Sosyal hizmete giriş vize ve final ders notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 5,00 / 5)
Loading...

Sosyal hizmete giriş ders notları tarafımızca hazırlanmıştır ve hiçbir yerden alınmamıştır. Bu notlar hazırlanırken esas alınan temel kaynak çıkmış sorular olmuştur ve ders geçme amacında olanlar için aşağıdaki sosyal hizmete giriş notları gayet yeterli olacaktır.

Notlar vize ve final olarak iki bölümden oluşmaktadır. Ayrıca yazımızın sonuna bir de bu notların PDF versiyonunu da ekledik.

Sosyal hizmete giriş vize ders notları

Yapısal bütüncü yaklaşım; sosyal çalışmada; ekonomik politik yapının toplumsal yapıda ve sosyal ilişkilerde belirleyici olduğunu, insanın ve toplum etkileşiminin toplumsal bütün içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden bir yaklaşımdır.

Meslek etiği; mesleki roller yerine getirilirken, meslek elemanı üzerindeki yaptırım unsurudur.

Sosyal çalışma mesleğinin en temel özelliği, insancıl ve demokratik idealler ile demokratik görüşleri benimsemiş olmasıdır.

Özel gereksinim grupları; ekonomik, sosyolojik, etnik ve uyumsuzluk gibi nedenlerle toplumun dışladığı nüfus gruplarına verilen addır.

Meslek ve disiplin olarak biçimlenen sosyal hizmet anlayışı; bilimsel olarak MODERNİTE düşünce sistemlerinin bir ürünüdür.

Vakıf kuruluşları; Osmanlılar döneminde 19uncu yüzyıla kadar sosyal hizmetleri gerçekleştiren örgütlenmeye verilen addır.

Sosyal hizmetlerin amaçlarından birisi de, birey-toplum etkileşimini güçlendirmektir.

20nci yüzyılda sosyal çalışmanın gelişiminde tercih edilen model TIP’tır.

Sosyal çalışma; geleneksel sosyal sorunların yanı sıra sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni sosyal sorunları çözmek için mesleki ve bilimsel olarak var olan uygulamalı bir meslektir.

Sosyal yardımcı; sosyal hizmetler alanında ön lisans düzeyinde eğitim almış ara elemandır.

Ülkemizde sosyal çalışma eğitimine ilk defa 1961 yılında başlanmıştır.

sosyal hizmete giriş notları

 

Sosyal inceleme raporu; sosyal hizmet uygulamasında başvuranın meslek elemanı tarafından ekonomik, sosyal, kültürel ve ailesel benzeri birçok açıdan incelenmesiyle oluşturulan mesleki rapordur.

Sosyal çalışma etiği; sosyal çalışma mesleğinin evrensel yönünü oluşturan meslekle ilgili ahlaksal kuralları kapsar.

Mesleki müdahale; başvuranın ya da müracaatçının sorularının çözümünde meslek etiği, mesleki bilgi ve beceri çerçevesinde yapılan mesleki çalışmaya verilen addır.

Ekolojik çevreci yaklaşım; sosyal çalışma mesleğinin başlangıcından beri özellikle bireyle çalışmada kullanılan ara yaklaşımlardan biridir.

Evrensel bir meslek olarak görülen sosyal çalışma, yıllarca “Sosyal Refah” kavramı ile özdeş görülmüştür.

Sosyal çalışma bilim olarak ortaya 20nci yüzyılda çıkmıştır. (1900’ler)

Türkiye’de sosyal çalışma eğitimine ilk başlandığında, 1960-63’lü yıllarda, ilk temel kaynakları ABD’den çevrilmiştir.

Osmanlı’da ilk kez 18nci yüzyılda sosyal yardım amaçlı vergi toplanmıştır.

Sosyal hizmetlerin geliştirilmesinde, DİN ADAMLARININ başlattığı hareketi sosyal çalışma mesleği devralmış ve mesleki tabana oturtmuştur.

Sosyal çalışma alanında eğitilmiş eleman ihtiyacını gidermek için ilk adımın atıldığı şehir Londra’dır.

Sosyal hizmet mesleğinin ilk etik kuralları Mary RICHMOND tarafından atılmıştır.

Güçlendirme yaklaşımı; başvuru sahiplerinin özellikleri ve güç koşullara karşı gelebilme konusunda sosyal çalışma uygulamasının etkililiği açısından üzerinde durulan bir yaklaşım türüdür.

Bireysel sosyal çalışma; görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından, başvuranın yaşadığı ruhsal sorunları aşabilmesi amacıyla; kendisiyle teke tek veya yüz yüze kayda dayalı olarak yapılan mesleki çalışmadır.

Grupla sosyal çalışma ilk kez ABD’de başlamıştır.

Sosyal çalışma mesleğinin gelişimine katkı yapması bakımından, mesleğin öncülerinin en çok ilgilendikleri müracaatçı grup YOKSULLAR olmuştur.

Sosyal hizmet alanında eğitilmiş eleman ihtiyacının karşılanması için atılan ilk adım 1873’te Londra Hayır derneklerinin çalışanlar için düzenlediği konferanslardır.

Davranış bilimleri; 2. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan, insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Radikal yaklaşım; geleneksel sosyal refah devletine ulaşmayı amaçlayan yaklaşımdır.

Dünyada ilk sosyal hizmet okulu Hollanda’da açılmıştır. (1899)

Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonunun sosyal çalışma meslek etik ilke ve sorumlulukları ülkemizde 1997 senedinde kabul edilmiştir.

Sosyal çalışma felsefesi, İnsan Hakları kavramına dayanır.

Sosyal refaha ilişkin ilk yasal düzenleme “Yoksullar Yasası”dır.

Psikodinamik yaklaşım; sosyal hizmetin meslekleşme sürecinde önemli katkısı olan bir yaklaşımdır.

Sosyal çalışma alanında üretilen kaynakların büyük bölümünün sağlandığı ülke ABD’dir.

Mesleki görüşme; sosyal çalışmacının zamanının büyük bölümünü ayırdığı ve mesleğin temeli olan tekniktir.

Öğreticilik; sosyal çalışmacının, stresin çıkardığı sorunlarla uğraşırken yerine getirdiği rollerden biridir.

Sosyal çalışmanın daha çağdaş bir yaklaşımla ele alınmasında önemli rolü olan sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu 1982 yılında 2828 sayılı yasayla kurulmuştur. Bu yasayla sosyal çalışma modern bir yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştır.

Sosyal hizmet ön lisans bölüm mezunlarına sosyal yardımcı, sosyal danışman ya da sosyal tekniker unvanı verilir.

Sosyal çalışma mesleğinin kaynağı olarak DİN gösterilebilir.

Sosyal çalışmanın temel sorunsalı; insanların ve toplumun değişmesi ve gelişmesidir.

Bireyle çalışma; kendine yardım etmeleri için insanlara yardım anlamına gelen bir sosyal çalışma ilkesidir.

Meslek etiği; meslek elemanlarının insanlarla ve toplumla ilişkilerinde mesleklerinin gerekli kıldığı ahlaksal yaklaşımların neler olduğunu ve olması gerektiğini açıklayan ifadeler bütünüdür.

Sosyal eylem; bir topluluğu istedikleri amaca vardırabilmek için sosyal çalışmacılar tarafından yürütülen çalışmalardır.

Mesleki görüşme; aynı zamanda bilgi toplama, sosyal inceleme, bilgi verme, teşhis, karar verme ve tedavi gibi isimlerle de anılır.

Sosyal çalışma mesleğinin felsefesinin odağında insan ve toplum yer alır.

Lonca teşkilatı; Osmanlı’da küçük esnaf arasında mesleki yardım örgütü olarak kurulmuş; sonra gayrimüslimleri de üye alarak laikleşmiş ve sosyal hizmet fonksiyonunu yerine getirmiş bir yapılanmadır.

Değerler; mesleği kontrol ve disipline etmekte kullanılan etkili araçlardır.

1633 yılında hasta ve engellilerin bakımı için ve hemşirelik mesleği amacıyla “Hayırsever kızlar” derneğini kuran papazın adı Vincent de Poul’dur.

IASSW; sosyal çalışma eğitiminin gelişimi için tek örgüttür ve sosyal çalışma eğitiminin baş sözcüsü olarak kabul edilir.

IASSW = International Association of Schools of Social Work

Tarihin ilk dönemlerinde sosyal hizmet dağıtımını din ve toplum önderleri yapmıştır.

Yöntem; meslek elemanının uygulamada temel destek aldıkları kuramlara uygun olarak; mesleki süreçte varmak istedikleri hedefe ulaşabilmek için kullandıkları yoldur.

Sosyal çalışmanın uygulama alanlarında etik yaklaşımın ilişkili olduğu iki temel kavram Bilim ve Meslek’tir.

Sosyal hizmete giriş final ders notları

Çocuk mahkemeleri kanununun yürürlükten kaldırılmasını sağlayan kanun Çocuk Koruma Kanunudur.

Sosyal çalışma; insan hakları felsefesinin uygulama mesleğidir.

Yaşlı kulüpleri; aile ve çocuk refahı alanındaki hizmet modellerinden birisidir.

Toplum kalkınması; toplumun geri kalmış yörelerinin belirli düzeneklerle kamu gücü önderliğinde, toplum bireylerinin kendi güçlerinin devinime sokulmasıdır.

Çocuk ihmali ve istismarı kavramının bir sosyal sorun olarak ilk kez kullandığı ülke ABD’dir.

Sosyal çalışmanın temel kavramları; sosyal hizmet uygulamalarından ortaya çıkarak gelişmiştir.

Sosyal devlet; kapitalist sistemi sürdürmekle beraber; sosyal sınıflar arasında denge sağlayarak bu amaç için ekonomik ve sosyal önlemler alan ve gelişmeyi sağlayan devlet biçimidir.

Göçmen; kendine bir süre için ya da sürekli olarak yeni bir yaşam kurmak amacıyla bir ülkeden diğerine taşınan kişiye denir.

Mesleği odağı; sosyal hizmet uygulamasında bir mesleğin en TEMEL olan ve belirgin biçimde tanımlanan ilgi ve çalışmalarının merkezini oluşturan konulara verilen addır.

Aile refahı hizmetleri; ailenin toplum içindeki işlevinin yerine getirilmesinde ortaya çıkan engellerin giderilmesi, aile bireylerinin sağlıklı gelişimi, aile yaşamının düzenli sürmesini amaçlayan hizmet türüdür.

Darülaceze; Osmanlı’da II. Abdulhamit tarafından, korunmaya muhtaç çocuk, engelli, yoksul kişilerin korunması için ve dilencilikten ve sokaktan kurtarılmaları için açılan bakım kurumudur.

Duygusal istismar; çocuk ve gençlerin kendilerini etkileyen tutum ve davranışlara maruz kalarak toplumsal ve bilimsel standartlara göre psikolojik travmaya uğratılmasıdır.

Bireyin kendisinin karar verme hakkı; self determination anlamına gelir.

Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin ilk yasal düzenleme 1949’da yapılmıştır.

Sosyal inceleme; bir olgunun, ilgili sosyal çalışmacı tarafından ekonomik, eğitsel, kültürel vb. boyutlarıyla incelenmesidir.

Türk tarihinde; çocukların korunmasıyla ilgili ilk resmi ve düzenli önlemler İlhanlılar döneminde alınmıştır.

Sosyal çalışmacı grupla sosyal çalışma yaparken, Mezzo düzeyde müdahalede bulunur.

Sosyal politika kavramı ilk olarak Almanya’da kullanılmaya başlanmıştır.

Sosyal yardım; kendi eline olmayan nedenlerle, asgari ölçüde dahi geçinemeyen kişileri, en kısa sürede kendisine yeterli hale getirmeyi amaçlayan, karşılıksız parasal, sosyal gelir ve destek sağlayıcı kamusal faaliyetler olarak tanımlanabilir.

ILO’nun 2006 küresel raporuna göre dünyada 218 milyon çocuk çalışmaktadır.

Türk tarihinde sosyal refah devleti yaklaşımını ilk getiren anayasa 1961 anayasasıdır.

Sokak sosyal çalışması; evsiz olan ve bir kurumda bakımı reddeden alkolik veya madde bağımlılarına yönelik olarak kendi koşullarında yapılan sosyal çalışmadır.

Dünyada açılan ilk toplum merkezi “Toynbee Hall”dır.

ABD’de okul sosyal çalışması başladığında bu hizmete ilk olarak Ziyaretçi Öğretmenler adı veriliyordu.

Evlan edinme; maddi, şekil şartları kanunla belirlenen ve sahih nesep bağı oluşturan bir kurumdur.

Bakım ve rehabilitasyon merkezleri; ENGELLİ refahı alanında sunulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Sosyal hizmet yöntemi; sosyal çalışma mesleğinin uygulama alanlarında hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarının organizasyonu, etkili ve verimli kullanımı gibi konularda yararlanılan sosyal çalışma yöntemidir.

Şiddete maruz kalmış kadınlar da dahil olmak üzere, sosyal çalışma mesleğinin birincil hizmet sunum alanı İl ve İlçe Sosyal Hizmet Kuruluşlarıdır.

Meslek alanı; bir mesleğin yürütüldüğü, işlevinin yerine getirildiği çalışma alanına verilen addır.

Türkiye’de ilk çocuk mahkemesi 1983’te kurulmuştur.

Sosyal hizmete giriş pdf ders notları

Çocuk hakları en açık şekilde BM çocuk hakları beyannamesinde yer alır.

Çocuk ihmali; çocuğa bakmakla yükümlü olanın, çocuğu fiziksel ya da duygusal açıdan ihmal etmesidir.

Muhtaç yaşlı; sosyal ve ekonomik olarak yoksunluk içinde olan ve korunmaya ihtiyaç duyan yaşı bireye verilen addır.

Tıbbi sosyal çalışma; hastaların tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden sağlıklı şekilde yararlanmalarını engelleyen içsel ve dışsal sorunların çözümlenmesi için yapılan destekleyici hizmetlere denir.

Toplum merkezlerinin temel amacı; insanları birbiriyle kaynaştırarak işbirliği sağlamak ve insan ilişkilerini bu yolla geliştirmektir.

Mültecilerle ilgili uluslararası örgütün başında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yer alır.

Sivil toplu kuruluşları; halkın, devleti denetlemesini ve demokratik tutum içinde tutmasını sağlayan örgütlere denir.

Küreselleşme; uzak yerleşimleri birbirine, yerel oluşumların millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği ve bu şekilde birbirine bağlanan toplumsal ilişkilerin dünya çapında yoğunlaşmasıdır.

Sosyal adalet, kişilerle toplum arasında iyi ilişkiler kurulmasına ve herkese uygar bir yaşam düzeyini sağlamayı öngören bir kavramdır.

Sosyal hizmet teorilerini anlamada ön koşul sayılan yaklaşım, psikodinamik yaklaşımdır.

1918 yılında Smith kolejinde psikiyatrik sosyal çalışma eğitimine başlanma nedeni 1. Dünya Savaşıdır.

Küreselleşme kavramı, modern çağ boyunca Evrenselleşme kavramının yerine geçmiştir.

Ülkesindeki baskıdan kaçarak Türkiye’ye gelen ve geri dönmeyen Suriyeli bir kişi MÜLTECİ olarak tanımlanır.

Mültecilerin hukuki durumuna dair sözleşme Cenevre Sözleşmesidir.

1982 anayasasında sosyal devlet ilkesi benimsenmesine rağmen, sendika ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri kısıtlanmıştır.

Türkiye’de ilk kez sosyal çalışma eğitimi vermiş olan Sosyal Hizmetler Akademisi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Gerontolojik sosyal çalışma; yaşlıların ve ailelerinin yaşam kalitesini güçlendirmeleri ve sürdürmelerine yardımcı olan çalışma alanına verilen addır.

Sosyal Hizmet Müteahhısları Derneği; ülkemizde 1968’te kurulmuş ve sosyal çalışma meslek elemanlarının hak ve çıkarlarını koruyan, gözeten bir meslek örgütüdür.

Yoksulluk; normal yaşam olarak kabul edilen her şeyden mahrum bırakılma olarak tanımlanabilir.

Etik kelimesinin Türkçe karşılığı “Meslek Ahlakı”dır.

Olgu kaydı; meslek elemanının, başvuru sahibi hakkındaki bilgileri yorum ve değerlendirmelerini de kapsayacak şekilde seçime tabi tutarak yazıya dökmesidir.

Grup terapisinde en TEMEL değişken, kişilerarası etkileşimdir.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kırsalda sosyal hizmet’e bir örnektir.

Yoksul kelimesinin günümüzde kullanılan temel anlamı, “yeterince tüketemeyen”dir.

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Sosyal Hizmetlere Giriş Ders Notlarını Pdf olarak görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1b1QbIpKltOIMjJhD172W5E6-h3VuseCj

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir