleceği bir deneysel araştırmada, deneysel manipülasyon, deney grubuna kahve içirmektir. Bu deneyde kontrol grubu ise deney grubuyla ders metinlerini aynı sürede okuyan ve bu sürede kahve tüketmeyen kişilerdir.

Bir ölçekte yer alan sorular arasında paralellik olması, o ölçeğin içsel güvenilirliğinin olduğu anlamına gelir.

Organların işleyişini etkileyen preferik sinir sitemi bölümüne otonom sinir sistemi denir.

psikoloji notları

Bir sinir hücresinde nörotransmiter, akson ucundan sağlanır.

Aşırı salgılandığında nöron hasarı ve nöbetlerin oluşmasına sebep olabilen beyindeki temel uyarıcı nörotransmiter, Glutamat’tır.

Otonom sinir sisteminin kontrolünden birince derecede sorumlu merkezi sinir sistemi bölgesi, hipotalamus’tur.

Kısa süreli bellek; kapasitesi sınırlı olan ve aynı zamanda çalışma belleği de denilen bellek türüdür.

İki gözün retinasında oluşturulan görüntülerin karşılaştırılmasıyla oluşan derinlik algısı işlemine Stereopsis denir.

Bilişsel psikoloji; insanların nasıl algıladığını, öğrendiğini, harladığını inceleyen psikolojinin alt disiplinidir.

Almanca öğrenmeye başlayan kişinin, daha önceden öğrendiği İngilizceyi unutmaya başlaması, geriye dönük bozma kavramına örnektir.

Bir uyarının fark edildiği en düşük seviyeye mutlak eşik denir.

Psikanaliz; bilinç altına odaklanarak, hastalıkların sebeplerinim fiziksel olmadığını savunan psikoloji akımıdır.

Davranışçılara göre, insanı anlamak için çalışılması gereken en önemli süreç Öğrenme’dir.

Gelişimsel psikoloji; doğumdan yaşlılığa kadar, insan davranışlarının ve zihinsel süreçleri inceleyen psikolojinin alt dalıdır.

İşlemsel tanım; bir şirketin kurum kültürünü tanımlamak için sahip olduğu değerleri sayıya dönüştürme işlemine verilen addır.

İç geçerlilik; bir deneyden çıkan neden sonuç ilişkisine ne kadar güvenileceğini gösteren ölçüttür.

Broca alanının işlevini bozan patolojik durum, konuşma bozukluğuna neden olur.

Reseptör, nöretransmiterlerle etkileşime girerek hücresel yanıtları başlatan moleküllere denir.

Merkezi sinir sisteminin hiyerarşik düzenlenesinde en üst düzeyi temsil eden yapı Korteks’tir.

Merkezi sinir sisteminde sinir hücresinin miyelin kılıfını Oligodendroglialar hücreler oluşturur.

İnşaat sesine uzun süre maruz kaldıktan sonra, bu sesi duymamak duyusal adaptasyona bir örnektir.

Haptik algı; ellerin temas yoluyla üç boyutlu bir objeyi tanıma işlemine verilen addır.

Araştırmada ölçülecek kavramın işlemsel tanımının yanlış yapılması, kavramsal geçerliliğe zarar verir.

Davranışçılık; çevreye uyumda gerekli olan unsurun öğrenme olduğunu, bu nedenle de psikolojinin sadece gözlemlenebilen davranışlara odaklanması gerektiğini savunan akımdır.

Anadolu üniversitesinde okuyan öğrenciler arasında yapılan bir araştırmanın başka üniversitede okuyan öğrencilere genellenebilme derecesinde, dış geçerlilik denir.

Sosyokültürel yaklaşım; göçmen kişilerin tutum değişimlerini inceleyen bir psikoloğun bu kişilerin yaşadıkları çevreye ve çevrenin özelliklerine odaklanmasıdır.

Çocukların düzenli spor yapmasının fiziksel gelişimleri üzerindeki etkisinin ölçüldüğü araştırmada bağımlı değişken çocukların fiziksel gelişimidir.

Örgüt psikolojisi; işyerinde çalışanların stres düzeylerini araştıran psikolojinin alt dalıdır.

Beyincik; vücut dengesinin sağlanmasından, hareketlerde hız ve düzenin korunmasında sorumlu yapıdır.

Dopamin; beynin ödül sistemi ile ilgili olan ve doğal ödül kabul edilen varlıklara ulaşıldığında artan nörotransmiterdir.

Motor korteks; refleks yayı içinde BULUNMAZ.

Her yıl 11 Eylül’de, Amerika’daki iki kule saldırılarının anımsanmasını sağlayan bellek, epizodik bellektir.

Bir hayvanın korkması gereken durumda diğer hayvanlara oranla daha az korkması limbik sistemde Amigdala’nın zarar gördüğünü gösterir.

Biyolojik yaklaşım; insanı bir hayvan olarak ele alan ve insan davranışlarını açıklarken genetik ve çevre faktörlerin etkisini araştıran psikoloji yaklaşımıdır.

Skinner; davranışçı akım içerisinde şartlanmanın öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bilim insanıdır.

Betimleme; bilimin meydana gelen olay ve olguları tarif etme amacıdır.

İskelet kaslarına sinyal taşıyan sinirlere Somotik Motor Sinir denir.

Höristik; algoritmaların zihinde olmaması durumunda, karar verirken bilişsel kestirmeler sağlaması amacıyla kullanılan zihinsel kısa yollara verilen addır.

Omurilik; duysal ve motor sinyalleri ileten sinirler için geçiş yolu oluşturan yapıdır.

Serotonin; duygu durumlarını düzenleyen, iştah ve uykusuzluk gibi güdüleri tetikleyen nörotransimiterdir.

Zihinsel set kavramına; yöneticinin işyerindeki sorunları 20 sene önceki yöntemlerle çözmeye çalışması bir örnektir.

Ortak alan; aynı masada yemek yiyen insanların arkadaş grubu olduğunu düşünmenize neden olan algısal organizasyondur.

Sinaps; sinir hücreleri arasındaki iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine verilen addır.

Epandim; beyin omurilik sıvısının yapımından sorumlu hücre tipidir.

Atmosferik perspektif; gökyüzünde parlak ve belirgin olmayan objelerin daha uzakta algılanmasını sağlayan derinlik algısı ipucudur.

Psikoloji kavramındaki “psiko” RUH anlamına gelir.

Kantitatif psikoloji; ölçümleme, araştırma dizaynı ve istatiksel analiz gibi konulara yoğunlaşır.

Türk Psikologlar Derneği; araştırmalar sırasında izlenmesi gereken etik yönetmeliğini 2004 yılında kabul etmiştir.

Tek bir bireyi değil bireyleri anlamaya çalışmak; bilimsel yöntemin genellenebilir olması özelliğinden kaynaklanır.

Newton’un “Eğer daha ilerisini görebildiysem, bunun sebebi devlerin omuzları üzerinde durmamdır.” Sözü, psikoloji biliminin “birikerek ilerlemesi” özelliğini ifade eder.

Kirlenmiş işlemsel tanım; ilgilenilen kavram ile aynı anda başka kavramları da ölçen bir işlemsel tanımdır.

Silinme kuramı; üniversiteden mezun olduktan sonra kullanılmayan bilgilerin unutulması “silinme kuramı” kapsamında değerlendirilir.

Tekrarlamak; bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe büyük ölçüde aktarılmasını sağlayan zihinsel faaliyettir.

Sınav sorularını çözmeye çalışırken dışarıdaki sesleri ya da sınıftaki diğer öğrencileri görmemek, seçici dikkat tipine örnektir.

Bir okulda öğretmenin hazırladığı sınav sorularının her birinin zor olması ve öğrencilerin birçoğunun sınavda düşük not alması, duyarsız işlemsel tanım kavramıyla ilgili bir sorundur.

Japonların dini inançları ve saldırganlık davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada toplumsal yapının ve bağların dikkate alınması, sosyo-kültürel yaklaşım kapsamında yer alır.

Nöropsikoloji; beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi ve sinir sisteminin insan davranışındaki rolünü araştıran psikolojinin alt dalıdır.

Ücret artışı ile istekli çalışma arasında sistematik bir ilişkinin olduğunun tespit edilmesi bilimin “yordoma” amacına örnektir.

Beyincik; dengenin ve göz hareketlerinin kontrolünü sağlayan yapıdır.

Optik sinirin gözü terk ettiği noktada alıcı hüzreler olmadığından buraya yansıtılan ışık işleme alınmaz. Bu nedenle bu noktaya KÖR nokta denir.

Bir kişinin parka yürürken birçok uyaran içinde burnuna gelen kokunun yasemin çiçeği kokusu olduğunu fark etmesi ALGI’ya örnektir.

Norepinefrin; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlarla ilgili olan nöretransimiterdir.

aöf psikoloji dersi

AÖF Psikoloji final ders notları

Dopamin, serotonin ve noradrenalin salgılayan sinir hücresi topluluklar beyin sapında bulunur.

Dönüşüm; fiziksel uyarının nöral iletiye çevrilmesinin teknik adıdır.

Karl Marx; çalışmanın insanlara bireysel ve sosyal kimlik kazandırdığını ancak kapitalist toplumun insanları, yaptıkları işlerin gerçek doğasından uzaklaştırdığını ve bu işleri birer ekonomik aktiviteye dönüştürdüğünü savunmuştur.

Çalışanların kendilerini ilgilendiren kararlara katılımı konusu, insan ilişkileri akımıyla ilgilidir.

Frederick W. Taylor, bilimsel yönetim akımının yayılmasında etkin olmuştur.

Y kuşağının tipik özelliği; hoşgörülü olmayı önemsemektir.

Bırakınız yapsınlar tipi liderlik; hem düzenleyicilik hem de düşüncelilik anlamında düşük liderlik davranışıdır.

Schwartz’un modelindeki özaşkınlık, evrencelcilik ve iyilikseverlik değerlerini kapsamaktadır.

Son yıllara ürünlerin pazarlanmasında, işletmelerin markalaşmaya önem vermelerinin nedeni rakiplerden farklılaşmak istemeleridir.

Pazarlama iletişimi; mevcut ve potansiyel müşterilerin isteklerini teşhis etmek ve tatmin etmek için markalarla ilgili enformasyonun ve anlamların ses, müzik ve yazı gibi sembollerin yardımıyla kitlesel ve birebir iletişim araçlarıyla aktarılmasına verilen addır.

Konumlandırma; markalı ürünlerin, somut ve soyut temel özelliklerinin, tüketicinin zihninde yerleşmesini ve kolayca hazırlanmasını sağlamaya yönelik iletişim çabasıdır.

Bireylerin özgüven düzeyleri ile iş bulma başarıları arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılacak en uygun araştırma yöntemi Korelasyondur.

Refleks merkezi her zaman merkezi sinir sisteminde yer alır.

Algı; uyaranların taşıdığı bilgilerin amaliz edilmesi, tanınması, yorumlanması ve organize edilmesini kapsayan süreçtir.

Doğan; teniste yenince bunu yeteneğine bağlıyor; ama yenilirse de gece uykusunu alamamasına bağlıyorsa, bu durumu açıklayan sosyal psikoloji kavramına “Kendine yontan atıf hatası” denir.

Duygusallık sonucunda kişi; stresli olaylar karşısında paniğe kapılır ve doğru hareket edemez.

Pazarlama; bireysel ve örgütsel ihtiyaçları tatmin etmek üzere belirli bedel karşılığı değiş tokuş edilecek fikirlerin, mal ve hizmetlerin biçimlendirilmesi, tanıtılması, fiyatlandırılması gibi süreçlerin araştırma ve planlamaya dayalı olarak yönetilmesine verilen addır.

Klinik psikoloji; zihinsel hastalıkların nedenleri ve tedavisiyle ilgilenen psikoloji alt dalıdır.

Schwatz’un değerler düzenine göre özgenişletim değerlerini benimseyen bir kişinin çalışma hayatından ilk beklediği unsur Saygınlık’tır.

Örgütlenme; örgütte hangi faaliyetin kimin tarafından yapılacağının belirlendiği yönetim işlevidir.

Güç mesafesi; bir toplumda kıdem ve statüye göre kaynakların dağıtıldığı, farklılıkların belirleyici olduğu ve normal kabul edildiği Hofstede’nin kültür boyutudur.

Örgüt kültürü; çalışanların örgütte paylaştıkları değerler, ortak anlayış ve davranış biçimi olarak tanımlanır.

Kişisel satış; bir ürün veya hizmeti bir kişiye veya gruba satmak, tanıtmak ya da tutundurmak işlemidir.

Tümdengelim; bir problemi çözerken genel ilkelerin evrensel olduğunu varsayarak, o probleme uygunluğunun değerlendirilmesi ve o probleme ilişkin sonuç çıkarılmasıdır.

Geştalt; insan deneyimlerini ve bilinci anlamaya çalışırken parçalara bölme fikrine karşı çıkan akımdır.

Takımları için kavga eden futbol taraftarlarının davranışlarının içinde bulundukları gruptan nasıl etkilendiğini araştıran alt psikoloji dalı Sosyal Psikolojidir.

Beynin sol yarım kümesi, dil becerilerinden sorumludur.

Limbik sistem; duyguların oluşumundan ve bunların dışa vurumundan sorumlu olan sinir sistemi parçasıdır.

Psikolojik sermaye; bireyin zorluklarla karşılaştığında ayakta kalma gücü ve olumlu beklentiler taşıma potansiyeline verilen addır.

Asgari grup etkisi; bir bireyin üyesi olduğu siyasi partiye ve seçmenlerine daha üstün özellikler atfetmesidir.

İşten ayrılmayı planlayan kişinin; “Yöneticim zor günümde yanımdaydı, onu bırakmamalıyım.”  Demesi ve örgütüne bağlılık göstermesi, normatif bağlılık türüne bir örnektir.

Sigara tiryakisi bir kimsenin sigaranın zararlarıyla ilgili mesajları algılamaması, sosyal yargı kuramıyla ilgilidir.

Dişillik; şirkette işbirliği, uyum, nezaket gibi değerlerin ön planda tutulmasını ifade eder.

Vroom’un beklenti kuramına göre; bireyler çabaladıklarında ya da performansları yükseldiğinde arzu ettikleri ödüle ulaşacaklarını bildiklerinde güdülenirler.

Bilişsel çelişki kuramı; asitli içeceklerin zararını bilen kişinin, bu içecekleri içmeye devam etmesi ve huzursuzluğunu gidermek için sağlıklı içeceklere yönelmesidir.

Omurilikle bağlantılı olan çevresel sinirler spinal sinir denir.

Normatif yaklaşım; bireylerin karar verme sürecinde kendi çıkarlarını maksimize edecek en akılcı kararı alacak olmalarıdır.

Taylor; parça başı ücret sistemini geliştiren bilimsel yönetim akımının öncüsüdür.

Eski hükümlülerin şirkette çalışınca, çalışma huzurunu bozacaklarına inanmak, önyargının bir sonucudur.

Dış grup homojenliği yanılgısı; bir şirketin yöneticilerinin sendikaya üye olan çalışanlarının hepsinin birbirine benzer özellikler taşıdığına inanmasıdır.

Öznel norm; bireylerin davranışlarının içinde bulundukları sosyal çevreden ne kadar kabul görüp görmeyeceğiyle ilgili düşünülmüş eylem kuramıdır.

Dönüştürücü lider; çalışanlara ilham vererek, yüksek hedefler koyarak ve onları zihinsel açıdan destekleyerek vizyonunu gerçekleştirmeye çalışan lider türüdür.

Bir ürünün satışını artırmak için indirimler yapılması, hediye kuponlar dağıtılması pazara işleminin, Satış Promosyonu bileşenini oluşturur.

Frederick W. Taylor’un çalıştığı fabrikadaki işçileri gözlemleyip bilimsel yönetim prensiplerini hazırlamasındaki temel hedef; işçilerin üretkenlik ve verimlilik düzeylerini artırmaktır.

aöf psikoloji sınav notları

Reklam; bir mal, hizmet ya da fikrin kimliği belirli kişi ya da kuruluşlarca bir bedel karşılığı olarak yüz yüze olmayacak şekilde medyada hedef kitlelere dağıtımına verilen addır.

Bir kimsenin marka hakkında tutumu yokken, reklamları incelemesi ve denemeye karar vermesi, pasif öğrenme kuramına bir örnektir.

Otomobillerin yakıt performansının önemli olduğunu düşünen kişinin, alacağı otomobili seçerken bu kriteri göz önünde bulundurması yararcı işleve bir örnektir.

Özümseme etkisi; sosyal yargı kuramına göre bireylerin, kabul etme alanına yakın düşen mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine uygun olduğunu düşünmesidir.

Hale etkisi; ilk kez Edward L. Thorndike tarafından ortaya konan ve bireyin zekası, girişkenliği ya da fiziksel görüntüsü gibi tek bir özelliğine bakarak kişi hakkında genel anlamda olumlu bir izlenim geliştirmeyi ifade eden kavramdır.

Okulda arkadaşları tarafından dışlanan birisi, Maslow’un piramidinde yer alan Sosyal ihtiyaçlarını karşılayamıyor demektir.

Eyfel kulesi; Trompenaars yaklaşımı içinde yer alan, bireyin hiyerarşide yükseldikçe gücünün ve sorumluluğunun arttığı, ayrıntılı iş tanımları ve kurallar ile planlamaya önem verilen iş odaklı kültür boyutuna verilen addır.

Havvthorne etkisi; Mayo’ya göre; başkaları tarafından gözlemlendiklerini ya da ilgi gördüklerini hissettikçe çalışanların davranış şekillerini değiştirmeleri veya normalden farklı davranmalarıdır.

anadolu açıköğretim psikoloji notları

Frederic W. Taylor’un “Bilimsel yönetim prensipleri” kitabını hazırlamasındaki temel düşünce, işçilerin çalışma kapasitelerini artırmaktır.

Kitlelerin birliği; ortak grup aklının ve ortak tahmin yürütmenin bireylerin tek başına verdikleri kararlardan daha doğru olacağını ifade eden psikolojik kavramdır.

Bir örgütün çalışanlarının sahip olduğu bilgi, beceri, eğitim ve uzmanlık seviyesi, o örgütün Beşeri sermayesidir.

İtaat; bir çalışanın takdir edildiğini ve onay aldığını hissetme ihtiyacı nedeniyle, yöneticisinin etik dışı olsa bile her türlü emrini yerine getirmesidir.

Parfüm reklamlarında çekicilik ve hoş görünme gibi unsurların kullanılması, psikanalitik kuramına bir örnektir.

Gıda reklamlarında ürünlerin yararları ve kalorileri ilgili mesajların verilmesi, bilgi kazandırıcı işleve bir örnektir.

Daha çok tek başına olmayı tercih eden, ciddi ve sessiz çalışan tiplemesi, dışa dönük olmayan kişilik boyutuna bir örnektir.

Bulunduğu ortamda hoş karşılanmayacağını düşündüğü için lüks araba almayan kişi, Öznel norm kavramına göre hareket etmektedir.

Anadolu AÖF psikoloji ders notlarını Pdf olarak aşağıdan indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1rtgDLbJwgeQ-EdSWzZfvSje8ojsozTTm

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir