Ticaret Hukuku ders notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,75 / 5)
Loading...

AÖF Ticaret Hukuku için hazırlanan bu ders notları, sitemizce özgün ve özel olarak hazırlanmıştır. Ticaret Hukuku ders notlarını vize ve final olarak iki bölüme ayırdık.

Yazının sonunda, AÖF ticaret hukuku ders notlarını PDF olarak da bulabilirsiniz.

TİCARET HUKUKU VİZE DERS NOTLARI

Endüstriyel tasarım; bir ürünün tümü ya da bir parçası üzerindeki malzeme, renk, süs gibi insan duyusuyla algılanan unsur ve özelliklerin oluşturduğu bütündür.

Aksine bir hüküm yoksa; dava konusunun değerine ya da tutarına bakılmaksızın, tüm ticari davalara bakmakla görevli olan mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş işlerin ticari kabul edilmesi için, illa ki aynı zamanda bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi GEREKMEZ.

Ticari işletmeyi devreden kişi, aynı zamanda başka bir ticari işletmeye sahip DEĞİLSE, tacir sıfatını kaybeder.

Ticaret sicilinin yetki çevresi, İL-İLÇE esasına göre belirlenir.

Geçici tescilin sicilden silinmemesi için, tarafların en geç 3 ay içinde anlaştıklarını ya da mahkemeye başvurduklarını ispat etmeleri gerekir.

Ticaret sicili, Ticaret Bakanlığının denetim ve gözetimi altındadır.

Markanın hükümsüz kalmasını engellemek için, koruma süresinin bitiminden itibaren en geç 6 ay içinde yenileme talebinde bulunulması gerekir.

Sicilin tutulmasından doğan müteselsil sorumluluk, devlete ve ilgili odaya aittir.

Cari hesap sözleşmesi varsa, taraflar arasındaki ilişki TİCARİ İŞ niteliğinde kabul edilir.

Cari hesap sözleşmesinde; haciz tebliğ edilen taraf 15 gün içinde haczi kaldırtmazsa, cari hesabın karşı tarafı sözleşmeyi feshedebilir.

Simsarlık sözleşmesi; taraflar arasında bir sözleşme kurulması olanağının hazırlanmasına ya da kurulmasına ARACILIK etmenin üstlenildiği, sözleşme kurulursa ücrete hak kazanılabildiği bir sözleşme türüdür.

Kolektif ortaklık sözleşmesinin düzenlendiği andan şirketin tüzel kişilik kazanmasına kadar geçen sürede, kurucular arasındaki ilişkide adi ortaklık hükümleri uygulanır.

Kolektif ortaklıkta, tüm ortakların GERÇEK kişi olması zorunludur.

Lex comissoria kavramı; rehin hukukunun genel ilkesi gereğince; tarafların, borcun zamanında ödenmemesi halinde rehin konusu malın mülkiyetinin doğrudan alacaklıya geçmesi konusunda anlaşması anlamına gelir.

Tacir olmanın sonuçları şunlardır:

 • İflasa tabi olma
 • Basiretli iş adamı gibi davranma
 • Ücret ve faiz isteme
 • Fatura düzenleme

Markalar, finansal kiralamanın konusu OLAMAZ.

Şunlar, acentenin borçlarındadır:

 • İş görmek ve tacirin çıkarını gözetmek
 • Verilen talimatlara uymak
 • Tacire bilgi vermek
 • Önleyici tedbirler almak

Franchise alan kişi, franchise veren adına ve namına hareket ETMEZ. Kendi adına hareket eder.

Pazarlamacı; ticari vekil durumunda olan, işletme sahibini temsilen sürekli olarak ve işletme dışında, anlaşma yapmayı ya da anlaşmada belirtilen işleri yapmayı ücret karşılığı üstlenen kişidir.

Ödünç sözleşmesinde, bileşik faiz uygulaması mümkündür.

Büyükşehir belediyesine ait bir halk ekmek fabrikasının TACİR sıfatı da bulunur.

Ticari temsilcinin atanması hususunun ticaret siciline tescili, AÇIKLAYICI etkiye sahiptir.

İşletme konusu, bir anonim şirketin ticaret unvanında mutlaka gösterilmelidir.

Taraflardan birinin ölmesi halinde, cari hesap sözleşmesi kendiliğinden SONA ERMEZ.

Ticari temsilcinin, taşınmaz malları devretmek için AÇIKÇA yetkilendirilmiş olması gerekir.

Saklama süresindeyken çıkan bir yangın sonucu, tacirin ticari defterleri yok olursa, tacir durumu öğrendikten sonra 15 gün içinde mahkemeye başvurarak zayi belgesi almalıdır.

Adi ortaklıkta ortaklık kararları, kural olarak OYBİRLİĞİ ile alınır. Ancak sözleşmede bunun için çoğunluk öngörülmesi de mümkündür.

Şunlar, limited ortaklık genel kurulunu toplantıya çağırabilir:

 • Müdürler
 • Tasfiye memurları
 • Sermayenin en az onda birine sahip olan pay sahipleri
 • Mahkemenin izniyle tek bir pay sahibi

Ortaklık kavramının unsurları şunlardır:

 • Sözleşme unsuru
 • Ortak amaç unsuru
 • Sermaye unsuru
 • Affectio Societatis unsuru

Limited şirketin ticaret unvanının değiştirilmesi için, bu şirket sözleşmesinin değiştirilmesi şeklinde bir karar olduğu için, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı gerekir.

Tacirler arasında, faks aracılığıyla yapılan temerrüt ihtarı, Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun DEĞİLDİR.

Ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde, ticari davalar asliye hukuk mahkemelerinde görülür.

Kanunun ticaret siciline tescilini öngördüğü bir durum, aksine özel bir düzenleme yoksa ilan edilmek zorundadır.

Ticaret defterlerinin hiç tutulmamasının ya da eksik tutulmasının cezası, idari para cezasıdır.

Vadesi gelmiş alacaklar, bir anonim şirkete sermaye olarak konulabilir.

Limited şirketler, şirket sözleşmesinin ticaret siciline tescil edildiği anda tüzel kişilik kazanır.

bilgisayar ve ticaret

Ticaret şirketlerinde kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi, şirket sözleşmesinde hüküm bulunması halinde mümkün olabilir.

Ticari işletmenin devrinde; devreden ve devralanın işletmenin borçlarından müteselsilen sorumluluğu 2 yıldır.

Ham madde, işletmenin MADDİ mal varlığı unsurlarından birisidir.

Hapis hakkını kullanmada kolaylıktan faydalanma için, her iki tarafın da tacir olması gerekir.

Ticari işletme rehninin ticaret siciline kaydının, rehin sözleşmesinin tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekir.

Ticaret unvanındaki Türk, Türkiye ve Milli gibi kelimeler ancak Cumhurbaşkanlığı izniyle kullanılabilir.

Cari hesap dönemi sonunda, bir taraf diğer tarafa bakiye cetvelini tebliğ ederse, karşı taraf bu cetvele 1 ay içinde itiraz etmezse, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.

Para alacakları, cari hesaba geçirilebilir.

Tacir yardımcılarından Acente, taciri DOĞRUDAN temsil etmeye yetkilidir.

Limited ortaklıklarda PATENT hakkı sermaye olarak getirilebilir.

Kar sağlamak, ortaklığın unsurlarından biri DEĞİLDİR.

Anonim ortaklık, tüzel kişiliğini kazandığı anda TACİR sıfatını da kazanır.

Tacir, ticari işletmesini, açtığı günden itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil ettirmek zorundadır.

Ticaret sicili işlemlerinde, inceleme sonucunda sicil müdürünün vereceği karara itiraz süresi 8 gündür.

Cari hesaptan doğan bir anlaşmazlık nedeniyle açılacak dava, 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

Kendisine ticari temsilcilik yetkisi verilmeden, işletmeyi yönetmek için işletme müdürü olarak atanan kişinin sıfatı TİCARİ VEKİL olacaktır.

Limited ortaklık, TEK kişiyle kurulabilir.

TİCARET HUKUKU FİNAL DERS NOTLARI

borsa çizgileri olan bir tablet bilgisayar

Faturayı alan kişi, aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde itirazda bulunmazsa, fatura içeriğini kabul etmiş sayılır.

Sicilin olumsuz etkisi kavramı; ticaret siciline tescili gerektiği halde tescil edilmemiş ya da ilanı gerektiği halde ilan edilmemiş hususlarda, üçüncü kişilerin iyi niyetli olduğunun kabul edilmesi anlamına gelir.

Çağrısız genel kurulun geçerli olması için; bütün pay sahiplerinin ya da bunların temsilcilerinin hazır bulunması ve aralarından hiçbirinin itiraz etmemesi gerekir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması konusu, genel kurul gündeminde yer almasa bile genel kurulda görüşülebilecek konulardan birisidir.

Tek pay sahipli anonim şirketlerde, tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararın geçerli olması için, YAZILI şekle uygun yapılması gerekir.

İmtiyazlı pay; kâr payı, oy hakkı vb. hususlarda diğerlerine oranla bir paya tanınan üstün hakka denir.

İmtiyazlı hak sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte kayıtlı sermaye sistemine geçiş kararının geçerli olabilmesi için, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanarak bu kararı onaması gerekir.

Sermaye artırımı, payın aslen kazanılması hallerinden biridir.

Banka bonoları, nama yazılı olarak DÜZENLENEMEZ.

Vadenin gelmemiş olması; senede bakılarak görülebilen ve anlaşılabilen def’ilere örnektir.

Ortaklığın; kendisiyle ilişkisi bulunan bir kişiyi genel kurulda kendilerine adına oy kullanıp işlem yapması için atamaları için pay sahiplerine öneriyorsa, bu kişiye organın temsilcisi denir.

Alonj; kıymetli evraktaki yer darlığını çözmek için ortaya çıkan ve evraka eklenen düz kağıda verilen addır.

Nama yazılı pay senedinin devri için şu işlemlerin yapılması gerekir:

 • Ciro veya temlik
 • Zilyetliğin geçirilmesi
 • Pay defterine kayıt

Fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan uyuşmazlıkların ticari dava sayılabilmesi için, mutlaka bir ticari işletmeyle ilgili olması gerekir.

Tescil için başvuru yapılan markanın başkasına ait ismi ya da fotoğrafı içermesi halinde, yapılan başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından, ilgili kişinin itirazı üzerine reddedilir.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflası; anonim şirketin sona ermesine yol AÇMAZ.

Anonim şirketin sermayesinin üçte ikisinin kaybedilmesine rağmen gerekli önlemler alınmamışsa, ayrıca bir karara ve ihbara ya da mahkeme kararına gerek olmadan anonim şirket kendiliğinden sona erer.

Anonim şirket genel kurulunda, şirket merkezinin yurt dışına çıkarılması kararının OY BİRLİĞİ ile alınması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde OYDAN YOKSUN PAY’a izin vermemektedir.

Kıymetli evrakta; borçlunun senet metninde tahrifat yapıldığı iddiası; senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defilerden olsa da, HERKESE karşı ileri sürülebilir.

Ticari işletme rehninde, rehin sözleşmesinin NOTER tarafından düzenlenmesi gerekir.

Anonim şirket ortaklarının şirkete karşı sınırlı sorumluluğu, ortağın sermaye taahhüdünü ifa etmesiyle sona erer.

Çıkarılmış sermaye; TTK 329uncu maddedeki “Sermayesi belirli paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu olan şirket” tanımındaki sermaye kavramının karşılığıdır.

Otomotiv üreticisi şirketler, anonim şirket olarak kurulmak zorunda değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar vermek, anonim şirket genel kurulunun DEVREDİLEMEZ yetkilerinden birisidir.

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri; anonim şirketlerde, genel kurul toplantısından en geç 1 gün önce pay senetlerine zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alan ve bunları sunarak toplantıya katılabilen pay sahiplerine verilen addır.

Butlan; Ticaret Kanununa göre her pay sahibinin en az 1 oy hakkına sahip olduğu genel kuralını ortadan kaldıran genel kurul kararlarına karşı uygulanacak yaptırım türüdür.

Yönetim kurulunun toplanamıyor olması halinde; anonim şirket pay sahiplerinden birisi, mahkemeye başvurarak kendisine, anonim şirket genel kurulunu toplantıya çağırma izni verilmesini talep edebilir.

Payın serbestçe devredilebilmesi ilkesinin istisnası; TTK madde 379’daki “şirketin kendi paylarını, sermayesinin ona birini aşan miktarda, ivazlı olarak devralamayacağı gibi rehin olarak da kabul edemeyeceği” hükmünde yer alır.

Pay senetleri; hakkı yaratan temel ilişkiyi gösterdikleri için, İLLİ senet grubunda yer alır.

Primli paylar; anonim şirketlerdeki TEK BORÇ ilkesinin istisnalarından birisidir.

Borcu olarak görülen bonodaki imzanın sahte olduğunun ileri sürülmesi, bir tür mutlak defidir.

Bono üzerindeki “tevkil içindir” ibaresi, tahsil cirosuna bir örnektir.

Senedin yanması, kıymetli evrakın zayi olmasına bir örnektir.

“Poliçede gösterilen” kişi ile kastedilen LEHTAR’dır.

Kanuni faiz; kaynağı açısından faiz türlerinden birisidir.

Anonim ortaklık ana sözleşmesinde, öngörülmesi halinde yönetim yetkilerinin devri konusunun bulunması zorunludur.

Ortaklık alacaklılarına karşı, anonim ortaklığın sorumluluğunun sınırı, MALVARLIĞIDIR.

Anonim ortaklıklarda, şirket merkezinin yurt dışına taşınması değişikliği için, sermayenin tümünü oluşturan pay sahiplerinin oy birliği gerekir.

Anonim ortaklığın genel kurulunda alınan bir karar, yasada öngörülen kurucu veya şekli emredici hükme aykırıysa, bunun yaptırımı YOKLUK’tur.

Tevdi eden temsilcisi, anonim ortaklık genel kurulundaki BİREYSEL temsil türlerinden birisidir.

Anonim ortaklıklarda paylar için çıkarma primi öngörülmüşse, primin tamamı, ortaklığın tescilinden önce ödenmelidir.

Birleşme, payın aslen kazanılması hallerinden birisidir.

Poliçeyi ödeyen cirantanın, kendisinden önceki cirantalara açacağı davada zamanaşımı, ödeme tarihinden itibaren 6 aydır.

Görüldüğünde vadeli bir poliçe, muhataba, düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde ibraz edilmelidir.

Lehtar, çekin zorunlu şartlarından birisi DEĞİLDİR.

Anonim ortaklıklarda olağan genel kurul toplantısı, her faaliyet döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır.

Taşınır mal alımı; anonim ortaklık genel kurulunun DEVREDEBİLECEĞİ yetkilerinden birisidir.

Anonim ortaklık, bedelsiz pay çıkararak ortaklarına verirse, iç kaynaklardan sermaye artırımı söz konusu demektir.

Finansal tabloların görüşmelerini ertelemek, anonim ortaklıkta SADECE azınlık oluşturan pay sahiplerine tanınmış bir haktır.

Tahvil; anonim ortaklığın, ödünç para bulmak için çıkardığı seneden verilen addır.

AÖF Ticaret Hukuku ders notlarımızın PDF halini, aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1FYqEmJWkOdn_N0bc7JaVhzt4yE6b5V1p

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir